Tràmits administratius

Admissió als ensenyaments de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts - curs 2020-2021

 CONVOCATÒRIA PER A L’ADMISSIÓ ALS ENSENYAMENTS DELS GRAUS DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS PER CANVI D’UNIVERSITAT I/O D’ESTUDIS UNIVERSITARIS 2020-2021
 

Poden sol·licitar l’admissió a un estudi de grau de la Universitat de Barcelona per aquesta via:

a)  Estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials. 

S’ha de complir el requisit de tenir reconeguts un mínim de 30 crèdits en l’estudi de grau al qual es vol accedir.

 

OFERTA DE PLACES DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS PER AL CURS 2020-2021

Per aquesta via, un cop reconeguts un mínim de 30 crèdits en l’ensenyament de grau al qual es vol accedir, es podrà sol·licitar l’admissió al grau.
 

1.  Termini per a la presentació de sol·licituds

La sol·licitud s’haurà de presentar del 13 al 24 de juliol de 2020 per la instància genèrica de la UB indicant que es vol accedir al grau al qual prèviament heu de tenir 30 crèdits reconeguts.
 

2.  Places                  

Ensenyament

Estudis universitaris oficials espanyols parcials

Belles Arts

5

Conservació-Restauració de Béns Culturals

7

Disseny

5

 

3.   Criteris
 

     Nota mitjana dels estudis universitaris cursats amb anterioritat.

 

4. Documentació

 

     La sol·licitud s’ha de presentar a través de la instància genèrica de la UB. 

   

Per accedir amb estudis universitaris estrangers parcials o amb estudis estrangers totals, sempre que no hagin obtingut la credencial prèvia d'homologació del seu títol o el certificat d'equivalència a nivell acadèmic universitari haureu de fer la preinscripció amb els estudis de batxillerat a través de l'Oficina d'Accés a la Universitat, ja que per al curs 2020-2021 no hi ha oferta de places per aquests supòsits.

TRÀMIT EN LÍNIA PER SOL·LICITAR L'ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA DEL CURS 2020-2021

Informació sobre modificació i anul·lació de matrícula

 

ENSENYAMENTS DE GRAU

CURS 2020-2021

Accés a la sol·licitud d'anul·lació d'assignatures del segon semestre de la matrícula del curs 2020-2021  fins al 6 de març de 2021 

 

PETICIONS D'ANUL·LACIONS EXTEMPORÀNIES PER AL PRIMER SEMESTRE O TOTAL DE LA MATRÍCULA DELS GRAUS DEL CURS PASSAT

►Anul·lació de matrícula per casos greus i excepcionals - curs 2020-2021 (tràmit obert)

A partir del 9 de novembre de 2020, en casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, a proposta del deganat o de la direcció del centre i amb un informe previ de la gerència, pot acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB.

Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts. En cas contrari, no s’estudiarà la sol·licitud presentada.

L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui.

Accés a aquest tràmit en líniaENSENYAMENTS DE MÀSTERS UNIVERSITARIS

CURS 2020-2021

Accés a la sol·licitud d'anul·lació del segon semestre de la matrícula dels màsters curs 2020-2021 


PETICIONS D'ANUL·LACIONS EXTEMPORÀNIES PER AL PRIMER SEMESTRE O TOTAL DE LA MATRÍCULA DELS MÀSTERS DEL CURS PASSAT

►Anul·lació de matrícula per casos greus i excepcionals - curs 2020-2021 (tràmit obert)

A partir del 9 de novembre de 2020, en casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, a proposta del deganat o de la direcció del centre i amb un informe previ de la gerència, pot acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB.

Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts. En cas contrari, no s’estudiarà la sol·licitud presentada.

L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui.

Accés a aquest tràmit en línia

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PETICIONS D'ANUL·LACIONS EXTEMPORÀNIES, AMB EFECTES PER A CURSOS ANTERIORS ALS 2020-2021

►Anul·lació de matrícula per casos greus i excepcionals - curs 2019/2020 (tràmit obert)

En casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, a proposta del deganat o de la direcció del centre i amb un informe previ de la gerència, pot acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB.

Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts. En cas contrari, no s’estudiarà la sol·licitud presentada.

L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui.

