Tràmits administratius

Admissió als ensenyaments de grau amb un mínim de 30 crèdits reconeguts - curs 2021-2022

 CONVOCATÒRIA PER A L’ADMISSIÓ ALS ENSENYAMENTS DELS GRAUS DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS PER CANVI D’UNIVERSITAT I/O D’ESTUDIS UNIVERSITARIS 2021-2022
 

Poden sol·licitar l’admissió a un estudi de grau de la Universitat de Barcelona per aquesta via:

 1. Estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials.
 2. Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials.
 3. Estudiants amb estudis universitaris estrangers totals sempre que no hagin obtingut la credencial d'homologació del seu títol o el certificat d’equivalència a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

En tots els supòsits, cal haver obtingut prèviament la resolució del cap d'Estudis amb un mínim de 30 crèdits reconeguts en l'estudi de grau al qual es vol accedir.

Per obtenir un mínim de 30 crèdits reconeguts s'ha sol·licitar a través del tràmit Reconeixement de crèdits per a l'admissió als graus per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris - Curs 2021-2022.

+ Més informació sobre com sol·licitar el reconeixement dels estudis universitaris oficials espanyols parcials i la convalidació dels estudis universitaris estrangers


OFERTA DE PLACES DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS PER AL CURS 2021-2022

Per aquesta via, primer cal haver obtingut una resolució del cap d’estudis amb un mínim de 30 crèdits reconeguts en l’ensenyament de grau al qual es vol accedir. Un cop obtinguda la resolució es podrà sol·licitar l’admissió al grau a través de la instància genèrica de la UB.

1.  Places            

Ensenyament

Estudis universitaris oficials espanyols parcials

Estudis universitaris estrangers (supòsits b i c)

Belles Arts

5

2

Conservació-Restauració de Béns Culturals

4

1

Disseny

5

1

 

2.  Sol·licituds (procediment tancat)

Termini per a la presentació de sol·licituds per demanar plaça als graus de la Facultat de Belles Arts, amb un mínim de 30 crèdits reconeguts pel cap d’Estudis de Belles Arts

2.1 En el cas d’estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o estudiants amb estudis universitaris estrangers totals sempre que no hagin obtingut la credencial d'homologació del seu títol o el certificat d’equivalència a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

La sol·licitud per demanar plaça s’ha de presentar del 21 de juny al 9 de juliol de 2021, a través de la instància genèrica de la UB indicant que es vol accedir al grau al qual prèviament s’ha obtingut la resolució d’un mínim de 30 crèdits reconeguts.

2.2 En el cas d’estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials. 

La sol·licitud per demanar plaça s’ha de presentar del 21 de juny al 9 de juliol de 2021, a través de la instància genèrica de la UB indicant que es vol accedir al grau al qual prèviament s’ha obtingut la resolució d’un mínim de 30 crèdits reconeguts.

3.   Criteris

Nota mitjana dels estudis universitaris cursats amb anterioritat.

 

4. Documentació 
Cal presentar, adjuntant el document a la instància genèrica de la UB, la resolució del o de la cap d'Estudis del grau al que vols accedir amb el reconeixement d'un mínim de 30 crèdits al grau a què es vol accedir.

 

TRÀMIT EN LÍNIA PER SOL·LICITAR L'ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

Informació sobre modificació i anul·lació de matrícula
 

PETICIONS D'ANUL·LACIÓ TOTAL DE LA MATRÍCULA DELS GRAUS - CURS 2021/2022

►Accés a aquest tràmit en línia

 

PETICIONS DE MODIFICACIÓ DE LA MATRÍCULA DELS GRAUS - CURS 2021/2022 (ANUL·LACIÓ D'ASSIGNATURES) - PROCEDIMENT TANCAT FINS AL 27 DE SETEMBRE JA QUE CAL FER EL TRÀMIT DES DE MONUB / AUTOMATRÍCULA

Accés a aquest tràmit en línia

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PETICIONS D'ANUL·LACIONS EXTEMPORÀNIES DE LA MATRÍCULA DELS GRAUS FORA DE TERMINI

►Anul·lació de matrícula per casos greus i excepcionals - curs 2020-2021 (tràmit obert)

En casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, a proposta del deganat o de la direcció del centre i amb un informe previ de la gerència, pot acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB.

Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts. En cas contrari, no s’estudiarà la sol·licitud presentada.

L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui.

Accés a aquest tràmit en líniaENSENYAMENTS DE MÀSTERS UNIVERSITARIS

 


PETICIONS D'ANUL·LACIONS EXTEMPORÀNIES PER AL PRIMER SEMESTRE O TOTAL DE LA MATRÍCULA DELS MÀSTERS DEL CURS PASSAT

►Anul·lació de matrícula per casos greus i excepcionals - curs 2020-2021 (tràmit obert)

A partir del 9 de novembre de 2020, en casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, a proposta del deganat o de la direcció del centre i amb un informe previ de la gerència, pot acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB.

Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts. En cas contrari, no s’estudiarà la sol·licitud presentada.

L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui.

Accés a aquest tràmit en línia

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PETICIONS D'ANUL·LACIONS EXTEMPORÀNIES, AMB EFECTES PER A CURSOS ANTERIORS ALS 2020-2021

►Anul·lació de matrícula per casos greus i excepcionals - curs 2019/2020 (tràmit obert)

En casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, a proposta del deganat o de la direcció del centre i amb un informe previ de la gerència, pot acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB.

Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts. En cas contrari, no s’estudiarà la sol·licitud presentada.

L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui.

Accés a aquest tràmit en línia

 

Un cop matriculat a un ensenyament de la Universitat de Barcelona, l'estudiant pot fer el seguiment continuat del seu expedient a través de l'autoconsulta d'expedient. En el cas que la matricula estigui suspesa per impagament no es podrà obtenir l’expedient.

L'autoconsulta d'expedient es pot fer a través de dues vies diferents:

1. Accedint a Món UB  / Intranet la teva UB / Consulta de qualificacions i expedient. Per accedir-hi cal tenir l'identificador que figura al rebut de la matrícula i haver generat una contrasenya personal. Si no teniu algun d’aquests paràmetres es pot obtenir informació a través del botó d'ajuda que es troba al propi accés.

2. Clicant a Autoconsulta d'expedient. En aquest cas per accedir l’expedient cal introduir el NIUB i la data de naixement.

A través de l'autoconsulta d'expedient, l'alumnat pot conèixer l'estat del seu expedient acadèmic en un moment específic: qualificacions provisionals o definitives, assignatures matriculades, assignatures reconegudes pendents de matriculació, assignatures matriculades pendents de qualificació, avisos puntuals d'incidències de pagament i altres informacions d'interès.

Segons la Normativa reguladora dels plans docent de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges (aprovada per Consell de Govern en data 8 de maig de 2012), com a norma general, l’avaluació és continuada i dins el període lectiu fixat per a l’assignatura, d’acord amb la seqüència del pla d’estudis i el calendari marc aprovat per la Universitat.

 

No obstant això, l’estudiant pot sol·licitar l’avaluació única que, un cop demanada seguint el procediment establert, comportarà la renúncia a l’avaluació continuada. Perquè un estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments establerts per la Comissió Acadèmica de la Facultat.   
 

PROCEDIMENT

 

1. Calendari de petició d’avaluació única 2021-2022

L'alumnat que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar la sol·licitud i lliurar-la signada per duplicat a tot el professorat que imparteixi l’assignatura. El professorat també haurà de signar la sol·licitud per duplicat i entregar una còpia a l’alumne/a.

 

Assignatures de primer semestre

Període de presentació de sol·licituds: del 13 de setembre al 12 de novembre de 2021

 

Assignatures de segon semestre

Període de presentació de sol·licituds: del 7 de febrer al 15 d’abril 2022.

