Set anys consecutius estalviant energia i aigua a la UB

Un cop finalitzat l’any ja podem fer balanç de com han estat els consums d’energia i aigua el 2017. La valoració general és positiva, atès que s’han reduït els consums dels tres subministraments per setè any consecutiu, tot i que el darrer trimestre de 2017 les temperatures han estat més baixes que en anys anteriors i això ha afectat els resultats que s’havien assolit fins el mes de setembre.

variació interannual del consum d´electricitat a la UB

Finalment, l’estalvi d’electricitat ha estat del 2,8%, el de gas d’un 0,7% i el d’aigua d’un 3,9%. Aquestes xifres tenen encara més valor quan les comparem amb els consums de l’any 2010. En aquest cas, l’estalvi acumulat durant els darrers set anys és del 21,9% en electricitat, del 38,9% en gas, i del 40,7% en aigua.

Si ho comparem amb la mitjana de consum dels cinc anys anteriors, els estalvis assolit el 2017 equivalen a l’electricitat necessària per tenir engegats uns 7.400 ordinadors i monitors durant tot un any en horari laboral, al gas que contindrien 13.200 bombones de butà, i a l’aigua necessària per omplir gairebé 25 piscines olímpiques.

evolució del consum d´energia i aigua a la universitat de Barcelona gener-desembre 2017

En relació al consum d’electricitat, la majoria de centres han tingut reduccions molt significatives, destacant Economia i Empresa amb un 10%, Biologia amb un 8,7%, Ciències de la Terra amb un 8,6% i el Pavelló Rosa amb un 7,5%. Que aquests centres encapçalin la llista d’espais on s’ha assolit una major reducció del consum no és casualitat, sinó que coincideix amb els punts on s’han dut a terme actuacions de millora de l’eficiència en les instal·lacions, com ara renovació de l’enllumenat o substitució d’equips de climatització.

Per contra, hi ha dos centres on el consum ha crescut més d’un 5% el darrer any. Per una banda la Facultat de Biblioteconomia i Documentació a Sants, on l’augment ha estat del 5,3%, i per l’altre a la Facultat de Dret, on el nou edifici fa incrementar el consum un 30%. Caldrà esperar a que l’edifici estigui plenament operatiu per veure quin és l’impacte real sobre el consum, ja que els valors de consum només seran comparables en relació a la superfície construïda, que en aquesta gràfica no es té en compte.

variació del consum d´electricitat 2017

El consum de gas, que s’havia mantingut en descens fins el tercer trimestre, ha capgirat la situació els darrers tres mesos de l’any com a resultat d’unes temperatures més baixes que en anys anteriors. Això ha provocat que bona part dels centres hagin experimentat un augment de consum, que supera el 5% a la Facultat de Ciències de la Terra (+52%, degut a una fuita en coberta), l’Edifici Històric (+13,4%), Facultat de Dret (+12,8%), Biblioteca Baldiri i Reixac (+11,4%), Facultat de Farmàcia (+7,5%), i Facultat de Biblioteconomia i Documentació a Sants (+5,4%).

Mitja dotzena de centres han reduït el consum de gas, i gairebé tots ells han assolit un descens superior al 5%: Facultat de Física i Química (-18,5%), Campus Mundet (-11,2%), Campus Bellvitge (-9,2%), CCiTUB Solé i Sabarís (-8,8%) i Facultat de Belles Arts (-7,9%). En tots aquests centres hi ha hagut, bé una substitució de calderes per equips més eficients, o una intervenció molt directa per optimitzar les instal·lacions existents coordinada per la Unitat de Manteniment.

variació de consum de gas 2017

El consum d’aigua, en canvi, presenta un patró de disminució de consum generalitzada a gairebé tots els edificis, gràcies al control cada cop més rigorós de les instal·lacions i a la informació que proporcionen els equips de telemesura. Encapçalen aquest descens la Facultat de Farmàcia (-17,9%), la Biblioteca Baldiri Reixac i la Facultat de Belles Arts (-16,5%), CCiTUB Solé i Sabarís (-14,8%) i els edificis Històric i Josep Carner a Plaça Universitat (-11,1%).

Els pocs centres que registren increment de consum són el Campus de Torribera (+49,7%), degut a la conjunció d’augment d’activitat i fuites, i la Facultat de Biologia (+5,2%), Pavelló Rosa (+3,7%), i el Campus Mundet (+3,4), en aquest cas per fuites. Com ja hem comentat en anteriors entrades del nostre blog, la incidència de les fuites sobre el consum anual cada cop es nota més un cop optimitzat el consum per als usos més habituals (reg, sanejament, laboratoris i, en alguns casos, refrigeració).

variació de consum d´aigua 2017

Les dades de seguiment dels consums que es mostren en aquesta notícia han estat recopilades per la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, que coordina la implantació de les mesures d’optimització de les instal·lacions en col·laboració amb les administracions de centre.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 6: Aigua neta i sanejament

6.4: Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i asse·gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

Deixa un comentari