Passiva pronominal o reflexa 

La passiva pronominal o reflexa es caracteritza perquè presenta el verb en tercera persona (singular o plural) precedit del pronom es, i perquè no visibilitza o determina qui fa l’acció del verb.

Exemple correcte Es van establir els requisits per accedir al màster.

Exemple correcte El reglament entrarà en vigor el dia que es publiqui en el DOGC.

Exemple correcte No s’admeten targetes de crèdit.


Cal recordar que en aquestes construccions no hi pot haver un sintagma encapçalat per la preposició per o la locució per part de que expressi qui fa l’acció.

Exemple correcte Es tindran en compte tots els mèrits dels candidats.

Exemple incorrecte Es tindran en compte per la Comissió de Professorat tots els mèrits dels candidats.

Exemple incorrecte Es tindran en compte per part de la Comissió de Professorat tots els mèrits dels candidats.


Si es vol visibilitzar el subjecte, aleshores cal construir la frase sense la passiva pronominal.

Exemple correcte La Comissió de Professorat tindrà en compte tots els mèrits dels candidats.


Per saber en quins casos cal usar aquest tipus de construccions, podeu consultar el criteri «Recomanacions d’ús».
Darrera actualització: 18-7-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Construccions passives: passiva pronominal o reflexa» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1796> [consulta: 17 agost 2022].