 

Recordeu que heu de consultar els plans docents de les assignatures per saber com es durà a terme l'avaluació única de cada assignatura.

L’article 15.3 de la Normativa Reguladora dels Plans Docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges estableix el dret dels estudiants a una convocatòria extraordinària de final d’estudis sempre que es compleixin els requisits necessaris.

► Qui pot sol·licitar-la

• L’alumnat que en matricular-se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim d’un 10% dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament (216 crèdits o més)  té  dret  a  una  convocatòria  extraordinària  de  final  d’estudis, amb  el  benentès  que  només  té  dret  a  la  docència  corresponent  al  semestre  en  què s’imparteix l’assignatura.

• Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l’ensenyament. Quan es demani la convocatòria extraordinària d’una assignatura cal que estigui matriculada aquest curs.

► Sol·licitud

L’alumnat que compleixi els requisits, cal que faci la petició de la convocatòria extraordinària a través de instància genèrica de la UB.


• Assignatures de segon semestre

Termini de sol·licitud: del 25 d’octubre al 5 de novembre de 2021.

Un cop rebuda la sol·licitud en línia i si es compleixen els requisits, la SED de Belles Arts registrarà la convocatòria extraordinària. L’alumnat que opti per la convocatòria extraordinària de Treball de Fi de Grau no tindrà tutor/a.

Convocatòria extraordinària del TFG
Entrega del TFG: 12 de gener de 2022
Presentació del TFG: 25 al 28 de gener de 2022.

• Assignatures de primer semestre

Termini de sol·licitud: del 21 de març al 8 d’abril de 2022.

Un cop rebuda la sol·licitud en línia i si es compleixen els requisits, la SED de Belles Arts registrarà la convocatòria extraordinària.

 

Aquest procediment permet als ciutadans presentar instàncies al registre general de la Universitat de Barcelona, en relació amb aquelles qüestions per a les quals no hi ha una una sol·licitud o un procediment telemàtìc.
 

Convocatòria del curs 2021-2022
 

Consulteu tota la informació


Tramitació de sol·licituds únicament en línia (entreu clicant Sol·licitud de mobilitat acadèmica)

• Termini de presentació del 12 de febrer al 4 de març de 2021 (finalitzat)

 

CURS 2021-2022

Pas de grau a grau

La sol·licitud del pas d'un grau de pla antic a un grau del pla nou de la Facultat de Belles Arts es fa través de MONUB  en el menú Pas a Graus UB *. Per accedir al programa heu d'identificar-vos com a alumne de la UB (identificador i contrasenya). Si ho necessiteu, consulteu l'ajuda. Si heu oblidat l'identificador i/o la contrasenya i teniu problemes per poder crear-ne una de nova podeu enviar un correu a Bústia MónUB.
 

⇒ Si voleu consultar com quedarà l'expedient si us passeu al nou grau, podeu accedir al següent simulador.

Un cop feta la simulació, si voleu fer la sol·licitud de pas de grau a grau heu de tramitar-la des de:

 MónUB/Intranet La Teva UB/ Pas a Graus UB *
 

►Període de presentació de sol·licituds per al pas de llicenciatura a grau o de grau a grau:

del 21 de juny a l’1 de setembre de 2021.


Per sol·licitar el pas de llicenciatura a grau cal que us poseu en contacte amb la Secretaria d'Estudiants i Docència a través de: sec.ba@ub.edu

⇒Clica aquí per iniciar el tràmit de sol·licitud de reconeixement de crèdits 

 

Reconeixement Acadèmic de 6 crèdits optatius - curs 2021/2022 

La Universitat reconeix 6 crèdits computables com a optatius per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació i altres activitats organitzades pel centre:

1. Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB, o per altres centres de la UB  CURS 2020-2021

