GanttProject

Classe: Gestió de projectes | SO:
GanttProject

Programa amb l’objectiu d’administrar projectes utilitzant el diagrama de Gantt (eina gràfica que exposa el temps de dedicació previst per les diferents projectes). Permet crear jerarquies, diagrames de recursos, importar i exportar arxius i treballar en grup.

Web: https://www.ganttproject.biz/

Idioma: multi-llenguatge