Resultats de la Diagnosi de Mobilitat als centres de la UB del Campus Centre

A partir de l’enquesta de mobilitat de la UB realitzada l’any 2013 s’ha realitzat la Diagnosi de mobilitat dels centres de la UB del Campus Centre, tal com ja es va fer amb les dades obtingudes del Campus de la Diagonal – Portal del Coneixement (2013-2014).

En aquest estudi s’ha inclòs als estudiants i treballadors dels edificis de la UB que estan situats al centre de la ciutat de Barcelona, com és el cas del Campus d’Humanitats, el Campus de Medicina – Clínic August Pi i Sunyer, l’edifici Balmes, l’edifici de Gran Via 582, l’edifici Còrsega i l’edifici UB Sants. En total es van obtenir 931 respostes vàlides.

L’enquesta aporta informació molt valuosa perquè permet conèixer el perfil de mobilitat de la comunitat universitària, així com detectar deficiències o mancances de les infraestructures existents per tal de millorar i facilitar l’accés als centres universitaris. L’objectiu principal és aconseguir que la comunitat universitària accedeixi a la UB de la forma més sostenible i reduir així l’impacte ambiental associat a aquests desplaçaments.

Metro Universitat
Parada de metro Universitat

A partir de l’anàlisi de les dades veiem que una mica més de la meitat dels enquestats resideixen a la ciutat de Barcelona, i si tenim en compte els municipis que formen part de la Regió Metropolitana de Barcelona aquest valor augmenta fins al 94,6%.

Gràcies a la seva ubicació cèntrica, els edificis del Campus Centre disposen d’una bona oferta de transport públic, sobretot per als residents a Barcelona o a altres municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona. Això justifica que un 55,7% dels enquestats hagin respost que es desplacen en algun mode de transport públic, sobretot metro, autobús i tren. A més, la proximitat dels centres al lloc de residència afavoreixen que gairebé una tercera part dels desplaçaments es facin a peu o en bicicleta.

Per contra, trobar aparcament de cotxes que no sigui de pagament al centre de la ciutat és una tasca gairebé impossible perquè tots els carrers propers als edificis universitaris són àrea verda o zona blava. Aquest fet limita molt la quantitat d’usuaris que utilitzen el cotxe per venir a la universitat. A més, no existeixen aparcaments propis en els edificis del Campus Centre, a excepció de l’Edifici Històric on trobem un espai reservat per personal autoritzat (principalment càrrecs acadèmics, PDI i PAS). Per aquest motiu només un 5,8% es desplaça amb cotxe, sigui sol o acompanyat.

Distribució modal campus centre
Distribució modal de la mobilitat al Campus Centre.

Comparant les dades amb el perfil de mobilitat de l’entorn territorial, en aquest cas la ciutat de Barcelona, s’observa que el perfil de mobilitat de la comunitat universitària és més sostenible que la del seu entorn, atès que l’accés en vehicle privat motoritzat és molt menor.

Comparació perfil mobilitat campus centre
Distribució modal de la mobilitat al Campus Centre i comparació amb la distribució modal a Barcelona d’acord amb l’EMEF de l’any 2012.

El temps de desplaçament és inferior en comparació amb altres Campus de la UB ubicats en zones més perifèriques, atès que un 45% tarda menys de 30 minuts en arribar a la UB, un 37% entre 30 i 60 minuts, i un 18,29% necessita més d’una hora.

Quant a l’assistència a la universitat, aquesta és força elevada, amb una mitjana de 4,42 dies per setmana. Tal com succeeix en la resta d’edificis de la UB, les facultats del Campus Centre tenen un major nombre d’usuaris al matí, on l’hora punta d’entrada es produeix de 8 a 10 h i la sortida de 13 a 15 h o de 18 a 21 h.

Horaris campus centre
Franja horària d’entrada i sortida de la comunitat universitària al Campus Centre.

A l’enquesta també es van realitzar preguntes més subjectives, com ara quins són els principals motius per escollir una combinació de transport o una altra. Els resultats mostren que es dóna molta importància a la rapidesa, l’estalvi de diners, la proximitat a la residència i la comoditat. Pel que fa a mesures de millora de la mobilitat al Campus, les més ben valorades han estat aquelles relacionades amb el transport públic i no motoritzat, com ara obtenir un descompte en el transport públic, disposar d’un aparcament segur per a les bicicletes, crear rutes segures amb bici i/o a peu, incrementar la freqüència i oferta del transport públic i reforçar el servei de bicicleta pública Bicing.

Finalment, s’ha calculat l’impacte ambiental associat als desplaçaments d’anada i tornada a la universitat, obtenint-se un consum energètic anual de 47.995 GJ i unes emissions de CO₂ de 4.280 tones.

A partir d’aquestes dades s’obté que una petjada ecològica de 575,7 hectàrees, que implica que cal el 19% de la superfície verda de Barcelona per absorbir el CO₂ emès anualment en la mobilitat per accedir als centres de treball o estudi de la UB al Campus Centre.

Finalment, aquest estudi ha posat de manifest deficiències en l’aparcament de bicicletes a les Facultats de Filosofia i de Geografia i Història, les quals caldrà ordenar de forma més adequada i en els casos necessaris, canviar el tipus d’instal·lació a U invertida perquè són més segures contra els robatoris.

Pàrquing bicicletes geografia
Aparcament de bicicletes a les Facultats de Filosofia i de Geografia i Història.

Per a més informació, podeu consultar el document complet de la Diagnosi de Mobilitat als centres de la Universitat de Barcelona del Campus Centre (2013-2015) en el següent enllaç.

Aquesta actuació es correspon amb les accions LE-3.11 del Pla de Sostenibilitat de la UB (Dur a terme les diagnosis de mobilitat a tots els centres) i LE-3.63 (Dur a terme enquestes periòdiques de mobilitat als centres, i difondre’n els resultats).

Feu un comentari