Indicadors consum d'aigua

El consum d’aigua a la UB disminueix un 9% l’any 2011

La comunitat universitària va consumir al llarg de l’any 2011 prop de 287.000 m3 d’aigua, amb una disminució del 8,8% respecte al 2010 que equival al volum necessari per omplir 11 piscines olímpiques. No s’assolia un consum tan baix des de l’any 2008, en què es van aplicar mesures d’estalvi per la situació de sequera.

Les raons que justifiquen aquest baix consum, en un any on no hi ha hagut restriccions d’aigua, són

  • l’aplicació de criteris de consum responsable als centres,
  • la sensibilització de la comunitat universitària envers l’estalvi de recursos en l’actual context de crisi econòmica, posant en pràctica a la UB els mateixos criteris d’ús eficient que majoritàriament cadascun de nosaltres apliquem a casa,
  • la realització d’actuacions d’estalvi a centres del Campus Diagonal Portal del Coneixement, i
  • el tancament dels edificis durant tres setmanes al llarg del mes d’agost.

Variació interanual del consum d´aigua. UB

Les gràfiques que acompanyen aquest text, on es detalla la variació del consum respecte el mateix mes de l’any anterior, posen de manifest que la reducció ja es venia produint de forma consistent des de novembre de 2010 per al conjunt de la UB, amb disminucions entre un 5 i un 10%. El tancament dels edificis a l’agost no explica la reducció continuada, tot i que en aquest mes es produeix el major descens relatiu de consum (45%). El descens tampoc s’explica només per les actuacions d’estalvi, donat que també es detecta en altres edificis on no s’han aplicat aquestes mesures.

Analitzant alguns exemples dels centres de la UB, aquest comportament de reducció del consum des de finals de 2010 es repeteix, tot i que amb matisos:

  • a l’edifici Històric el consum disminueix des d’octubre de 2010, a l’agost es redueix un 35% i torna a augmentar a partir de setembre de 2011, totalitzant un descens del 8,6% l’any 2011;
  • a la Facultat de Biologia el consum d’aigua va disminuir sense interrupció tots els mesos a partir de novembre de 2010, amb un descens total del 20% l’any 2011;
  • a la Facultat de Medicina la reducció del consum es va produir més tard, a partir de juliol de 2011, ja que durant els mesos anteriors encara va augmentar, però la reducció total de l’any també va ser del 8,6%;
  • a Mundet el consum també comença a disminuir a partir d’octubre de 2010, però alguns mesos augmenta puntualment (març, agost i desembre de 2011), i en total la reducció de l’any 2011 és del 5%.

Variació interanual del consum d´aigua. Edifici Històric

Variació interanual del consum d´aigua. Facultat de Biologia

Variació interanual del consum d´aigua. Facultat de Medicina

Variació interanual del consum d´aigua. Mundet

Són casos especials la Facultat de Geologia i l’edifici 690 de la Facultat d’Economia i Empresa, on les actuacions d’estalvi implantades s’afegeixen al canvi d’hàbits i l’adopció progressiva de pautes de consum més responsable, ja que la reducció de consum d’aigua és clarament superior a la resta de centres. Per exemple, a Geologia el descens comença el juliol de 2010 i alguns mesos el consum disminueix fins a un 70-80%, en tant que a Economia i Empresa la disminució es retarda fins el desembre de 2010 amb reduccions que assoleixen el 60-70% durant un parell de mesos.

Variació interanual del consum d´aigua. Facultat de geologia

Variació interanual del consum d´aigua. Facultat d´Economia i Empresa (Diagonal 690)

Finalment també trobem uns pocs casos d’instal·lacions on el consum ha augmentat al llarg del 2011, com per exemple Esports UB, amb un increment els anys 2010 i 2011 superior al 20%. Entre els factors que expliquen aquest major consum es troba el reinici de l’activitat a la piscina, que havia estat parcialment tancada els anys 2008 i 2009 degut als danys que va patir la cúpula que facilitava l’ús hivernal.

Variació interanual del consum d´aigua. Esports UB

Font de les dades: Unitat d’Obres i Manteniment

OSSMA

Deixa un comentari