Accés a aquest tràmit en línia

 

Un cop matriculat a un ensenyament de la Universitat de Barcelona, l'estudiant pot fer el seguiment continuat del seu expedient a través de l'autoconsulta d'expedient. En el cas que la matricula estigui suspesa per impagament no es podrà obtenir l’expedient.

L'autoconsulta d'expedient es pot fer a través de dues vies diferents:

1. Accedint a Món UB  / Intranet la teva UB / Consulta de qualificacions i expedient. Per accedir-hi cal tenir l'identificador que figura al rebut de la matrícula i haver generat una contrasenya personal. Si no teniu algun d’aquests paràmetres es pot obtenir informació a través del botó d'ajuda que es troba al propi accés.

2. Clicant a Autoconsulta d'expedient. En aquest cas per accedir l’expedient cal introduir el NIUB i la data de naixement.

 

A través de l'autoconsulta d'expedient, l'alumnat pot conèixer l'estat del seu expedient acadèmic en un moment específic: qualificacions provisionals o definitives, assignatures matriculades, assignatures reconegudes pendents de matriculació, assignatures matriculades pendents de qualificació, avisos puntuals d'incidències de pagament i altres informacions d'interès.
 

 


Segons la Normativa reguladora dels plans docent de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges (aprovada per Consell de Govern en data 8 de maig de 2012), com a norma general, l’avaluació és continuada i dins el període lectiu fixat per a l’assignatura, d’acord amb la seqüència del pla d’estudis i el calendari marc aprovat per la Universitat.

 

No obstant això, l’estudiant pot sol·licitar l’avaluació única que, un cop demanada seguint el procediment establert, comportarà la renúncia a l’avaluació continuada. Perquè un estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments establerts per la Comissió Acadèmica de la Facultat.   
 

PROCEDIMENT

 

1. Calendari de petició d’avaluació única

L'alumnat que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar la sol·licitud i lliurar-la signada per duplicat a tot el professorat que imparteixi l’assignatura. El professorat també haurà de signar la sol·licitud per duplicat i entregar una còpia a l’alumne/a.

 

Assignatures de primer semestre

Període de presentació de sol·licituds: del 28 de setembre al 9 d’octubre de 2020.

Pròrroga per casos justificats amb presentació contracte laboral i/o certificat mèdic: fins al 30 d’octubre de 2020. Per aquesta pròrroga, la sol·licitud s’haurà de presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència

a través de la instància genèrica de la UB.

 

Assignatures de segon semestre

Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 19 de febrer de 2021.

Pròrroga per casos justificats amb presentació contracte laboral i/o certificat mèdic: fins al 12 de març de 2021. Per aquesta pròrroga la sol·licitud s’haurà de presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència.

 

Recordeu que heu de consultar els plans docents de les assignatures per saber com es durà a terme l'avaluació única de cada assignatura.

L’article 15.3 de la Normativa Reguladora dels Plans Docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges estableix el dret dels estudiants a una convocatòria extraordinària de final d’estudis sempre que es compleixin els requisits necessaris.

► Qui pot sol·licitar-la

• L’alumnat que en matricular-se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim d’un 10% dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament (216 crèdits o més)  té  dret  a  una  convocatòria  extraordinària  de  final  d’estudis, amb  el  benentès  que  només  té  dret  a  la  docència  corresponent  al  semestre  en  què s’imparteix l’assignatura.

• Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l’ensenyament. Quan es demani la convocatòria extraordinària d’una assignatura cal que estigui matriculada aquest curs.

► Sol·licitud

L’alumnat que compleixi els requisits, cal que faci la petició de la convocatòria extraordinària a través de instància genèrica de la UB.


• Assignatures de segon semestre

Termini de sol·licitud: 26 d’octubre al 6 de novembre de 2020.

Un cop rebuda la sol·licitud en línia i si es compleixen els requisits, la SED de Belles Arts registrarà la convocatòria extraordinària. L’alumnat que opti per la convocatòria extraordinària de Treball de Fi de Grau no tindrà tutor/a.

Convocatòria extraordinària del TFG
Entrega del TFG: 11 de gener de 2021
Presentació del TFG: 25 al 27 de gener de 2021.
 

