Tràmits administratius

A través del web de la Universitat de Barcelona podeu consultar el vostre expedient i saber en tot moment la vostra situació acadèmica.

Per accedir-hi necessiteu tenir a l'abast el vostre identificador que apareix al full de matrícula.

Un cop transcorreguts dos anys acadèmics sense que l’estudiant s’hagi matriculat en l’ensenyament, s’entén que l’abandona. Per tornar-s’hi a matricular ha de fer la sol·licitud oportuna al centre corresponent. 

Sol·licitud de estudi de convalidació d'estudis estrangers parcials, segons terminis i documentació indicats a la sol·licitud i al lloc web general

Model sol·licitud i instruccions del Centre

http://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coneix_la_ub/internacional/internacional.html

Alumnes que han sol·licitat la convalidació dels seus estudis cursats a l'estranger i que han rebut la resolució d'obtenció de plaça del degà de la Facultat de Belles Arts hauran de fer la matrícula a la secretaria de la Facultat, la segona setmana de setembre de cada inici de curs.

Inici de classes: veure calendari acadèmic
 

Grau

Cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficial de grau que imparteixi la Universitat de Barcelona. 

+ Informació

Sol·licitud

Les sol·licituds es presentaran a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Belles Arts.

 

Màsters

Cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficials de màster que imparteixi la Universitat de Barcelona.

+ informació

Sol·licitud

Les sol·licituds es presentaran a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Belles Arts.

Informació: L'alumnat que vulgui reconèixer assignatures cursades entre ensenyaments de la UB o entre ensenyaments d'universitat catalanes o espanyoles i la UB, sol·licitud i documentació que cal presentar a Secretaria

Els alumnes que han sol·licitat el reconeixement d'assignatures i que han rebut la resolució del cap d'Estudis de la Facultat de Belles Arts hauran de fer la matrícula.

Termini de presentació de sol·licituds: 20 de juny

La sol·licitud emplenada s'ha d'enviar per mail a sec.ba@ub.edu
 

 1. La pots demanar des del teu espai personal o bé, empleneu aquesta sol·licitud i envieu-la a través de la web
 2. Quan el document estigui fet, us enviarem un correu electrònic perquè el vingueu a recollir.
 • Consulteu aquí l'import del document que demaneu.


El pagament es pot efectuar a la Secretaria del centre amb targeta
En efectiu al banc amb el rebut que us entregarem prèviament a Secretaria. En aquest darrer cas, haureu d'anar a qualsevol de les oficines de La Caixa, Caixa Catalunya o Banco Santander Central Hispano per pagar i, després, tornareu a Secretaria amb el comprovant del pagament.
Des de rebuts oberts de MonUB. Ruta d'accés: Intranet de mónUB> Menú personal -menú a l'esquerra de la pàgina-> Serveis Personals> Consulta i pagament de rebuts. Després ens heu de fer arribar el justificant de pagament. 

Si envieu una altra persona per recollir el vostre certificat, autoritzeu-la per realitzar el tràmit en el vostre nom.

Si teniu cap problema amb l'identificador i la contrassenya, en aquest enllaç trobareu com solucionar-lo.

D'acord amb l'apartat 2.2.3 de la Normativa de Permanència (http://www.ub.edu/acad/noracad/) de la UB, "Excepcionalment, (...) el Cap d'Estudis podrà autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits i fins a un màxim de 78 per curs acadèmic"

El cap d'Estudis autoritzarà únicament matricular més de 60 crèdits quan es tracti d'assignatures no superades.

Tramitació de la sol·licitud de Títols Acadèmics Oficials (Grau, Màster, Llicenciatura)
 

Un cop superats i qualificats tots els crèdits que conformen el Pla d'estudis es pot sol·licitar el títol de màster, grau, llicenciatura o diplomatura.

