Presentació

És necessària una universitat compromesa amb el progrés de la societat de la qual forma part, que ha de caracteritzar-se per la proximitat als problemes i les demandes socials i, alhora, per una gestió respectuosa, transparent i flexible. S’assumeix un clar compromís d’acció per l’establiment d’una nova manera de fer, una nova conducta en la que la relació s’ha de regir pels principis de respecte i cordialitat. Un nou tarannà que ha de començar per la nostra pròpia comunitat universitària.

En aquest sentit, pel que fa a les relacions personals, cal establir canals de comunicació interns, clars i fluids, de baix cap dalt per poder fer-se sentir, i des d’on es rebi una atenció i una resposta personalitzada i ràpida.

Els principis als que han d’atenir-se tots els membres de la comunitat universitària són el de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat (art. 4 EUB). En aquest context, la Universitat de Barcelona ha de garantir el respecte a la dignitat de les persones en el desenvolupament de les seves activitats, i la seguretat i la integritat personals en l’exercici d’aquestes.

Dins d’aquesta política de personal, que neix de la voluntat de crear un nou estil de gestió de la Comunitat Universitària, s’insereix la creació del Servei de Mediació de la Comunitat Universitària, com a una mesura necessària en el procés d’implantació d’una cultura de respecte i humanització que es vol impulsar, mantenir i tutelar.

En el marc de la normativa europea, la Llei catalana de Mediació, de 22 de juliol de 2009, afavoreix la mediació com a sistema de gestió, i promou la creació de serveis de mediació en les entitats públiques a les que atorga capacitat d’autoorganització per establir, en l’àmbit de les seves competències, activitats i serveis de mediació.

Més informació:

excel HUBc BKC