Tens problemes amb l’alcohol o altres drogues?

La Unitat d’Atenció Social prestarà ajuda i assessorament a qualsevol treballador de la Universitat que, en un moment determinat, pugui trobar-se davant d’una problemàtica personal o familiar relacionada amb aquesta casuística.

Qui us pot orientar?

Serveis d’informació, orientació i assessorament adreçats a les persones amb drogodependències i els seus familiars.

Si teniu problemes amb l’alcohol o altres drogues, si en consumiu més del que voldríeu o veieu que això us afecta en les relacions familiars o laborals, contacteu amb:

 • Línia Verda. És el servei d’informació i orientació en drogodependències de la Generalitat de Catalunya. Podeu fer la consulta gratuïta per telèfon (900 900 540), per escrit o per xat. També és possible sol·licitar una consulta presencial amb professionals especialitzats trucant prèviament al telèfon de Línia Verda, de 9 a 20 h, de dilluns a divendres.
 • Atenció Ciutadana (012). Servei d’informació sobre temes d’interès ciutadà i de caràcter general gestionat per la Generalitat de Catalunya. Disponible les 24 h del dia, tots els dies de l’any.
 • CatSalut Respon (061). Servei d’informació telefònica per a qualsevol dubte relacionat amb la vostra salut o per a consultes relacionades amb la sanitat (centres sanitaris, farmàcies, etc.).
 • Centres d’atenció primària (CAP) més propers al vostre domicili actual.
 • Consulta Oberta. Servei de consulta oberta absolutament confidencial del programa «Salut i escola» adreçat a estudiants de l’ESO d’escoles públiques o concertades.

Més informació sobre qui us pot orientar Enllaç extern

Línia Verda. Servei d’orientació sobre drogodependències

Servei d’informació, orientació i acollida permanent sobre drogodependències.

A qui s’adreça?

A qualsevol persona major d’edat afectada directament o indirectament per un problema de drogues o que vulgui informació específica.

Què ofereix?

 • Resposta a qualsevol dubte o necessitat relacionada amb les drogues i amb les problemàtiques associades.
 • Atenció especialitzada a consumidors i/o persones de l’entorn que detectin el consum de substàncies generadores d’una drogodependència.
 • Orientació, assessorament i derivació a recursos especialitzats de tractament de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències i d’altres d’existents.
 • Informació sobre aspectes relacionats amb les drogues i les drogodependències: informació sobre drogues, consum i efectes.
 • Resposta a professionals de diferents àmbits interessats en qualsevol aspecte referent a les drogodependències.
 • Acollida permanent amb cita prèvia de 9 a 20 h de dilluns a divendres.
 • Els professionals de la Línia Verda atenen el servei de 9 a 20 h de dilluns a divendres. Fora d’aquest horari us atendran des del 061 CatSalut Respon.

Serveis

 • Servei d’atenció personal. Els usuaris disposen d’un servei d’informació, orientació i acollida permanent sobre drogodependències.
 • Servei de correu electrònic. Els usuaris poden fer la consulta de manera anònima i absolutament confidencial sobre qualsevol qüestió amb les drogues i les drogodependències.
 • Servei de xat. Els usuaris poden parlar en línia amb els professionals a través d’una cita prèvia. Aquest servei permet mantenir converses en temps real i absolutament confidencials sobre qualsevol qüestió relacionada amb les drogues.
 • Servei d’atenció telefònica. Els usuaris disposen d’una línia telefònica exclusiva atesa per professionals que informen o deriven la persona afectada d’acord amb el tipus de consulta. Tel. 900 900 540.

Més informació sobre línia verda Enllaç extern

Centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CAS)

Què són els CAS?

Són centres d’atenció especialitzada, públics i d’accés directe i, per tant, porta d’entrada als recursos assistencials especialitzats en el tractament de les addiccions.

A qui van dirigits?

S’adrecen a les persones de més de 18 anys que tenen problemes amb l’alcohol i/o altres drogues, i als seus familiars.

Si la persona és menor d’edat es pot adreçar al Programa d’atenció a adolescents amb conductes de consum de substàncies.

Quins serveis ofereixen?

 • Acollida, informació i assessorament per als pacients i els seus familiars.
 • Tractament mèdic farmacològic per a desintoxicacions, tractaments substitutius (programes de manteniment amb metadona), prevenció de recaigudes i altres complicacions orgàniques associades, vacunacions, etc.
 • Tractament psicològic amb suport motivacional (teràpia individual, de grup i familiar).
 • Programes de salut i educació sanitària preventiva (intercanvi de xeringues i facilitació de preservatius).
 • Informació, orientació i assessorament en els àmbits social, familiar, laboral, econòmic, judicial, i del lleure.

Quins professionals treballen als CAS?

Els CAS estan formats per equips multidisciplinaris amb professionals de la medicina, psiquiatria, infermeria, psicologia i treball social que presten assistència a les persones usuàries des d’un vessant biopsicosocial. És a dir, atenen tant els aspectes orgànics com els psicològics i els socials.

On cal anar?

Hi ha centres distribuïts per totes les comarques de Catalunya. Podeu anar al CAS que tingueu més a prop del vostre domicili.

Més informació visiteu sobre els CAS Enllaç extern

Altres serveis disponibles

 • Unitats hospitalàries de desintoxicació
  Servei d’ingrés a l’hospital d’estada curta. Es fa necessari quan les circumstàncies personals, socials o familiars dificulten el tractament de desintoxicació de forma ambulatòria (sense ingrés).
 • Unitats de patologia dual
  Servei d’ingrés a l’hospital d’estada curta. Es fa necessari quan la persona drogodependent pateix trastorn mental. En aquests casos s’aconsella tractar totes dues patologies en un sol centre assistencial.
 • Comunitats terapèutiques
  Són serveis residencials que, amb caràcter transitori, proporcionen l’acolliment, l’atenció i la vida comunitària per facilitar la integració social durant el tractament de l’addicció. La durada del tractament pot ser de sis a divuit mesos.
 • Centre de dia
  Servei educatiu i terapèutic, d’estada diürna i continuada on es desenvolupen programes ocupacionals, d’ensenyament prelaboral i laboral, i d’adquisició d’hàbits i responsabilitat.
 • Pisos de reinserció
  Són serveis residencials en règim obert i d’estada limitada per a persones amb drogodependències. Estan concebuts com a dispositius orientats a facilitar als usuaris un espai de convivència. Disposen d’atenció professional externa.
 • Unitat de crisi
  Servei d’ingrés urgent i d’estada curta per atendre persones amb drogodependències en situació crítica associada al consum i que no poden ser ateses en serveis d’urgències sanitaris o socials.
 • Serveis o centres de reducció de danys
  Serveis adreçats a persones consumidores de drogues, sovint dependents, que pel motiu que sigui no volen o no se senten encara en condicions d’entrar en tractament i persisteixen en el consum. L’objectiu d’aquests centres és reduir al màxim els problemes per a la salut física i psicosocial d’aquestes persones, i motivar i facilitar l’accés al tractament.

Més informació sobre recursos contra la drogodependència Enllaç extern