 • CRAI
 • Àrea de formació complementària                                           
 1. Escola d’Idiomes Moderns (EIM)                           
 2. Institut d'Estudis Hispànics                          
 3. Gabinet Projectes Institucionals: Els Juliols, Opera Oberta, UBISS
 4. Xarxa Joan Lluís Vives
 5. Gaudir UB
 1. Cor UB
 2. Orquesta universitària de la UB
 • Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística
 1. Observatori de l'Estudiant
 • Vicerectorat d'Igualtat i Acció Social
 1. Fundació Solidaritat UB
 2. Unitat d'Igualtat i Mediació
 • Vicerectorat de Projecció i Internacionalització
 • Vicerectorat de Recerca

 

2. Activitats organitzades per la Facultat susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2020-2021

2.1.  Activitats d’Aprenentatge Servei ApS següents, segons les fitxes adjuntes:

Escultura participativa en paper II
Santa Eugènia del Congost i la recuperació d'uns records III.
Projecte Santa Perpètua de Mogoda: memòria, recuperació d’artesania i sostenibilitat II

2.2. Activitats adreçades específicament als alumnes de primer curs del grau de Disseny, segons les fitxes adjuntes:

Introducció a l'Adobe Indesign
Introducció al Cad 2D
Introducció al Cad 3D
Introducció a l'Adobe Illustrator.

3. Activitats artístiques dels estudiants regulades per professors dels graus de la Facultat, que tnguin a  veure amb projectes vinculats amb GIDs i/o recerca.

4.  Activitats organitzades pel vicedegà de Cultura.

Més informació

1. Procediment de sol·licitud: la sol·licitud de reconeixement d'activitats institucionals és gratuïta. 

 Sol·licitud de reconeixement de crèdits 

Documentació

L’estudiant ha de portar la documentació acreditativa de la realització de l’activitat, en la qual consti, com a mínim, les dades personals, activitat, període de realització, nombre d'hores, crèdits ECTS.

Matrícula

Un cop obtinguda la resolució favorable del cap d'Estudis caldrà matricular els crèdits perquè tinguin efectes a l'expedient acadèmic de l'alumnat.

 

Procediment per a l’accés als graus de la Facultat de Belles Arts amb estudis universitaris oficials


1.Accés als graus de la Facultat de Belles Arts amb estudis universitaris estrangers parcials o estudiants amb estudis universitaris estrangers totals sempre que no hagin obtingut la credencial d'homologació del seu títol o el certificat d’equivalència a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

 

Presentació de les sol·licituds entrant a:

►Sol·licituds en línia (tràmit finalitzat)

Període de presentació de sol·licituds: 14 de juny al 2 de juliol de 2021

Indicacions sobre com fer la sol·licitud

 

Documentació necessària:
Cliqueu aquí per saber la documentació que cal presentar.

 

Tots els documents han de ser oficials i expedits per les autoritats competents i cal adjuntar la traducció corresponent, efectuada per traductor jurat, sempre que la documentació acadèmica no estigui redactada en castellà, català o anglès. Els certificats han d’estar convenientment legalitzats per via diplomàtica, segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació provinent de països membres de la Unió Europea. 

La documentació es podrà adjuntar des de l’aplicació, però els originals caldrà presentar-los a requeriment de la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED), demanant cita prèvia

 

Pagament de les taxes:

El  Decret de preus  públics estableix  una  taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. Aquest curs el preu és de 54,54 €. Un cop comprovat el pagament es farà l'estudi de reconeixement.

Resolució de la sol·licitud de reconeixement de crèdits:

Un cop resoltes les sol·licituds es notificaran les resolucions a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud. El fet d'haver obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits no atorga dret a plaça. Els/les sol·licitants que hagin obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits hauran de sol·licitar l’accés al grau del 21 de juny al 9 de juliol de 2021mitjançant  instància genèrica de la UB dirigida a la degana de la Facultat. Es recomana demanar, a més, accés a la Universitat per preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d'Accés a la Universitat. Cal tenir en compte que les dues vies d’accés poden ser simultànies (sol·licitud d’accés a la Facultat i preinscripció universitària).

