Descripció

Quantitat d’aigua consumida als edificis de la Universitat de Barcelona en diferents usos (sanitaris, neteja, reg de jardins, dutxes, laboratoris, tallers, etc.)

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 Evolució
Consum total UB (m³) 212.863 191.862 184.319 167.354 166.174 Millor
Consum per unitat de superfície (m³/m²) 0,37 0,33 0,31 0,28 0,28 Millor
Consum per persona (m³) 3,00 2,93 2,75 2,53 2,51 Millor

Resultats

El consum total d’aigua a la Universitat de Barcelona ha disminuït un 76% entre els anys 1995 i 2019, amb dues reduccions especialment significatives:

  1. El 24% entre els anys 2006 i 2008 com a resultat de les mesures d’estalvi implantades i del major grau de conscienciació en l’ús de l’aigua durant el període de sequera que va tenir lloc a Catalunya l’any 2007 i els primers mesos del 2008.
  2. El 45% entre els anys 2013 i 2018, gràcies a un major control i seguiment dels consums de cada edifici, des de la Unitat de Manteniment, que permet detectar fuites en instal·lacions més ràpidament, i a la posada en marxa de diverses actuacions per restringir el consum d’aigua de reg o en torres de refrigeració.

No podem passar per alt, però, l’augment progressiu en el consum experimentat des del 2008 fins el 2010, quan les mesures d’estalvi implantades durant la sequera es van relaxar.

En relació a l’entorn geogràfic la UB segueix una tendència similar a la del conjunt de municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona, i a partir de 2014 és més eficient que l’Ajuntament de Barcelona en el consum d’aigua per a serveis municipals.

Evolució consum aigua UB 2006-2019