• Assignatures de primer semestre

Termini de sol·licitud: del 26 de març al 12 d’abril de 2021.

Un cop rebuda la sol·licitud en línia i si es compleixen els requisits, la SED de Belles Arts registrarà la convocatòria extraordinària.

 

Aquest procediment permet als ciutadans presentar instàncies al registre general de la Universitat de Barcelona, en relació amb aquelles qüestions per a les quals no hi ha una una sol·licitud o un procediment telemàtìc.
 

Convocatòria del curs 2021-2022
 

Consulteu tota la informació


Tramitació de sol·licituds únicament en línia (entreu clicant Sol·licitud de mobilitat acadèmica)

• Termini de presentació del 12 de febrer al 4 de març de 2021

 

CURS 2020-2021

Període per tramitar el procediment: del 22 de juny al 10 de juliol de 2020 (tràmit finalitzat),

La sol·licitud del pas de l'ensenyament de llicenciatura de Belles Arts a un dels graus de la Facultat de Belles Arts es fa través de MONUB. Per accedir al programa heu d'identificar-vos com a alumne de la UB (identificador i contrasenya). Si ho necessiteu, consulteu l'ajuda. Si heu oblidat l'identificador i/o la contrasenya i teniu problemes per poder crear-ne una de nova podeu enviar un correu a Bústia mónUB.

⇒Clica aquí per iniciar el tràmit de sol·licitud de reconeixement de crèdits 

 

Reconeixement Acadèmic de 6 crèdits optatius - curs 2020/2021 (pendent d'actualitzar)

La Universitat reconeix 6 crèdits computables com a optatius per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació i altres activitats organitzades pel centre:

1. Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB, o per altres centres de la UB  CURS 2019-2020:

 • CRAI
 • Àrea de formació complementària                                           
 1. Escola d’Idiomes Moderns (EIM)                           
 2. Institut d'Estudis Hispànics                          
 3. Gabinet Projectes Institucionals: Els Juliols, Opera Oberta, UBISS
 4. Xarxa Joan Lluís Vives
 5. Gaudir UB
 1. Cor UB
 2. Orquesta universitària de la UB
 • Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística
 1. Observatori de l'Estudiant
 • Vicerectorat d'Igualtat i Acció Social
 1. Fundació Solidaritat UB
 2. Unitat d'Igualtat i Mediació
 • Vicerectorat de Projecció i Internacionalització
 • Vicerectorat de Recerca

 

2. Activitats organitzades per la Facultat susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2019-2020

 • Animació i composició de vídeo amb After Effects. 20 h – 2 ECTS
 • Autoedició. Maquetació i edició de projectes. 15 h - 1,5 ECTS
 • Edició i muntatge audiovisual: Adobe Premier (taller). 20 h - 2 ECTS
 • Edició de vídeo digital. 15 h – 1,5 ECTS
 • Introducció al Mapping (taller). 15 h – 1,5 ECTS
 • Operacions de càmera i il·luminació. 15 h – 1,5 ECTS
 • Photoshop. 15 h – 1,5 ECTS

 

►Activitats adreçades específicament als alumnes de primer curs del grau de Disseny

 • Introducció a l'Adobe Indesign
 • Introducció al Cad 2D
 • Introducció al Cad 3D
 • Introducció a l'Adobe Illustrator. 15h - 1,5 ECTS

 

►Activitats adreçades específicament als alumnes del grau de Belles Arts

 • Santa Eugènia del Congost i la recuperació d'uns records I
 • Santa Eugènia del Congost i la recuperació d'uns records II

 

►Activitats artístiques dels estudiant regulades per professors dels graus de la facultat, que tinguin a veure amb projectes vinculats amb GIDs i/o recerca

 

►Activitats organitzades pel vicedegà de Cultura, aprovades per la Comissió Acadèmica de la Facultat

 

Més informació

 1. Procediment de sol·licitud: la sol·licitud de reconeixement d'activitats institucionals és gratuïta. Per sol·licitar reconeixement de crèdits heu de fer la sol·licitud telemàtica adreçada a la cap d'estudis. Un cop rebuda la resposta, podeu matricular els crèdits reconeguts en la propera matrícula.

