Inodors

Actuacions d’estalvi d’aigua a centres del Campus Diagonal

La UB va dur a terme al llarg de l’any 2010 auditories d’aigua a la Facultat de Geologia, a l’edifici Diagonal 690 de la Facultat d’Economia i Empresa, i a les facultats de Física i de Química, que van permetre identificar les mesures que es podien aplicar per assolir un estalvi significatiu del consum d’aquest recurs.

Algunes d’aquestes actuacions són de caràcter genèric i aplicables als lavabos de tots els centres, com ara la instal·lació d’airejadors i economitzadors de cabal als rentamans, la substitució de polsadors d’aixetes pel model PRESTO ECO més eficient, la instal·lació d’un sistema de doble descàrrega a cisternes o la instal·lació d’urinaris URIMAT, que no consumeixen aigua en el rentat després de cada ús. Als centres experimentals, com és el cas de les facultats de Física i de Química, es van definir mesures específiques d’estalvi atenent a la seva activitat i instal·lacions, com ara  la retirada d’osmosi redundant al sistema d’aigua desionitzada, la construcció d’una doble coberta al búnquer de productes químics per evitar l’ús d’aigua per a refrigeració (aquest espai requereix mantenir sempre una temperatura inferior a 25ºC per raons de seguretat) o la substitució de trompes de buit per bombes de membrana als laboratoris.

inodors

Tot i que les auditories identificaven un gran nombre de mesures d’estalvi, només es van executar les que tenien un termini d’amortització més curt. La inversió total als tres centres va ser de 104.000 €, amb un estalvi d’aigua estimat de 17.323 m3 anuals, equivalent al volum de set piscines olímpiques. Transcorregut un any des de la implantació de les mesures ja es poden comprovar els primers resultats assolits.

Per exemple, a la Facultat de Geologia el consum d’aigua l’any 2011 ha estat un 44,7% inferior al del 2010, en tant que a l’edifici Diagonal 690 de la Facultat d’Economia i Empresa s’ha consumit un 43,8% menys d’aigua. Les dades de consum en aquests dos centres l’any 2011 reflecteixen una reducció superior a la que han generat les mesures d’estalvi. De fet, al conjunt de la UB el consum d’aigua ha disminuït un 7% degut tant al tancament dels centres bona part del mes d’agost com a que,  en l’actual context de crisi econòmica, la comunitat universitària ha estat més sensible envers el malbaratament dels recursos naturals i ha fet un consum més responsable de l’aigua.

A l’edifici de les facultats de Física i de Química les actuacions han coincidit amb un canvi de comptador, el que no permet validar l’estalvi real assolit.

TítolInversió en actuacions d’estalvi d’aigua a la Facultat d’Economia i Empresa. Edifici Diagonal 690
Actuacions realitzadesInstal·lació de fluxors de doble descàrrega a lavabos
Instal·lació de sistema de doble descàrrega a cisternes
Substitució d’aixetes per model PRESTO ECO
Estalvi d’aigua previst3.489 m³
Reducció estimada consum14,4% sobre el consum total de l’edifici
28,3% sobre el consum als lavabos
Inversió realitzada12.342,54€
Termini d’amortització1,12 anys
Font: Unitat d’Obres i Manteniment; Auditoria d’aigües a la Facultat d’Economia i Empresa edifici Diagonal 690 de la UB (Inypsa)
TítolInversió en actuacions d’estalvi d’aigua a la Facultat de Geologia
Actuacions realitzadesInstal·lació d’airejadors i economitzadors de cabal a rentamans
Instal·lació de sistema de doble descàrrega a cisternes
Substitució d’aixetes per model PRESTO ECO
Instal·lació d’urinaris URIMAT (sense consum d’aigua)
Estalvi d’aigua previst1.538 m³
Reducció estimada consum29,4%
Inversió realitzada9.106,93 €
Termini d’amortització2,08 anys
Font: Unitat d’Obres i Manteniment; Auditoria d’aigües a la Facultat de Geologia de la UB (Inypsa)
TítolInversió en actuacions d’estalvi d’aigua a les facultats de Física i de Química
Actuacions realitzadesRetirada d’osmosi redundants al sistema d’aigua desionitzada
Instal·lació de sistema de doble descàrrega a cisternes
Construcció de doble coberta al búnquer productes químics per evitar l’ús d’aigua per a refrigeració
Substitució de trompes de buit per bombes de membrana als laboratoris
Estalvi d’aigua previst12.296 m3
Reducció estimada consum23,4%
Inversió realitzada82.457,74 €
Termini d’amortització2,55 anys
Font: Unitat d’Obres i Manteniment; Auditoria d’aigües a la Facultat d’Economia i Empresa edifici Diagonal 690 de la UB (Inypsa)

Per a més informació sobre les actuacions implantades i les dades d’estalvi corresponents a cada centre, consulteu les taules que acompanyen aquest text.

Aquestes actuacions, tot i que són anteriors a l’inici del Pla de Sostenibilitat de la UB, constitueixen el primer pas en l’execució de les mesures d’estalvi previstes a l’acció LE-5.51, que preveu Constituir una partida econòmica ordinària per agilitzar, dinamitzar i executar actuacions d’estalvi derivades de les auditories d’energia i aigua.

1 comentari a “Actuacions d’estalvi d’aigua a centres del Campus Diagonal”

Deixa un comentari