Tràmits administratius

Un cop matriculat a un ensenyament de la Universitat de Barcelona, l'estudiant pot fer el seguiment continuat del seu expedient a través de l'autoconsulta d'expedient. En el cas que la matricula estigui suspesa per impagament no es podrà obtenir l’expedient.

L'autoconsulta d'expedient es pot fer a través de dues vies diferents:

1. Accedint a Món UB  / Intranet la teva UB / Consulta de qualificacions i expedient. Per accedir-hi cal tenir l'identificador que figura al rebut de la matrícula i haver generat una contrasenya personal. Si no teniu algun d’aquests paràmetres es pot obtenir informació a través del botó d'ajuda que es troba al propi accés.

2. Clicant a Autoconsulta d'expedient. En aquest cas per accedir l’expedient cal introduir el NIUB i la data de naixement.

 

A través de l'autoconsulta d'expedient, l'alumnat pot conèixer l'estat del seu expedient acadèmic en un moment específic: qualificacions provisionals o definitives, assignatures matriculades, assignatures reconegudes pendents de matriculació, assignatures matriculades pendents de qualificació, avisos puntuals d'incidències de pagament i altres informacions d'interès


D’acord amb l’article 6 de la Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen graus i màsters universitaris,  es considera que un estudiant ha abandonat un grau quan han transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s’hi hagi matriculat.

Si s’ha abandonat l’ensenyament havent superat algun crèdit, es pot sol·licitar la readmissió al deganat mitjançant aquest formulari.

Si ha abandonat l’ensenyament de grau sense haver superat cap crèdit, es pot sol·licitar una plaça nova per preinscripció universitària.

Sol·licitud de estudi de convalidació d'estudis estrangers parcials, segons terminis i documentació indicats a la sol·licitud i al lloc web general

Model sol·licitud i instruccions del Centre

http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coneix_la_ub/internacional/internacional.html

Alumnes que han sol·licitat la convalidació dels seus estudis cursats a l'estranger i que han rebut la resolució d'obtenció de plaça del degà de la Facultat de Belles Arts hauran de fer la matrícula a la secretaria de la Facultat, la segona setmana de setembre de cada inici de curs.

Inici de classes: veure calendari acadèmic
 

L’article 15.3 de la Normativa Reguladora dels Plans Docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges estableix el dret dels estudiants a una convocatòria extraordinària de final d’estudis sempre que es compleixin els requisits necessaris.

► Qui pot sol·licitar-la

• L’alumnat que en matricular-se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim d’un 10 % dels crèdits corresponents per finalitzar  l’ensenyament (216 crèdits o més)  té  dret  a  una  convocatòria  extraordinària  de  final  d’estudis, amb  el  benentès  que  només  té  dret  a  la  docència  corresponent  al  semestre  en  què s’imparteix l’assignatura.

• Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l’ensenyament. Quan es demani la convocatòria extraordinària d’una assignatura cal que estigui matriculada aquest curs.

► Sol·licitud

L’alumnat que compleixi els requisits cal que faci la petició de la convocatòria extraordinària a través d’aquest formulari.

• Assignatures de segon semestre

Termini de sol·licitud: del 6 al 17 de novembre de 2017.

Un cop rebuda la sol·licitud i si es compleixen els requisits, la SED de Belles Arts registrarà la convocatòria extraordinària.

Avaluació: Les assignatures de segon semestre tenen la convocatòria extraordinària durant els mesos de gener-febrer. Vegeu el calendari.

• Assignatures de primer semestre

Termini de sol·licitud: del 2 al 13 d’abril de 2018.

Un cop rebuda la sol·licitud i si es compleixen els requisits, la SED de Belles Arts registrarà la convocatòria extraordinària.

Avaluació: Les assignatures de primer semestre tenen la convocatòria extraordinària durant el mes de juny. Vegeu el calendari.

L’alumnat que opti per la convocatòria extraordinària de Treball de fi de grau no té dret a tutor.

Calendari:

Extraordinària per assignatures del segon quadrimestre

Entrega: 8 de gener
Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 9 de gener
Revisió i reavaluació: 15 de gener
Reclamació: 19 de gener
Actes: 20 de gener

Extraordinària per assignatures del primer quadrimestre

Entrega: 1 de juny
Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 4 de juny
Revisió i reavaluació: 8 de juny
Reclamació: 14 de juny
Actes: 19 de juny

Extraordinària de l'assignatura del TFG:

Entrega del TFG: 12 de gener
Presentació del TFG: 31 gener i 1 de febrer
Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 2 de febrer
Revisió i reavaluació: 8 i 9 de febrer
Reclamació: 13 de febrer
Actes: 16 de febrer

 

 

Premi extraordinari de grau

Opten al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs 2016-2017 amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne.

En aquells ensenyaments en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior el centre ha de proposar la concessió de premi extraordinari a un màxim d’un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.

L'alumnat proposat per a premi extraordinari rebrà la comunicació de la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED).

Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficial de grau

Premi extraordinari de màster oficial

Opten al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs 2016-2017 amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d'un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.


L'alumnat proposat per a premi extraordinari rebrà la comunicació de la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED).

Normativa per a l'atorgament de premis extraordinari del ensenyaments oficials de màsters

 

 

Informació: L'alumnat que vulgui reconèixer assignatures cursades entre ensenyaments de la UB o entre ensenyaments d'universitat catalanes o espanyoles i la UB, sol·licitud i documentació que cal presentar a Secretaria

Els alumnes que han sol·licitat el reconeixement d'assignatures i que han rebut la resolució del cap d'Estudis de la Facultat de Belles Arts hauran de fer la matrícula.

