Inicis

Introducció

L’Agència de Postgrau es va constituir per l’acord del Consell de Govern provisional d’11 de novembre de 2003 a proposta del rector, de conformitat amb l’article 46 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, segons el qual el Consell de Govern pot constituir agències per dirigir i gestionar determinades activitats de tipus transversal.

L’Agència de Postgrau té com a objectiu garantir el nivell i la qualitat acadèmica de l’oferta de formació continuada, bàsicament postgraduada, i respondre davant de la mateixa Universitat i davant de la societat pel que fa al rigor i a la transparència dels criteris acadèmics i econòmics que han de regular aquest tipus d’oferta. Així mateix, aquesta Agència ha de garantir, atesa l’autonomia del seu funcionament, la coordinació entre els centres o facultats i les altres instàncies de la Universitat de Barcelona o del Grup UB que ofereixin formació en aquest àmbit. Aquesta garantia és el sentit i la justificació de la creació de l’Agència de Postgrau, que es basa en l’article 46 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona i que ha de ser la responsable de tota l’oferta formativa complementària a l’oferta reglada i la que en potenciï la transversalitat i l’heterogeneïtat.