Call for Papers. La Intel·ligència Artificial a l’educació, una aposta des de la Pedagogia. Revista Catalana de Pedagogia.

Data límit: 30 de gener de 2024

 

El proper número de la Revista Catalana de Pedagogia (RCP) està dedicat a posar sobre la taula el potencial de les tecnologies de la Intel·ligència Artificial (IA) en educació. Amb l’efervescència des de finals de 2022 d’aplicacions com Chat GPT, basades en els Models de Llenguatge Gran -Large Language Models o LLM en anglès- la IA de tipus generativa s’ha vist com un possible revulsiu a molts nivells de l’activitat humana, i això ha despertat un gran interès per les seves possibles implicacions en educació.

La IA té la capacitat de donar resposta a alguns dels desafiaments més grans a que s’exposa, avui dia, l’àmbit de l’educació, i de desenvolupar pràctiques d’ensenyament i aprenentatge innovadores, així com d’accelerar el progrés en la consecució dels ODS, entre d’altres. No obstant, aquests avenços impliquen inevitablement nombrosos riscos i reptes que els debats sobre les polítiques i els marcs reglamentaris encara no han resolt.

El desplegament de les tecnologies de la IA en educació ha de tenir com a objectiu la millora de les capacitats humanes i la protecció dels drets humans amb vista a una col·laboració eficaç entre humans i màquines en la vida, l’aprenentatge i la feina, així com a favor del desenvolupament sostenible. Des de la pedagogia cal apostar per una lògica ètica de la IA.

Des d’aquest plantejament, són benvinguts treballs de recerca sobre la IA en educació, així com experiències educatives que apostin per la seva aplicació, tant en centres educatius formals, no formals i socioeducatius, com en contextos de formació en mitjans, sobre polítiques educatives, de la gestió del sector social i els entorns més vulnerables i desafavorits.

Alguns dels temes possibles per a la publicació en aquesta convocatòria són:

 

 • La personalització de l’aprenentatge i aprenentatge adaptatiu basat en IA, tutorials intel·ligents i aprenentatge autoregulat mitjançant programes basats en IA.
 • L’ús de la IA per facilitar processos d’avaluació i de retroalimentació per a l’aprenentatge.
 • Estudis sobre processos de col·laboració i/o interacció persona-IA per a l’aprenentatge.
 • El suport al desenvolupament del pensament crític i de reforç de processos dialògics i reflexius mitjançant IA.
 • La col·laboració IA-persona en processos d’escriptura, de síntesi i d’anàlisi de contingut, de comprensió lectora, de desenvolupament de prompts, pel disseny pedagògic d’activitats d’aprenentatge o d’unitats didàctiques, etcètera.
 • Competències digitals i IA, revisió i actualització de marcs de competència digital, integració curricular i a l’aula.
 • La creació de xatbots d’IA generativa amb finalitat educativa i pel foment del pensament computacional.
 • L’ús de la IA i integritat acadèmica, normatives reguladores de la IA, autoria i IA i aspectes ètics.
 • L’educació per la identificació de biaixos algorítmics i riscos associats a la IA.
 • El suport en els processos de recerca (anàlisi i tractament de dades), i de formació per la recerca mitjançant aplicacions d’IA.
 • La IA per la facilitació de processos creatius, artístics, STEAME i de comunicació.
 • La implementació d’IA per a la millora de processos administratius en educació (atenció a l’estudiant, agenda i recordatoris, suport a la matrícula, assistent, etc.).
 • L’accessibilitat i la IA.

Seran especialment benvingudes aquelles aportacions que enriqueixin significativament el corpus de coneixement teòric i científic, sobretot des de l’àmbit de la recerca rigorosa i de qualitat. A més, rebran especial acollida les aportacions amb col·laboració internacional. Són considerades com a col·laboracions internacionals aquelles contribucions l’autoria de la qual es compon d’autors/ores d’institucions de diferents països.

Els articles es poden enviar en català o anglès. Els treballs acceptats per la revista es publicaran en una de les seccions següents:

 • Articles de recerca: han de tenir una extensió màxima de 8.000 paraules i mínima de 4.500. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, material i mètodes, resultats, conclusions i discussió, i bibliografia.
 • Articles d’experiències: han de tenir una extensió d’entre 4.000 i 5.000 paraules. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, context de la proposta, proposta d’intervenció, conclusions/discussió i bibliografia.

Podeu comprovar les instruccions detallades per a autors i autores en els següents enllaços: http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/about/submissions#authorGuidelines (Cat)

http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/about/submissions (Eng)