 2. Més informació:

Procediment per a l’accés als graus de la Facultat de Belles Arts amb estudis universitaris oficials espanyols


SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

1. Cal lliurar la documentació següent a través de la instància genèrica de la UB:

 • Sol·licitud que es presentarà juntament amb la resta de documentació a través de la instància genèrica de la UB.
 • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituït per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
 • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació aprovada, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i les qualificacions.
 • Pla docent de les assignatures superades en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen.
 • Pla d’estudis de la carrera iniciada pel sol·licitant, en què constin la duració dels estudis en anys acadèmics i les assignatures que els integren, amb el segell original de la Universitat on s'imparteixen.
 • Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol·licitud.

 

2. Període de presentació de la sol·licitud:  del 22 de juny al 3 de juliol de 2020 (tràmit finalitzat)..

Caldrà que es presenti la documentació a través de la instància genèrica de la UB, adjuntant el model de sol·licitud i la documentació necessària, a més d'una declaració responsable en què s'indica que la documentació presentada és correcta i es correspon a l'original.


3. Pagament de les taxes

Un cop registrada la sol·licitud, la Secretaria d'Estudiants i Docència emetrà el full de pagament per a l'estudi de la documentació per determinar les condicions acadèmiques de reconeixement, El  Decret de preus  públics estableix  una  taxa per  a  la  sol·licitud  d'estudi  de  l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. Aquest curs 2019/2020 el preu és de 54,54 €. Un cop comprovat el pagament es farà l'estudi de reconeixement.

4. Resolució de la sol·licitud de reconeixement de crèdits

Un cop resoltes les sol·licituds es notificaran les resolucions a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud. El fet d'haver obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits no atorga dret a plaça. Els/les sol·licitants que hagin obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits hauran de sol·licitar l’accés al grau mitjançant instància genèrica de la UB dirigida a la degana de la Facultat. Es recomana demanar, a més, accés a la Universitat per preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d'Accés a la Universitat. Cal tenir en compte que les dues vies d’accés poden ser simultànies (sol·licitud d’accés a la Facultat i preinscripció universitària).

L’alumnat al qual es reconeguin menys de 30 crèdits ha de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant preinscripció universitària.

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2 -  08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
accesnet.cur@gencat.cat

En el cas que la degana resolgui favorablement l’accés a un grau de la Facultat caldrà presentar la documentació original a a Secretaria d'Estudiants i Docència a través de CITA PRÈVIA i formalitzar la matrícula en el mateix curs en què s’ha obtingut plaça. En cas contrari l’admissió quedarà sense efecte.

 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS CURSATS A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

1. Cal lliurar la documentació següent a través de la instància genèrica de la UB:

 • Sol·licitud
 • Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol·licitud.

 

2. Període de presentació de la sol·licitud:  del 22 de juny al 3 de juliol de 2020.

3. Pagament de les taxes

Un cop registrada la sol·licitud, la Secretaria d'Estudiants i Docència emetrà el full de pagament per a l'estudi de la documentació per determinar les condicions acadèmiques de reconeixement, El  Decret de preus  públics estableix  una  taxa per  a  la  sol·licitud  d'estudi  de  l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. Aquest curs 2019/2020 el preu és de 54,54 €. Un cop comprovat el pagament es farà l'estudi de reconeixement.

4. Resolució de la sol·licitud de reconeixement de crèdits

Un cop resoltes les sol·licituds es notificaran les resolucions a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

El fet d'haver obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits no atorga dret a plaça. Els/les sol·licitants que hagin obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits hauran de sol·licitar l’accés al grau mitjançant instància genèrica de la UB dirigida a la degana de la Facultat. Es recomana demanar, a més, accés a la Universitat per preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d'Accés a la Universitat. Cal tenir en compte que les dues vies d’accés poden ser simultànies (sol·licitud d’accés a la Facultat i

L’alumnat al qual es reconeguin menys de 30 crèdits ha de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant preinscripció universitària.

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2 -  08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
accesnet.cur@gencat.cat

En el cas que la degana resolgui favorablement l’accés a un grau de la Facultat cal formalitzar la matrícula en el mateix curs en què s’ha obtingut plaça. En cas contrari l’admissió quedarà sense efecte.

