Principis d'actuació

El servei de mediació es regeix pels següents principis:

 • Gratuïtat

  La utilització del servei de mediació no suposarà cap despesa econòmica per part de les persones usuàries que formen part de la comunitat universitària.

 • Voluntarietat

  La mediació es basa en el principi de voluntarietat, segons el qual les parts són lliures d'acollir-s'hi o no a aquest procediment, i també de desistir-ne en qualsevol moment. La persona mediadora té la capacitat per aturar el procediment de mediació quan tingui dades que revelin un risc físic o emocional per alguna de les persones usuàries. Així mateix, en els casos en que es tingui indicis de la concurrència de qualsevol forma d'assetjament sexual o per raó de sexe o orientació sexual, caldrà interrompre la mediació i derivar segons s'estableixi en l'específic protocol d'actuació que, per aquests casos, s'establirà a l'efecte.  

 • Imparcialitat i neutralitat

  La persona mediadora exerceix la seva funció amb imparcialitat i neutralitat, coadjuvant als participants a assolir per ells mateixos els compromisos i les decisions sense imposar cap solució ni cap mesura concreta i sense prendre-hi part.

 • Confidencialitat

  Totes les persones que intervenen en el procediment de mediació tenen l'obligació de no revelar les informacions que coneguin com a conseqüència d'aquest procediment. Tant les persones mediadores com les tècniques que participin en el procediment són obligades a la confidencialitat pel deure de secret professional. Les parts en un procés de mediació no poden sol·licitar en un judici ni en actes d'instrucció judicial la declaració del mediador o mediadora com a perit o testimoni d'una de les parts, per tal de no comprometre la seva neutralitat, sense perjudici del que estableixi la legislació penal i processal

 • Caràcter personalíssim

  En la mediació, les parts i la persona mediadora han d'assistir personalment a les reunions sense que es puguin valer de representats o d'intermediaris. En situacions excepcionals que facin impossible la presència simultània de les parts, es poden utilitzar mitjans tècnics que facilitin la comunicació a distància, tot garantint la identitat de les parts, el contingut íntegre de les seves manifestacions, el moment en que es produeixin, la intercomunicació i els principis de la mediació.

 • Bona fe

  Les parts i la persona mediadora han d'actuar d'acord amb les exigències de la bona fe. En cap cas es pot utilitzar la mediació amb la intenció d'agreujar la convivència dintre de la comunitat universitària.

Més informació:

excel HUBc BKC