Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Formes preferents

  • alumnat o estudiantat
  • destí i destinació
  • du o duu
  • ésser o ser
  • investigació o recerca
  • kilo- o quilo-
  • van o varen

Formes preferents

Davant d’alguns casos de sinònims i variants morfològiques, es recomana l’ús de determinades formes.

És preferible
En comptes de
estudiantat
destí
du i dus
ser (quan és un nom: l’ésser humà, l’ésser viu)
quilo-
investigació
ésser (quan és un verb: ha de ser aprovada)
varen

alumnat o estudiantat

Per designar el conjunt d’alumnes d’una institució acadèmica, és preferible usar la paraula alumnat en lloc de estudiantat.

Exemple adequatEls tres col·lectius universitaris són: l’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis.

Exemple inadequatEls tres col·lectius universitaris són: l’estudiantat, el professorat i el personal d’administració i serveis.

destí i destinació

Cal utilitzar destí per fer referència a la ‘sort reservada a cadascú’.

Exemple adequatAnita Nair narra el dur destí de la dona índia.

Exemple no admissibleAnita Nair narra la dura destinació de la dona índia.


Per a la resta de significats, és preferible utilitzar destinació, tot i que els diccionaris recullen que les dues formes són sinònimes.

Exemple adequatL’estudiant Erasmus no paga la matrícula a la universitat de destinació.

Exemple inadequatL’estudiant Erasmus no paga la matrícula a la universitat de destí.


Exemple adequatEls dos llocs de treball tenen el mateix complement de destinació.

Exemple inadequatEls dos llocs de treball tenen el mateix complement de destí.


Exemple adequatEs preveu un concurs de canvi de destinació per al personal laboral.

Exemple inadequatEs preveu un concurs de canvi de destí per al personal laboral.


Exemple adequatL’avió amb destinació a l’aeroport del Prat duu una hora de retard.

Exemple inadequatL’avió amb destí a l’aeroport del Prat duu una hora de retard.

du o duu

Pel que fa al verb dur, és preferible usar les formes duus i duu, en comptes de dus i du, respectivament.

Exemple adequatLa recerca que es duu a terme és cabdal per al Departament.

Exemple inadequatLa recerca que es du a terme és cabdal per al Departament.


Exemple adequatSi no duus el carnet no t’acceptaran la sol·licitud.

Exemple inadequatSi no dus el carnet no t’acceptaran la sol·licitud.


El verb endur-se segueix el mateix paradigma que el verb dur i, per tant, es prefereixen les formes t’enduus, s’enduu i enduu-te.

Exemple adequatL’Institut de Recerca de Barcelona s’enduu el 20 % del total beques que el Consell Europeu de Recerca ha atorgat a centres espanyols.

Exemple inadequatL’Institut de Recerca de Barcelona s’endu el 20 % del total beques que el Consell Europeu de Recerca ha atorgat a centres espanyols.


Exemple adequatT’he retrobat aquesta nit.
Enduu-te’m! No et tornis record.

(Josep Janés i Olivé)

Exemple inadequatT’he retrobat aquesta nit.
Endu-te’m! No et tornis record.

(Josep Janés i Olivé)

ésser o ser

Són preferibles les formes d’infinitiu ser i de gerundi sent, en comptes de ésser i essent —marcadament literàries.

Exemple adequatLa moció ha de ser aprovada per majoria simple.

Exemple adequatLa proposta de la vicerectora continua sent la mateixa.


Les formes de participi sigut o set convé substituir-les per estat.

Exemple adequatLa inauguració del cicle musical ha estat tot un èxit.

Exemple inadequatLa inauguració del cicle musical ha sigut tot un èxit.

Exemple inadequatLa inauguració del cicle musical ha set tot un èxit.


Com a substantiu, però, és recomanable usar sistemàticament ésser, i no pas ser.

Exemple adequatels éssers humans, els éssers vius

Exemple inadequatels sers humans, els sers vius

investigació o recerca

Els termes investigació i recerca són formes sinònimes i, generalment, intercanviables. Es dona preferència, però, a la forma recerca, tant per la tradició i consolidació en les publicacions tècniques i d’institucions oficials, com per la projecció internacional, ja que és una forma paral·lela al terme anglès research i al francès recherche.

Exemple adequatEl treball se centra en l’elaboració d’un projecte de recerca.

Exemple inadequatEl treball se centra en l’elaboració d’un projecte d’investigació.


Exemple adequatLa Universitat de Barcelona és líder en recerca universitària.

Exemple inadequatLa Universitat de Barcelona és líder en investigació universitària.


Ara bé, pel que fa a terminologia i nomenclatura consolidada, es respecta la tria que correspongui.

Exemple adequatLa investigació de mercats condiciona el màrqueting de les empreses.

Exemple adequatEs constitueix una comissió d’investigació sobre frau fiscal.

Exemple adequatDepartament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI)
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)


S’han fixat amb la forma recerca els termes recerca i desenvolupament i recerca, desenvolupament i innovació. Aquests dos termes estan relacionats, però tenen significats sensiblement diferents.

Exemple adequatSortides professionals en centres de recerca i desenvolupament

Exemple adequatConvocatòria d’ajuts per a projectes de recerca, desenvolupament i innovació


Per tant, les sigles que corresponen a aquests dos sintagmes són R+D i R+D+I, respectivament.

Exemple adequatSortides professionals en centres d’R+D

Exemple adequatConvocatòria d’ajuts per a projectes d’R+D+I


Convé tenir present que tots els formants de la segona sigla s’escriuen amb majúscules, a diferència del castellà, que sovint opta per la forma I+D+i, amb la i de innovación en minúscula per diferenciar-la de investigación.

Exemple adequatCal vetllar per la qualitat de les activitats d’R+D+I.

Exemple inadequatCal vetllar per la qualitat de les activitats d’R+D+i.

kilo- o quilo-

Malgrat que les dues formes prefixades són correctes, és preferible utilitzar kilo- i no pas quilo-, per coherència amb el símbol corresponent (k) i per facilitar la internacionalització.

Exemple adequatL’ascensió al Teide s’inicia passat el kilòmetre 40.

Exemple inadequatL’ascensió al Teide s’inicia passat el quilòmetre 40.


Exemple adequatEn el sistema internacional es mesura amb kilograms per metre cúbic.

Exemple inadequatEn el sistema internacional es mesura amb quilograms per metre cúbic.


Aquest criteri s’aplica a les unitats següents:

Unitat
Símbol
kilobit (quilobit)
kilobyte (quilobyte)
kilocaloria (quilocaloria)
kilogram (quilogram)
kilogràmetre (quilogràmetre)
kilohertz (quilohertz)
kilojoule (quilojoule)
kilolitre (quilolitre)
kilòmetre (quilòmetre)
kilopond (quilopond)
kilotona (quilotona)
kilovolt (quilovolt)
kilovoltampere (quilovoltampere)
kilowatt (quilowatt)

van o varen

De les formes auxiliars del passat perifràstic del verb anar, es prefereixen les més simples:

Exemple adequatvas escriure
vam matricular
vau aprovar
van planificar
Exemple inadequatvares escriure
vàrem matricular
vàreu aprovar
varen planificar


En els textos escrits cal prescindir també de les formes dialectals vàreig, vem i veu, que se substitueixen, respectivament, per vaig, vam i vau.

Exemple adequatVam lliurar la documentació en el termini establert.

Exemple inadequatVem lliurar la documentació en el termini establert.Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 24-1-2023
Citació recomanada:
«Formes preferents» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri_bloc.php?id=2656> [consulta: 23 juliol 2024].