Intervenció

 • Sessió prèvia d'orientació

  En la sessió d'orientació, prèvia a qualsevol actuació, les persones són informades sobre el valor, els avantatges, els principis i les característiques de la mediació. En aquesta sessió, que pot ser individual o conjunta, les persones usuàries també son informades de les diferents vies que inclou aquest procediment: atenció, mediació, intermediació o derivació. En funció d'aquest coneixement i del suport de la persona mediadora, decideixen quina de les vies s'adequa millor a la seva situació.

 • Atenció i acolliment

  Les persones usuàries reben suport institucional i informació sobre la gestió dels conflictes interpersonals amb l'objectiu de trobar l'estímul necessari per transformar per elles mateixes la relació amb l'entorn i les persones que l'envolten sense necessitat d'obrir cap altre via en el procediment. 

 • Mediació

  La mediació es pot iniciar a petició de les parts de comú acord o d'una de les parts, si l'altra o les altres n'han manifestat l'acceptació. La persona mediadora ha de convocar a les parts a una primera reunió en què ha d'explicar el procediment, els principis i l'abast de la mediació. D'aquesta reunió inicial, se n'ha d'estendre l'acta inicial de la mediació i els acords de confidencialitat, que tant la persona mediadora com les parts han de signar.

 • Intermediació

  En atenció a les circumstàncies concretes del cas i a la voluntat de les persones afectades, la persona mediadora pot realitzar únicament sessions individuals amb les parts implicades amb l'objectiu de millorar la convivència i d'aturar l'escalada del conflicte.

 • Derivació

  Si la valoració del Servei de Mediació conclou que el conflicte plantejat no s'adequa als supòsits d'intervenció mediadora però, en canvi, sí necessita d'un altre intervenció especialitzada, es deriva a la persona usuària a la unitat corresponent de la Universitat de Barcelona, amb el seu consentiment. Les principals unitats amb les que el Servei de Mediació col·labora són: La Unitat d'Igualtat, l'OSSMA, Serveis Jurídics, Recursos Humans, Síndic de Greuges i altres òrgans de govern entre els que es destaquen, el Vicerectorat encarregat d'afers del PAS, el Vicerectorat encarregat del professorat i el Vicerectorat d'estudiants.

 • Seguiment

  Es fa un seguiment posterior de tots els casos una vegada han quedat tancats. Per tal de realitzar aquest seguiment els mediadors es posen en contacte amb les persones usuàries als tres mesos, als sis mesos i a l'any de finalitzades totes les actuacions. En qualsevol moment, les persones usuàries poden tornar a fer ús dels serveis que s'ofereixen amb la finalitat de mantenir una adequada convivència a la Universitat.

Més informació:

excel HUBc BKC