L’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, estableix que, quan en un mateix centre duguin a terme activitats personal de dues empreses o més, aquestes empreses han de cooperar en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, tot establint els mitjans necessaris tant pel que fa a la protecció i prevenció de riscos com a la informació sobre aquests riscos als treballadors i treballadores respectius.

El desenvolupament reglamentari de l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals es conté, bàsicament, en el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, que concreta les mesures a prendre en matèria de coordinació de les activitats preventives de les empreses que desenvolupen activitats en un mateix centre de treball.

brightness_high

Documentació de mesures preventives per a la Covid19

library_books

Consulta la normativa

group

Inici de la coordinació

NOTA: Aquest procediment no contempla el cas d’obres de construcció, situació inclosa a l’àmbit d’aplicació del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.