Avaluació única

Segons la Normativa reguladora de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges (aprovada per Comissió Acadèmica de Consell de Govern en data 18 de desembre de 2019), com a norma general, l’avaluació és continuada i dins el període lectiu fixat per a l’assignatura, d’acord amb la seqüència del pla d’estudis i el calendari marc aprovat per la Universitat.

No obstant això, l’estudiant pot sol·licitar l’avaluació única que, un cop demanada seguint el procediment establert, comportarà la renúncia a l’avaluació continuada. Perquè un estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments establerts per la Comissió Acadèmica de la Facultat.   
 

PROCEDIMENT

1. Calendari de petició d’avaluació única 2022-2023

L'alumnat que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar la sol·licitud i lliurar-la signada per duplicat a tot el professorat que imparteixi l’assignatura. El professorat també haurà de signar la sol·licitud per duplicat i entregar una còpia a l’alumne/a.

► Assignatures de primer semestre

Període de presentació de sol·licitudsdel 13 al 30 de setembre de 2022

► Assignatures de segon semestre

Període de presentació de sol·licituds: del 13 de febrer al 3 de març de 2023.

 

Recordeu que heu de consultar els plans docents de les assignatures per saber com es durà a terme l'avaluació única de cada assignatura.