Presentada al Claustre la memòria de seguiment del Pla de Sostenibilitat 2014

Durant la sessió ordinària del Claustre de la UB del 18 de desembre el Dr. Jordi Serra, Delegat del Rector per a Sostenibilitat, ha presentat la memòria de seguiment del Pla de Sostenibilitat de la UB, corresponent al curs 2013-2014.

En la presentació es van oferir els resultats de les accions desenvolupades durant el darrer any, posant de manifest que el Pla de Sostenibilitat segueix avançant amb fermesa, tot i que a un ritme encara lent. Les línies de mobilitat (LE3) i residus (LE6) tornen a ser les que assoleixen un major grau de desenvolupament, tant perquè la proporció d’accions no iniciades és menor com perquè les avançades o finalitzades és més alta.

En canvi, la línia de comunicació i sensibilització (LE7), que a la memòria del 2013 figurava com una de les més evolucionades perquè una tercera part de les accions ja es troben avançades o finalitzades, no ha tingut progressos rellevants durant el curs 2013-2014, i només ha estat possible consolidar els processos ja engegats.

Les línies d’energia i recursos naturals (LE5) i de valors naturals (LE1) són les que presenten majors avenços, no tant perquè hagi augmentat el nombre d’accions finalitzades, sinó perquè s’ha engegat un nombre rellevant d’accions que ara es troben en en desenvolupament.

La línia menys desenvolupada continua sent la de  sostenibilització curricular (LE9), amb un 80% de les accions encara no han estat iniciades, tot i que en el moment de la presentació de la memòria ja s’havien engegat els contactes amb els òrgans corresponents de la Universitat per desenvolupar-les.

Aquesta tasca en l’àmbit de la sostenibilització curricular es vincularà a les recomanacions i propostes del grup de treball de la CADEP-CRUE, que en la reunió celebrada a Bilbao el passat mes de novembre va presentar un document sobre l’aprenentatge-servei (ApS) com estratègia docent per a la promoció de la Sostenibilitat a la Universitat.

Des del punt de vista de l’evolució dels indicadors de sostenibilitat, en general s’observa que l’impacte de la UB en termes de consum de recursos i generació de residus està disminuint. Es consolida, per tant, el canvi de tendència detectat en la memòria anterior, i que es justifica per canvis a escala global (recessió econòmica), institucionals (reducció d’activitat de recerca, disminució del nombre d’estudiants) i individuals (sensibilització de la comunitat universitària envers el consum responsable de recursos), amb els següents resultats:

  • entre els anys 2011 i 2013 el consum de paper ha disminuït un 19,8%, passant de 178,5 a 143,1 tones anuals;
  • el consum d’electricitat ha disminuït un 11,1% entre els anys 2010 i 2013, amb una reducció de 5.800 MWh anuals (només entre els anys 2012 i 2013 la reducció ha estat del 4,7%);
  • el consum de gas natural s’ha reduit un 25,3% entre els anys 2010 i 2013, amb una disminució de 500.000 m3 anuals (només entre els anys 2012 i 2013 la reducció ha estat del 9,3%);
  • el consum d’aigua, en canvi, es manté gairebé estable en el mateix període (2010-2013), amb un increment del 3,4% el darrer any.

La reducció del consum energètic afavoreix la disminució directa de la nostra petjada de carboni, però a més cal tenir en compte que l’any 2013 va ser molt favorable en la generació d’electricitat procedent de fonts renovables, menys contaminants. Això ha fet que, entre els anys 2012 i 2013, les emissions de CO2 associades al consum d’energia hagin disminuït un 18,8%, les emissions de SO2 derivades del consum d’electricitat hagin minvat un 28,4%, i que les emissions de NOx pel consum elèctric també hagin retrocedit un 29,2%.

La reducció del nombre d’estudiants i del finançament segueix incidint sobre els residus, especialment en els associats a l’activitat de recerca. Així, els residus sanitaris han disminuït un 37,3% entre els anys 2012 i 2013, en part per la reducció del nombre de nous projectes i contractes, i el progressiu tancament dels antics, i en una altra part perquè s’han incorporat millores en la classificació dels residus.

Els residus municipals també han minvat durant el darrer any, donant continuïtat al descens d’anys anteriors. L’any 2013 es van generar, de mitjana, 450 kg menys de residus cada dia d’activitat que el 2012.

La memòria de seguiment constitueix l’informe anual que, d’acord amb l’article 58.2 de l’Estatut de la UB, ha de presentar la Comissió Delegada del Claustre per a Sostenibilitat al Claustre Universitari per presentar els resultats  sobre el compliment d’aquest programa.

Deixa un comentari