Matriculació

Condicions

Poden formalitzar la matrícula aquells alumnes que s’hagin preinscrit, i als quals s’hagi comunicat que la seva preinscripció ha estat acceptada mitjançant una carta d’admissió signada pel director del màster.


Períodes

Durant el curs acadèmic hi ha dos períodes de matriculació:

  1. De mitjans de Setembre a final d’Octubre (per matricular-se del “Postgrau de disseny sonor ” o del “Treball final de màster”)
  2. Del mitjans de gener a final de febrer(per matricular-se del “Postgrau de creació sonora” o del “Treball de final de màster”)

Documentació a aportar

Per tal de formalitzar la matrícula, l’alumne haurà d’entregar els següents documents:

  1. Fotocòpia del document que acrediti la identitat de l’estudiant: DNI per als espanyols, document d’identitat per estudiants de la UE, passaport en el cas d’ altres estrangers.
  2. Dues fotos de carnet.
  3. Títol d’enginyer, arquitecte, grau o titulació (espanyola o estrangera) corresponent que dona accés al postgrau o màster. S’ha de presentar l’original (que se retornarà a l’alumne, un cop fotocopiat i compulsat), o bé una còpia compulsada per la universitat que ha concedit el títol. Aquesta documentació és necessària per a l’obtenció del títol de màster en art sonor. Si no es disposa de cap títol, els alumnes poden optar per un certificat d’extensió universitària.
  4. Expedient acadèmic corresponent al títol de grau o llicenciatura. A l’expedient acadèmic hauran de constar les matèries cursades, la càrrega en crèdits de cadascuna i les qualificacions obtingudes. S’ha de presentar l’original (que se retornarà a l’alumne, un cop fotocopiat i compulsat), o bé una còpia compulsada per la universitat que ha concedit el títol. Aquesta documentació és necessària per a l’obtenció del títol de màster en art sonor. Si no es disposa de cap títol, els alumnes poden optar per un certificat d’extensió universitària.
  5. Model P4, inclòs a la carpeta de matrícula que s’entrega a la mateixa Oficina de Màsters i Postgraus de Facultat de Belles Arts, a complimentar amb les dades personals de l’alumne.

Lliurament de la documentació

Es realitza de forma presencial, a la Secretaria d’Estudiants i Docència de l’Oficina de Màsters i Postgraus de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona:

Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona
Oficina de Màsters i Postgraus
C/ Pau Gargallo, 4
08028 Barcelona (Espanya)

Cal demanar cita prèvia a Secretaria d’Estudiants i Docència postgrau.bellesarts@ub.edu