L’alumnat al qual es reconeguin menys de 30 crèdits haurà de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant preinscripció universitària.

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2 -  08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
accesnet.cur@gencat.cat

En el cas que la degana resolgui favorablement l’accés a un grau de la Facultat caldrà formalitzar la matrícula en el mateix curs en què s’ha obtingut plaça. En cas contrari l’admissió quedarà sense efecte.

+Informació

 

2.Accés als graus de la Facultat de Belles Arts amb estudis universitaris espanyols 

    

2.1.Amb estudis universitaris oficials espanyols parcials cursats a altres universitats 

 

Presentació de les sol·licituds entrant a:

►Sol·licituds en línia (tràmit finalitzat)

Període de presentació de sol·licituds: del 14 de juny al 2 de juliol de 2021.

Indicacions sobre com fer la sol·licitud

 

Documentació necessària:
Cliqueu aquí per saber la documentació que cal presentar.
 

La documentació es podrà adjuntar des de l’aplicació, però els originals caldrà presentar-los a requeriment de la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED), demanant cita prèvia.           

 

Pagament de les taxes:

El  Decret de preus  públics estableix  una  taxa per la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. Aquest curs el preu és de 54,54 €. Un cop comprovat el pagament es farà l'estudi de reconeixement.

Resolució de la sol·licitud de reconeixement de crèdits:

Un cop resoltes les sol·licituds es notificaran les resolucions a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud. El fet d'haver obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits no atorga dret a plaça. Els/les sol·licitants que hagin obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits hauran de sol·licitar l’accés al grau del 21 de juny al 9 de juliol de 2021mitjançant instància genèrica de la UB dirigida a la degana de la Facultat. Es recomana demanar, a més, accés a la Universitat per preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d'Accés a la Universitat. Cal tenir en compte que les dues vies d’accés poden ser simultànies (sol·licitud d’accés a la Facultat i preinscripció universitària).

L’alumnat al qual es reconeguin menys de 30 crèdits haurà de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant preinscripció universitària.

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2 -  08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
accesnet.cur@gencat.cat

En el cas que la degana resolgui favorablement l’accés a un grau de la Facultat caldrà formalitzar la matrícula en el mateix curs en què s’ha obtingut plaça. En cas contrari l’admissió quedarà sense efecte

 

2.2 Amb estudis universitaris oficials parcials cursats a la UB 

Presentació de les sol·licituds entrant a:

►Sol·licituds en línia (tràmit finalitzat)

Període de presentació de sol·licituds: del 14 de juny al 2 de juliol de 2021.

Indicacions sobre com fer la sol·licitud

 

Documentació necessària:
Cliqueu aquí per saber la documentació que cal presentar.

 

Pagament de les taxes:

El  Decret de preus  públics estableix  una  taxa per la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. Aquest curs el preu és de 54,54 €. Un cop comprovat el pagament es farà l'estudi de reconeixement.

Resolució de la sol·licitud de reconeixement de crèdits:

Un cop resoltes les sol·licituds es notificaran les resolucions a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud. El fet d'haver obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits no atorga dret a plaça. Els/les sol·licitants que hagin obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits hauran de sol·licitar l’accés al grau del 21 de juny al 9 de juliol de 2021mitjançant instància genèrica de la UB dirigida a la degana de la Facultat. Es recomana demanar, a més, accés a la Universitat per preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d'Accés a la Universitat. Cal tenir en compte que les dues vies d’accés poden ser simultànies (sol·licitud d’accés a la Facultat i preinscripció universitària).

L’alumnat al qual es reconeguin menys de 30 crèdits haurà de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant preinscripció universitària.

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2 -  08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
accesnet.cur@gencat.cat

En el cas que la degana resolgui favorablement l’accés a un grau de la Facultat caldrà formalitzar la matrícula en el mateix curs en què s’ha obtingut plaça. En cas contrari l’admissió quedarà sense efecte.