 

Per accedir amb estudis universitaris estrangers parcials o amb estudis estrangers totals, sempre que no hagin obtingut la credencial prèvia d'homologació del seu títol o el certificat d'equivalència a nivell acadèmic universitari haureu de fer la preinscripció amb els estudis de batxillerat a través de l'Oficina d'Accés a la Universitat, ja que per al curs 2020-2021 no hi ha oferta de places per aquests supòsits

 

Sol·licitud de readmissió per abandonament de l’ensenyament de grau 

D’acord amb l’article 6 de la Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen graus i màsters universitaris  es considera que un estudiant ha abandonat un grau quan han transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s’hi hagi matriculat.

►Si s’ha abandonat l’ensenyament havent superat algun crèdit, es pot sol·licitar la readmissió al deganat mitjançant instància genèrica de la UB. 

La petició es podrà fer del 22 de juny al 10 de juliol de 2020 (tràmit finalitzat).

Si ha abandonat l’ensenyament de grau sense haver superat cap crèdit, es pot sol·licitar una plaça nova per preinscripció universitària (Oficina d'Accés a la Universitat).
 

Comunicació per incorporar-se al grau per discontinuïtat d'un any

►D'altra banda si un cop iniciat un ensenyament s'ha estat un any sense formalitzar la matrícula caldrà que es comuniqui mitjançant aquest formulari que el proper curs es voldrà matricular per continuar els estudis iniciats. D'aquesta manera, si no hi ha cap incidència, s'assignarà a l'alumne/a dia i hora per l'automatrícula de setembre.

La petició es podrà fer del 22 de juny al 10 de juliol de 2020 (tràmit finalitzat).

 

 

D'acord amb l'article 2.2.3 de la Normativa de Permanència de la Universitat de Barcelona, excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’Estudis pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic

El cap d'Estudis dels graus de la Facultat de Belles Arts únicament autoritzarà matricular més de 60 crèdits quan es tracti de crèdits d'assignatures no superades i per als grups amb places disponibles. Els/les estudiants que demanin l'ampliació de matrícula hauran de tenir en compte que pot afectar el compliment de la normativa de permanència, respecte al nombre  mínim de crèdits a superar i l'increment per matrícula d'un mateix crèdit per segona, tercera, quarta o més vegades. Quan el cap d'estudis ho autoritzi, i abans de fer la matrícula, l'alumnat haurà de comprovar els horaris de les assignatures ja que no es concedirà canvi de grup, en el cas que es produeixi solapament d'horaris com a conseqüència d'aquesta ampliació

Sol·licitud 

Només a través del formulari. Termini: del 6 al 17 de juliol de 2020 (tràmit finalitzat). Per al curs 2020-2021 no s'obrirà un segon període durant el mes de setembre de 2020.

Segon període de presentació de sol·licituds: del 18 al 27 de gener de 2021
Petició en línia: cliqueu aquí

Nou període de presentació de sol·licituds per als alumnes que volen matricular el TFG: 4 i 5 de febrer de 2021.
Petició en línia: cliqueu aquí

Període extraordinari i improrrogable per fer la sol·licitud: 10 de febrer de 2021 de 10 a 15 h

Petició en línia: cliqueu aquí


Resolucions:

Resolució del cap d'Estudis per matricular més de 60 crèdits  (setembre 2020)

Resolució del cap d'Estudis per matricular més de 60 crèdits  (febrer 2021)

 

L’alumnat que no compleixi les condicions de permanència que estableix la Normativa de Permanència de la UB haurà d’abandonar el grau en què estava inscrit.

El deganat, valorada la documentació justificativa, resoldrà les sol·licituds d’excepcionalitat.

Període de presentació de sol·licituds: del  6 al 17 de juliol de 2020 (tràmit finalitzat)

Podeu consultar les dades de permanència a MONUB / Autoconsulta de l'expedient / Permanències

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona

1. Procediment per sol·licitar el títol de grau. Únicament procediment en línia.

El procediment de sol·licitud del títol de grau no es tramitarà presencialment a la
Secretaria d´Estudiants i Docència (SED). Tot el procediment es farà en línia i no caldrà que passeu per la SED fins al moment de recollir el títol, un cop us haguem avisat, o si teniu alguna incidència durant la tramitació.

