CAVGEN

El projecte CAVGEN va néixer de la necessitat i la voluntat d’incorporar la perspectiva i igualtat de gènere en la docència universitària, així com de promoure i fomentar la igualtat de gènere en la cultura i la comunicació, en particular en la cultura audiovisual i la pròpia creació audiovisual. El seu objectiu principal és crear continguts audiovisuals feministes relatius a la representació i presència de les dones i els homes als mitjans audiovisuals i interactius. Aquests materials es divulgaran mitjançant la creació d’un dipòsit digital d’accés obert (en aquest mateix web). El projecte CAVGEN es dirigeix, en primer lloc, al propi col·lectiu de l’estudiantat de l’àrea de la comunicació i la cultura i, en segon lloc, a la societat en conjunt (professorat i alumnat de secundària, famílies, joventuts, institucions educatives, institucions governamentals, etc.).

32/4ACT/21


Objetius

L’objectiu general del projecte és crear continguts audiovisuals feministes, que siguin reflexions, anàlisis, experiències, etc., relatives a la representació ia la presència de les dones i els homes als mitjans audiovisuals i interactius. Els materials seran creats per l’estudiantat de la FIMA amb l’acompanyament del professorat i persones expertes.

Aquest objectiu principal es pot desglossar en els objectius específics següents (OE):

  • OE1: Oferir activitats formatives en format taller per a l’estudiantat i el professorat de la FIMA, dutes a terme per persones expertes en la perspectiva feminista aplicada als mitjans audiovisuals;
  • OE2: Implicar l’estudiantat de la FIMA en la ideació i la realització de peces audiovisuals feministes, que tinguen en compte representacions mediàtiques de gènere paritàries i inclusives;
  • OE3: Aplicar la igualtat de gènere en el propi procés creatiu i productiu dels materials audiovisuals, vetllant per la paritat als equips i fomentant les creacions de dones;
  • OE4: Contribuir a la incorporació de la perspectiva de gènere a diverses assignatures;
  • OE5: Fomentar la sensibilització de la comunitat universitària en perspectiva de gènere i feminista, mitjançant una jornada de divulgació ad hoc (que inclogui xerrades, activitats, debats, projeccions, tallers, etc.);
  • OE6: Posar a l’abast d’agents educatius de secundària, estudiantat de secundària, joventuts en general, famílies, institucions educatives formals i no formals, etc., els materials realitzats, generant així una acció de transferència a la societat.
  • OE7: Incidir en la professionalització i l’emprenedoria de l’estudiantat de la Facultat, a través de la participació en el procés creatiu audiovisual, i gràcies al suport del Centre de Producció i Emprenedoria Audiovisual (CPEA) de la FIMA.

Métode

El projecte CAVGEN consisteix en una proposta de recerca-acció-participativa (Chevalier i Buckles, 2013) amb un enfocament etnogràfic i, per tant, té una aproximació metodològica eminentment qualitativa. Per això, a partir d’un apropament etnogràfic es combinen diferents tècniques qualitatives com ara l’observació participant i els diaris de camp de les persones investigadores del projecte. Finalment, també s’utilitzaran tècniques d’anàlisi qualitativa sociosemiòtica dels continguts mediàtics que es crearan durant la segona fase del projecte.


Fases

El proyecto CAVGEN se estructura en 4 fases que contemplan diferentes acciones y actividades, trabajo de investigación y estrategias de difusión:

Fase 1. A la primera fase del projecte es duran a terme sis tallers de creació audiovisual amb perspectiva feminista i de gènere, a càrrec de persones expertes de les entitats feministes que col·laboren en el projecte: Dones Visuals i La Bonne Centre de Cultura Audiovisual.
Fase 2. A la segona fase del projecte es durà a terme la creació de peces o píndoles audiovisuals i es dissenyarà un repositori digital per a aquestes. Tot això es desenvoluparà dins el marc d’assignatures dels Graus de Comunicació Audiovisual (CAV) i Gestió d’Informació i Documentació Digital (GIDD). I comptarà amb el suport del Centre de Producció i Emprenedoria Audiovisual (CPEA) de la FIMA. Durant el procés creatiu també es durà a terme la recollida de les dades de l’observació participant de les persones investigadores.
Fase 3. A la tercera fase del projecte es realitzarà l’anàlisi de les dades recollides a la fase anterior i de les peces realitzades.
Fase 4. Finalment, a la darrera fase del projecte es duran a terme les accions de disseminació del projecte: a) una Jornada de divulgació en què es presentarà el propi projecte i les creacions audiovisuals derivades del mateix, i intervindran persones expertes de les universitats col·laboradores; b) la producció científica (redacció de 2 articles científics); i c) la divulgació dels resultats a través de canals institucionals i mediàtics generalistes.

.