clau_casa_home-gos

Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges 2021

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona estableix un programa d’ajuts econòmics per a la rehabilitació per a l’arranjament d’interior d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat, per garantir les condicions d’habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques, d’aquells habitatges on persones en situació vulnerable han constituït la seva residència habitual i permanent. Aquests arranjaments es classifiquen en les tipologies d’actuació següents:

  • Arranjaments en banys: conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal.
  • Arranjaments en cuines: conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària que es duguin a terme a la cuina.
  • Arranjaments generals: conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de realitzar adaptacions a l’entorn general del domicili per millorar-ne les condicions d’habitabilitat, de mobilitat i de seguretat.
  • Actuacions complementàries de millora energètica dels domicilis per evitar la pobresa energètica: conjunt d’intervencions que puguin complementar els arranjaments citats i que tinguin com a finalitat la millora de l’eficiència energètica dels domicilis.
  • Actuacions d’adaptació funcional: conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de facilitar les activitats de la vida diària de persones amb discapacitat, com la incorporació d’elements domòtics i tecnologia per a l’accessibilitat universal i elements per a la millora de l’accessibilitat comunicativa a l’interior de l’habitatge.

Cal tenir en compte que:

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa actuació, llevat el que preveu l’article 7 de les Bases reguladores d’ajuts a la Rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona per als casos d’ajuts socials concedits per altres ens, en què les ajudes seran acumulables.

Per a més informació visiteu la pàgina següent

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 10: Reducció de les desigualtats

10.2: Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.