Objectius i funcions

Objectius i funcions

Objectius i funcions generals

Són objectius i funcions generals de l’Agència de Postgrau:

a) Determinar la seva configuració global com a agència establint els mecanismes de funcionament, i proposar el reglament que en defineixi l’àmbit i l’activitat.

b) Responsabilitzar-se de l’aprovació (acadèmica i econòmica) de l’oferta pròpia per delegació del Consell de Govern i del Consell Social.

c) Establir el procediment de l’oferta formativa de la Universitat de Barcelona i del seu grup en matèria de cursos propis de postgrau i cursos d’extensió universitària en un sentit ampli.

d) Vetllar per la qualitat acadèmica dels títols propis i de la formació continuada.

e) Establir paràmetres i criteris transparents de gestió econòmica dels cursos propis de postgrau i d’extensió universitària.

f) Estudiar les fórmules de gestió dels cursos propis de postgrau i dels cursos d’extensió universitària més adients en el si del Grup UB.

g) Col·laborar com a responsable de les titulacions pròpies amb el vicerectorat responsable d’afers acadèmics en la planificació i l’organització de l’oferta formativa dels cursos de postgrau de la Universitat de Barcelona i del Grup UB.

h) Potenciar l’oferta pròpia de la Universitat de Barcelona i del Grup UB.

i) Establir el procediment per al reconeixement dels crèdits dels ensenyaments propis, d’acord amb el vicerectorat responsable d’afers acadèmics.

 

Objectius i funcions específiques

Són objectius i funcions específiques de l’Agència de Postgrau:

a) Analitzar l’oferta actual i detectar-ne les possibles disfuncions, com ara sobreoferta, coincidències, mancances o incoherències en l’oferta pròpia de cursos de postgrau del Grup UB, i tenir cura de l’adequació a les necessitats formatives i a les demandes internes i externes tenint en compte l’oferta de màsters universitaris.

b) Organitzar el desenvolupament dels cursos de màster propis i d’altres de postgrau, d’extensió universitària i altra oferta dirigida a postgraduats.

c) Establir els criteris acadèmics i el procediment per analitzar i aprovar cursos propis de postgrau i d’extensió universitària.

d) Proposar els criteris econòmics que han de regular les diferents activitats relacionades amb els cursos propis de postgrau, d’acord amb el Consell Social.

e) Establir els criteris generals en els quals s’han de basar les ofertes formatives pròpies de les entitats del Grup UB.

f) Facilitar les iniciatives proposades en matèria de postgrau —de manera separada o conjunta— dels diferents centres, instituts o entitats del Grup UB o d’altres entitats, sempre que siguin d’interès per a la Universitat de Barcelona.

g) Establir el procediment per tramitar propostes de cursos propis de postgrau i els protocols necessaris per determinar una bona gestió dels cursos.

h) Aprovar les propostes de màsters propis i altres cursos de postgrau trameses pels centres, els instituts i les entitats del Grup UB.

i) Potenciar les activitats relacionades amb la formació continuada i l’aprenentatge al llarg de tota la vida.

j) Crear i gestionar una base de dades dels cursos propis de postgrau en col·laboració amb les instàncies competents.

k) Controlar el procés d’avaluació de l’oferta pròpia de postgrau mitjançant, bàsicament, les enquestes a estudiants i professorat.

l) Integrar el procés de control de qualitat i de seguiment en l’oferta pròpia de postgrau en el Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat col·laborant en el seu desenvolupament i en l’adaptació als diferents tipus de titulacions i certificacions del conjunt de l’oferta de formació permanent en col·laboració amb l’Agència de Polítiques i de Qualitat.

m) Establir els mecanismes necessaris per mantenir una relació fluida i coordinada amb els centres i les entitats implicades en l’oferta pròpia.

n) Tot el que li deleguin el Consell de Govern o el Consell Social, en aquest darrer cas en relació amb els aspectes econòmics dels cursos.