Un cop tingueu totes les qualificacions necessàries per obtenir els 240 crèdits, d'acord amb el pla docent del grau, des de la  SED se us enviarà un correu electrònic comunicant-vos que esteu en disposició de fer la sol·licitud del títol de grau. A partir d'aquest moment podreu iniciar aquest tràmit, sempre i quan tingueu els rebuts de matrícula pagats, entrant a: https://www.ub.edu/acad/soti/benvinguda.php.

Si us heu oblidat de la contrasenya i/o l'identificador: https://www.ub.edu/portals/satelites/RecordatoriIdentificacio

És molt important que comproveu i modifiqueu, si escau, les dades personals que apareixen, ja que seran les que constaran al títol.

A més s'haurà de pagar el preu per a l'expedició del títol, segons l'establert al Decret de Preus Públics, que es publica cada any. El Decret de Preus del 2018 va establir el preu  de 218,15 €, al qual s'aplicarà la bonificació que correspongui per tenir el carnet de família nombrosa. Es pot fer el pagament amb targeta de crèdit o per rebut, que es podrà pagar a qualsevol oficina de CaixaBank, BBVA o del Banco de Santander.

Un cop la SED hagi fet les comprovacions necessàries els/les sol·licitants obtindran el resguard del títol dins de l’Espai Personal.
 

2. Procediment per sol·licitar el títol de Llicenciat/da, Màster o Doctor/a.

– Cal presentar a la SED la documentació següent:
   Dues fotocòpies del DNI o original i dues fotocòpies del passaport per l'alumnat estranger.
   Dues fotocòpies del document que acredita la condició per la qual es té dret a l'exempció dels preus públics.

 – Haureu de pagar el preu per a l'expedició del títol, segons l'establert al Decret de Preus Públics, que es publica cada any. El Decret de Preus del 2018 va establir el preu  de 218,15 €, al qual s'aplicarà la bonificació que correspongui. Es pot fer el pagament amb targeta de crèdit o per rebut, que es podrà pagar a qualsevol oficina de CaixaBank, BBVA o del Banco de Santander. En el cas de pagament per rebut caldrà que ens presenteu una còpia segellada.

Pots demanar l’expedició de documents acadèmics, si estàs cursant o has cursat estudis llicenciatura, grau i/o màster universitari a la Facultat de Belles Arts. No es pot utilitzar aquest procediment si es va cursar la Llicenciatura de Belles Arts del pla de 1982.

La Secretaria d'Estudiants i Docència gestionarà la teva sol.licitud quan hagis fet el pagament de les taxes (excepte en el cas de l'expedient acadèmic que és gratuït) i quan el document estigui disponible et farà la corresponent comunicació.

Per sol·licitar documents és imprescindible que estiguis al corrent del pagament de la matrícula, sense cap rebut impagat, sigui d’aquest curs o anteriors.

Els documents es poden tramitar són:

 

Iniciar la sol·licitud
 

Preus públics:  
Expedient acadèmic - gratuït
Certificat de matrícula  - 27,27 €
Certifcat acadèmic personal - 27,27 €
Certificat per trasllat a una altra universitat - 54,54 € 

La Normativa Acadèmica i Econòmica de matrícula de la UB estableix els supòsits en què es poden aplicar exempcions i/o bonificacions als preus públics.

 

 

Premi extraordinari de grau

Opten al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs 2019-2020 amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne.

En aquells ensenyaments en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior el centre ha de proposar la concessió de premi extraordinari a un màxim d’un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.

 

CONVOCATÒRIA PER AL GRAU DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

L'alumnat que va finalitzar aquest grau el curs 2019-2020  amb una nota mitjana de 8,5 o superior i ha pagat els drets del títol pot fer la petició a través de la instància genèrica de la UB.

L'alumnat proposat per a premi extraordinari rebrà la comunicació de la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED).

Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficial de grau

 

Premi extraordinari de màster oficial

Opten al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs 2019-2020 amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d'un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.


L'alumnat proposat per a premi extraordinari rebrà la comunicació de la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED).

Normativa per a l'atorgament de premis extraordinari del ensenyaments oficials de màsters

 

23 de novembre de 2020

 

Comparteix-ho: