Descripció

Quantitat de gas natural consumida als edificis de la Universitat de Barcelona en diferents usos (laboratoris, cuines, calefacció, etc.)

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 Evolució
Consum total UB (milers m³) 1.273 1.291 1.193 1.363 1.241 Sense canvis significatius
Consum per unitat de superfície (m³/m²) 2,19 2,06 1,99 2,27 2,07 Millor
Consum per persona (kWh equivalents) 208,6 213,2 207,2 239,3 217,9 Sense canvis significatius

Resultats

Des del 1995 fins el 2010 el consum de gas natural va seguir una tendència a l’alça de manera clara, doncs el descens del 2004 no és significatiu ja que les dades no corresponen a la facturació real sinó a estimacions. Els increments es produeixen en cicles (1995-1999 i 2002-2006), separats per períodes de consum estabilitzats (1999-2002 i 2006-2010).

El període 2010-2017 trenca aquesta dinàmica, i el consum de gas ha disminuït un 39% respecte el 2010 gràcies a les mesures de control de les calefaccions portades a terme des de la Unitat de Manteniment en col·laboració amb les administracions de centre, així com per uns hiverns amb temperatures suaus.

Evolució del consum de gas a la UB