1. introducciÓ
3.1 Utillatge laboratori
3.2 Diccionari Utillatge
3.3 Muntatge a reflux
3.4 Plaques calefactores
3.5 Obtenció de gasos
3.6 Bec Bunsen
3.7 Manipulació tubs d’assaig
3.8 Mesura de volums
tancar

Aquesta publicació té com a objectiu el conèixer quines són les operacions més comunes en el laboratori i les seves possibilitats així com, en alguns casos, les noves tendències en la manera de treballar. Paral·lelament, serà molt important ladquisició per part de lalumnat de bons hàbits de treball en el laboratori, de manera que serveixin de pauta per poder desenvolupar correctament les experiències pràctiques que se li exigiran en cursos superiors.

Les persones que treballen en el laboratori, han dutilitzar tot un munt destris diferents, dissenyats cadascun dells per a una tasca específica per tal darribar a un objectiu concret. És clar que el progrés de la tècnica en aquests últims anys ha fet que en els laboratoris existeixin nous recursos que fan el treball del químic més fàcil i ràpid, però, malgrat tot, la utilització d’estris clàssics, com ara balances, embuts, provetes, pipetes, etc., és imprescindible tant en el cas de la preparació de la mostra per introduir-la en un aparell com moltes vegades en el tractament dels productes que en surten.

Així doncs, el primer objectiu serà la coneixença daquests estris, els seus noms, i laplicació o aplicacions que tenen les diferents versions dun mateix estri segons el tipus de treball que sha de fer. Una vegada conegut lutillatge de laboratori, lobjectiu següent serà veure com s’apliquen aquests estris d’una manera pràctica en el que ja podríem definir com a operacions bàsiques de laboratori. En aquesta fase, lalumnat ha daprendre la manera correcta de treballar, els problemes que poden presentar-se en la manipulació dels diferents estris i la seva conservació.

Les principals operacions bàsiques de laboratori que cobrirem es recullen a continuació: 

Considerem que si lalumnat fa un bon aprenentatge daquestes operacions bàsiques, estarà preparat correctament per a desenvolupar profitosament les pràctiques de les matèries que se li impartiran posteriorment, que lógicament presentaran un major grau de dificultat.

Un altre punt que es pretén abordar és el que està relacionat amb la seguretat en el laboratori. És evident que en qualsevol laboratori químic es treballa amb substàncies que són perilloses per a la seguretat personal i dels altres. De lexperiència del professorat que ha impartit pràctiques de laboratori es desprén que sempre hi ha, pel cap baix, un accident (o incident) en qualsevol grup de pràctiques, especialment en els primers cursos. Així doncs, cal ensenyar i mentalitzar lalumnat sobre aquests perills i quina és la manera devitar-los. Com a exemple, cal subratllar la prohibició estricta que alumnes o professors estiguin en el laboratori, sense ulleres de seguretat. Sha dincidir en la coneixença del nivell de perillositat de les substàncies més comunes i la manera d'actuar ràpidament en cas d’accident. Ara bé, no tan sols la perillositat és deguda a lexistència de productes químics tòxics. El treball de laboratori comporta intrínsecament la manipulació destris o de materials diversos, freds i calents. Un dels materials més comuns en els laboratoris és el vidre. Es tracta dun material dur però fràgil, i se nha de conèixer el seu comportament, tant en fred com en calent per tal de conservar-lo i que no es trenqui. La conservació i cura del material de vidre és molt important, ja que en cas contrari es pot trencar i, a banda de les qüestions econòmiques, pot provocar talls i sen pot vessar el contingut, la qual cosa és molt perillosa pels danys que pot causar.

Una altra faceta sobre la seguretat en el laboratori en què sha d’incidir és lexistència de material a alta temperatura. La manipulació de becs de Bunsen, agitadors amb escalfament o mantes calefactores comporta un risc de cremades molt gran, que s’han de tractar immediatament ja que en cas contrari provoquen butllofes a la pell molt molestes i que triguen molts dies a curar-se. Aquest fet impedeix a l’estudiant el poder continuar desenvolupant la tasca de laboratori duna manera correcta. De tot el que sha dit anteriorment es deriva la necessitat de donar uns coneixements bàsics de primers auxilis en el laboratori, que shan dexposar en forma de normes concretes i dactuació ràpida.

En la pàgina web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es troba informació referida a lNTP 464: Prevención del riesgo en el laboratorio químico: operaciones básicas.

Un altre dels aspectes en què la docència de la química experimental ha de ser més crítica és en el tractament dels residus que sobtenen de tota operació o reacció química, i sha de ser conscient de la responsabilitat davant daquest tema. El més correcte és crear un hàbit, des del primer dia sobre la importància d'aquesta qüestió i que l'alumnat aprengui com s’han de tractar els residus, què és el que es pot llençar, com i a on.

L’últim objectiu important que es pretén abordar és el que lalumnat adquireixi lhàbit de recollir en una llibreta totes les activitats realitzades en el laboratori. Aquest hàbit és molt important perquè és lúnica manera de recollir tots i cadascun dels passos que shan seguit, les quantitats emprades, les incidències i qualsevol fet que s’hagi observat fora del previst. El diari de laboratori és fonamental, tant en un treball dinvestigació, com en un que se centri en feines rutinàries. És lúnic lloc on trobarem les dades que a posteriori podrem estudiar en cas de que els resultats no siguin els esperats. A partir daquestes dades podrem reproduïr la feina feta o lograr averiguar on sha produït un error.

A A A