Procediment

 • Alumnes que han finalitzat un grau: Els alumnes que han finalitzat un grau han de sol·licitar el títol a través del seu espai personal,  i fins i tot, fer el pagament. Un cop finalitzat aquest tràmit podran passar per Secretaria a recollir el resguard. Aquest tràmit també es pot fer des de Secretaria. Caldrà entregar 2 fotocòpies del DNI vigent i títol de batxillerat o resguard  d'haver-lo pagat. El pagament es pot efectuar a la Secretaria del centre amb targeta o bé en efectiu al banc amb el rebut que us entregarem prèviament a Secretaria
   
 • Alumnes que han finalitzat un màster universitari: Han de tancar expedient presencialment a la Secretaria d'Estudiants. Es demana portar 2 fotocòpies del DNI o passaport.
   
 • Alumnes que han finalitzat un màster i postgrau propi: Un cop finalitzat el postgrau, els diplomes es tramitaran directament des de Secretaria.
   
 • Alumnes que han finalitzat un doctorat: Han de tancar expedient presencialment a la Secretaria d'Estudiants. Es demana portar 2 fotocòpies del DNI o passaport
   
 • Alumnes que han finalitzat una llicenciatura: Han de tancar expedient presencialment a la Secretaria d'estudiants. Es demana portar 2 fotocòpies del DNI o passaport.

 

Preu: 218,15€. Només hi ha descompte en aquesta taxa per als següents col·lectius: família nombrosa o discapacitat superior al 33% o víctimes de violència masclista o de terrorisme.

Es paga amb targeta de crèdit o mitjançant un rebut que es fa efectiu en una entitat bancària.

 

 

Recollida del Títol oficial

 

La Facultat us avisarà perquè vingueu a recollir el títol quan aquest arribi al centre, aproximadament un any després de sol·licitar-lo. És important que durant aquest termini la Facultat tingui el vostre domicili actualitzat. El títol només pot ser lliurat a la persona interessada o a una altra persona autoritzada per ella i amb poder notarial. Si l'esmentat poder ha estat formalitzat davant un notari estranger, el document ha de ser legalitzat per via diplomàtica o postil·lat, en el supòsit que l'estat d'on procedeix el document sigui signatari del Conveni de la Haia de 1961.

Així mateix, la persona interessada podrà sol·licitar per escrit a la secretaria del centre la remissió del títol als organismes següents: 

Delegacions del Govern a les Comunitats Autònomes, Subdelegacions del govern i Direccions Provincials del ministeri i Direccions Insulars de l'Administració General de l'Estat

Si l'estudiant resideix a l'estranger pot sol·licitar la remissió del títol a una Oficina Consular o Ambaixada espanyola.

La tramesa del títol a les delegacions del govern o a les ambaixades a l'estranger suposa el pagament d'una taxa.

 

Duplicats dels títols oficials

 

Pèrdua, destrucció o robatori del títol original

Serà un requisit previ publicar en el BOE un anunci fent-hi constar la pèrdua. Si en el termini de trenta dies, des de la data de publicació, el títol no s'ha trobat, s'iniciarà el tràmit per a l'expedició del duplicat corresponent. La persona interessada farà una nova sol·licitud d'expedició de títol, hi adjuntarà la còpia de l'anunci publicat i, novament, haurà de fer efectiu l'import corresponent. 
Les despeses originades per la publicació de l'anunci en el BOE seran a càrrec de la persona interessada. 

Si es tracta de destrucció del títol oficial, cal fer constar a la sol·licitud la circumstància que va motivar la destrucció i aportar, si és el cas, l'informe de l'organisme competent (per exemple, dels bombers, si el motiu ha estat l'incendi de l'habitatge). Novament, s'hauran de fer efectives les taxes d'expedició.

Deteriorament del títol original

En el cas de deteriorament del títol oficial, s'haurà de fer una nova sol·licitud d'expedició, a la qual s'hi adjuntarà el títol deteriorat i, novament, es farà efectiu l'import corresponent.

 

Los alumnos que han solicitado el traslado de expediente desde otra Universidad española y que han recibido la resolución de aceptación de plaza de la Facultad de Bellas Artes deberán entregar en la secretaria la propuesta de solicitud de matricula antes del 14 de julio. Impreso de solicitud

  

Comparteix-ho: