L’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el seu posterior desenvolupament mitjançant el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, estableix que, quan en un mateix centre de treball duguin a terme activitats personal de dues empreses o més, aquestes empreses han de cooperar en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, tot establint els mitjans necessaris tant pel que fa a la protecció i prevenció de riscos com a la informació sobre aquests riscos als treballadors i treballadores respectius.

Descripció del procediment

En la Universitat de Barcelona poden produir-se una sèrie de situacions en la que és necessària la coordinació entre empreses, institucions, autònoms, grups d’investigadors, etc. Poden donar-se dos supòsits: que l’empresa contractada desenvolupi la mateixa activitat que la UB o que desenvolupi una altra de diferent (assumint serveis dels quals no disposa la Universitat).

La UB determinarà els mitjans de coordinació d’activitats que es considerin necessaris segons les característiques de les activitats i l’espai on es desenvolupin. Aquests mitjans podran variar per a cada situació en funció de la perillositat i durada de l’activitat, així com del nombre de persones treballadores exposades.

Abans d’iniciar el tràmit, us recordem les mesures preventives i les recomanacions a seguir per tal d’evitar i minimitzar el risc de transmissió i contagi per COVID-19. Aquesta informació s’haurà de fer extensiva a totes les persones que duguin a terme alguna activitat a la Universitat de Barcelona:

Inicia el procediment de CAE

El procediment serà diferent segons el tipus de relació amb la UB:

Visitants

Repartidor de paquets

Visitants, empreses i/o autònoms que accedeixen menys d’un dia i realitzen activitats de baix risc (repartidors, comercials, etc.) a la UB

Empreses externes

Treballador de la construcció

Empreses externes, autònoms, altres institucions que duen a terme la seva activitat a la UB amb diferent activitat que la UB

Professor

Empreses externes, autònoms, altres institucions que duen a terme la seva activitat a la UB amb la mateixa activitat que la UB (investigació i docència)

Lloguer d’espais

Paraninf UB: lloguer d'espais

Empreses externes, autònoms, altres institucions que lloguen espais per actes acadèmics o socioculturals

Ingeniera de sistemas

Empreses externes, autònoms, altres institucions que lloguen espais per activitats tècniques o de recerca

En cas de dubte

email

Per tal d’establir una reunió (presencial o telefònica) amb el servei de prevenció, escriu un correu a ossma.coordinacio@ub.edu.