8.2 dessecaciÓ > 8.2.2 tipus de dessecaciÓ
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
8.2.1 Fonament de la tècnica
8.2.2 Tipus de dessecació
8.2.3 Procediment
8.2.4 Agents dessecants
8.2.5 Riscos i normes de seguretat
tancar

8.2.2.1 Dessecació de sòlids

8.2.2.2 Dessecació de líquids

8.2.2.3 Dessecació de gasos

 

8.2.2.1 Dessecació de sòlids

Les condicions per assecar productes sòlids depenen de la quantitat de sòlid, de la naturalesa del dissolvent que es vol eliminar i de la sensibilitat del producte a la calor i a l’atmosfera.

Les mostres cristal·lines de compostos estables humits amb dissolvents no tòxics i volàtils a temperatura ambient (com per exemple aigua o etanol) es poden assecar col·locant els cristalls entre fulls de paper dessecant a l’aire fins que sols queden traces de dissolvent (que és detectat per l’olor o per l’aspecte) i finalment s’acaba d’assecar en una estufa elèctrica + a la temperatura adequada.

És freqüent, sobretot en el cas de substàncies orgàniques, l’assecatge a temperatura ambient en dessecadors de buit + i amb l’ajut d’agents dessecants.

Una altra manera d’assecar sòlids consisteix a utilitzar agents dessecants juntament amb el buit i la calefacció. Això s’aconsegueix amb les estufes de buit +. També es fabriquen estufes per assecar sòlids en atmosfera inerta.

 

8.2.2.2 Dessecació de líquids

Normalment els líquids per assecar són dissolvents o dissolucions orgàniques que contenen aigua com a contaminant.    8.2.2.2.1 Assecatge de dissolucions


8.2.2.3 Dessecació de gasos

El gasos es poden dessecar fent-los passar a través de columnes que contenen un agent dessecant (gel de sílice, P2O5, CaO, KOH, tamisos moleculars, etc.). També es poden assecar fent-los bombollejar a través d’àcid sulfúric concentrat.

 

 

 

A A A