Termini de presentació de sol·licituds: per determinar


 

Pots demanar l’expedició de documents acadèmics, si estàs cursant o has cursat estudis de 1r i 2n cicle, grau i/o màster universitari a la UB. No es pot utilitzar aquest procediment si vàreu cursar la Llicenciatura de Belles Arts del pla de 1982.

Per sol·licitar qualsevol d'aquests documents és imprescindible que estiguis al corrent del pagament de la matrícula, sense cap rebut impagat, sigui d’aquest curs o anteriors.

La Secretaria d'Estudiants i Docència gestionarà la teva sol.licitud quan hagis fet el pagament de les taxes (excepte en el cas de l'expedient acadèmic que és gratuït) i quan el document estigui disponible et farà la corresponent comunicació.

Els documents que podeu tramitar són:

 

Iniciar la sol·licitud
 

Preus públics:  

Expedient acadèmic - gratuÏt
Certificat de matrícula  - 27,27 €
Certifcat acadèmic personal - 27,27 €
Certificat per trasllat a una altra universitat - 54,54 € 

La Normativa Acadèmica i Econòmica de matrícula de la UB estableix els supòsits en què es poden aplicar exempcions i/o bonificacions als preus públics.

 

 

D'acord amb l'apartat 2.2.3 de la Normativa de Permanència (http://www.ub.edu/acad/noracad/) de la UB, "Excepcionalment, (...) el Cap d'Estudis podrà autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits i fins a un màxim de 78 per curs acadèmic"

El cap d'Estudis autoritzarà únicament matricular més de 60 crèdits quan es tracti d'assignatures no superades.

Procediment

 • Alumnes que han finalitzat un grau: Els alumnes que han finalitzat els estudis de grau poden sol·licitar el títol a través del seu espai personali  fer-ne el pagament. Un cop finalitzat aquest tràmit podran passar per la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED) a recollir el resguard. Aquest tràmit també es pot fer des de Secretaria. Caldrà entregar 2 fotocòpies del DNI vigent i títol de batxillerat o resguard  d'haver-lo pagat. El pagament es pot efectuar a la Secretaria del centre amb targeta o bé en efectiu al banc amb el rebut que us entregarem prèviament a Secretaria.
 •  
 • Alumnes que han finalitzat un màster universitari: Han de tancar expedient presencialment a la Secretaria d'Estudiants. Es demana portar 2 fotocòpies del DNI o passaport.
   
 • Alumnes que han finalitzat un màster i postgrau propi: Un cop finalitzat el postgrau, els diplomes es tramitaran directament des de Secretaria.
   
 • Alumnes que han finalitzat un doctorat: Han de tancar expedient presencialment a la Secretaria d'Estudiants. Es demana portar 2 fotocòpies del DNI o passaport
   
 • Alumnes que han finalitzat una llicenciatura: Han de tancar expedient presencialment a la Secretaria d'estudiants. Es demana portar 2 fotocòpies del DNI o passaport.

 

Preu: 218,15 €. Només hi ha descompte en aquesta taxa per als següents col·lectius: família nombrosa o discapacitat superior al 33% o víctimes de violència masclista o de terrorisme.

Es paga amb targeta de crèdit o mitjançant un rebut que es fa efectiu en una entitat bancària.

 

 

Recollida del Títol oficial

 

La Facultat us avisarà perquè vingueu a recollir el títol quan aquest arribi al centre, aproximadament un any després de sol·licitar-lo. És important que durant aquest termini la Facultat tingui el vostre domicili actualitzat. El títol només pot ser lliurat a la persona interessada o a una altra persona autoritzada per ella i amb poder notarial. Si l'esmentat poder ha estat formalitzat davant un notari estranger, el document ha de ser legalitzat per via diplomàtica o postil·lat, en el supòsit que l'estat d'on procedeix el document sigui signatari del Conveni de la Haia de 1961.

Així mateix, la persona interessada podrà sol·licitar per escrit a la secretaria del centre la remissió del títol als organismes següents: 

Delegacions del Govern a les Comunitats Autònomes, Subdelegacions del govern i Direccions Provincials del ministeri i Direccions Insulars de l'Administració General de l'Estat

Si l'estudiant resideix a l'estranger pot sol·licitar la remissió del títol a una Oficina Consular o Ambaixada espanyola.

La tramesa del títol a les delegacions del govern o a les ambaixades a l'estranger suposa el pagament d'una taxa.

 

Duplicats dels títols oficials

 

Pèrdua, destrucció o robatori del títol original

Serà un requisit previ publicar en el BOE un anunci fent-hi constar la pèrdua. Si en el termini de trenta dies, des de la data de publicació, el títol no s'ha trobat, s'iniciarà el tràmit per a l'expedició del duplicat corresponent. La persona interessada farà una nova sol·licitud d'expedició de títol, hi adjuntarà la còpia de l'anunci publicat i, novament, haurà de fer efectiu l'import corresponent. 
Les despeses originades per la publicació de l'anunci en el BOE seran a càrrec de la persona interessada. 

Si es tracta de destrucció del títol oficial, cal fer constar a la sol·licitud la circumstància que va motivar la destrucció i aportar, si és el cas, l'informe de l'organisme competent (per exemple, dels bombers, si el motiu ha estat l'incendi de l'habitatge). Novament, s'hauran de fer efectives les taxes d'expedició.

Deteriorament del títol original

En el cas de deteriorament del títol oficial, s'haurà de fer una nova sol·licitud d'expedició, a la qual s'hi adjuntarà el títol deteriorat i, novament, es farà efectiu l'import corresponent.

 

Comparteix-ho: