Gasos, líquids criogènics i instal·lacions

Recordeu que per a la manipulació de líquids criogènics heu de fer servir bata de laboratori, ulleres o pantalla facial, calçat tancat i guants de protecció específics.

El subministrament de gasos ha de ser prioritàriament centralitzat i únicament en situacions molt concretes i sempre prèvia autorització de la persona responsable del centre, es pot autoritzar la presència d’ampolles de gasos als laboratoris.

S’ha d’elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels gasos que es fan servir al centre (ubicacions, punts de servei, punts de subministrament, nombre d’ampolles, volum, tipus de gas, mesures de seguretat, deteccions, …)

Bata, ulleres de seguretat i botes

Els gasos que per les seves característiques de toxicitat, perillositat o inflamabilitat requereixin disposar de sistemes de detecció de fuites, disposaran d’aquests sistemes connectats a una centraleta que doni avís al punt de control i alarma del centre, per tal que es pugui activar, en cas necessari, el pla d’autoprotecció.

En el següent enllaç trobareu informació, consells i mesures preventives que us ajudaran a evitar accidents i a treballar de forma més segura al laboratori:

• Normes generals al laboratori
• Manipulació d’agents químics
• Equips de protecció individual
• Emmagatzematge de productes químics
• Gestió de residus