Treballs D.E.A.
2005-2006

Els inicis del moviment social per la defensa del territori a Menorca. El cas de s’Albufera des Grau. Anys 1974-1975

Autor: PIRIS COLL, Laura

Universitat de Barcelona, 2005-2006

La finalitat d’aquest treball de recerca és estudiar la importància de les primeres campanyes per la defensa del territori a l’illa de Menorca dins el conjunt del moviment sociopolític de finals del règim franquista, i la seva influència en la posterior gestació d’un moviment ecologista estructurat que a partir de l’any 1977 tindrà un paper destacat el l’oposició al tipus de desenvolupament urbanístic que es donarà a l’illa arran de la implantació de la indústria del turisme.

Concretament la nostra investigació es centra en la primera mobilització d’ampli abast que té lloc a Menorca per la defensa d’un espai natural: l’Albufera des Grau, situada en el terme municipal de Maó, i un dels indrets més rellevants des del punt de vista ecològic i paisatgístic de l’illa, en torn al qual s’inicia, a començaments dels anys 70, la construcció d’una gran urbanització residencial amb el nom de Shangri-La. A partir de 1974 agafa volada una campanya conservacionista en contra d’aquest projecte, encapçalada per un grup de naturalistes i de persones compromeses amb la protecció i la conservació del patrimoni natural, amb l’objectiu d’aconseguir la paralització de les obres i la modificació de la qualificació prevista per la zona al Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del municipi, aleshores en procés de tramitació.

El cas de l’Albufera des Grau resulta paradigmàtic per entendre el sorgiment i l’evolució del moviment ecologista a Menorca. La seva durada en el temps (passaran gairebé 12 anys fins que no s’assoleix la seva protecció definitiva) va en paral•lel a la fi del règim franquista, els anys de la Transició i el restabliment de la democràcia i, en particular, a la gestació i consolidació d’un moviment associatiu ecologista, encapçalat pel GOB – Menorca, que serà qui conduirà aquesta mobilització en anys posteriors. En aquest sentit, la delimitació cronològica que proposem, 1974-1975 ?els dos primers anys de la campanya durant els quals s’aconsegueix la paralització de les obres ja avançades i l’enviament dels primers informes i dictàmens de protecció per part de les autoritats competents?, obeeix a una intenció clara, per part nostra, d’aprofundir en l’origen d’aquesta mobilització per tal d’analitzar-ne les característiques i el seu paper en la generació d’una primera dinàmica conservacionista. Altrament, l’anàlisi detallada del procés ens permet entendre les conseqüències que aquestes primeres actuacions contràries a la urbanització tindran per a l’assoliment de les primeres mesures de protecció de l’Albufera des Grau.