 

+Informació

Sol·licitud de readmissió per abandonament de l’ensenyament de grau per al curs 2021-2022

D’acord amb l’article 6 de la Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen graus i màsters universitaris es considera que un estudiant ha abandonat un grau quan han transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s’hi hagi matriculat.

►Si s’ha abandonat l’ensenyament havent superat algun crèdit, es pot sol·licitar la readmissió al deganat entrant a:

Sol·licitud en línia

La petició es podrà fer del 5 al 23 de juliol de 2021 i de l’1 al 6 de setembre de 2021.


Si ha abandonat l’ensenyament de grau sense haver superat cap crèdit, es pot sol·licitar una plaça nova per preinscripció universitària (Oficina d'Accés a la Universitat).

 

Comunicació per incorporar-se al grau per discontinuïtat d'un any

►D'altra banda si un cop iniciat un ensenyament s'ha estat un any sense formalitzar la matrícula caldrà que es comuniqui mitjançant aquest formulari que el proper curs es voldrà matricular per continuar els estudis iniciats. D'aquesta manera, si no hi ha cap incidència, s'assignarà a l'alumne/a dia i hora per l'automatrícula de setembre.

La petició es podrà fer del 21 de juny al 23 de juliol de 2021.

 

 

D'acord amb l'article 2.2.3 de la Normativa de Permanència de la Universitat de Barcelona, excepcionalment, i quan estigui justificat, els o les caps d’Estudis poden autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic

Els i les caps d'Estudis dels graus de la Facultat de Belles Arts únicament autoritzaran matricular més de 60 crèdits quan es tracti de crèdits d'assignatures no superades i per als grups amb places disponibles. Els/les estudiants que demanin l'ampliació de matrícula hauran de tenir en compte que pot afectar el compliment de la normativa de permanència, respecte al nombre  mínim de crèdits a superar i l'increment per matrícula d'un mateix crèdit per segona, tercera, quarta o més vegades. Quan el cap d'estudis ho autoritzi, i abans de fer la matrícula, l'alumnat haurà de comprovar els horaris de les assignatures ja que no es concedirà canvi de grup, en el cas que es produeixi solapament d'horaris com a conseqüència d'aquesta ampliació

Sol·licitud 

1r Període de presentació de sol·licituds: del 12 al 27 de juliol i de l’1 al 9 de setembre de 2021 -

petició en línia grau en Belles Arts - cliqueu aquí per demanar autorització a la cap d'Estudis.
petició en línia grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals - cliqueu aquí per demanar autorització a la cap d'Estudis 
petició en línia grau en Disseny- cliqueu aquí per demanar autorització al cap d'Estudis 

2n Període de presentació de sol·licituds: del 24 al 31 de gener de 2022 

L'alumnat rebrà, al correu electrònic que hagi indicat en la sol·licitud per matricular més de 60 crèdits, la resolució de la seva petició.

L’alumnat que no compleixi les disposicions de permanència que estableix la Normativa de Permanència de la UB haurà d’abandonar el grau en què estava matriculat.

El deganat, valorada la documentació justificativa, resoldrà les sol·licituds d’excepcionalitat.

►Sol·licitud en línia

Període de presentació de sol·licituds:

 

Podeu consultar les dades de permanència a MONUB / Autoconsulta de l'expedient / Permanències

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona

1. Procediment per sol·licitar el títol de grau. Únicament procediment en línia.

El procediment de sol·licitud del títol de grau no es tramitarà presencialment a la
Secretaria d´Estudiants i Docència (SED). Tot el procediment es farà en línia i no caldrà que passeu per la SED fins al moment de recollir el títol, un cop us haguem avisat, o si teniu alguna incidència durant la tramitació.

Un cop tingueu totes les qualificacions necessàries per obtenir els 240 crèdits, d'acord amb el pla docent del grau, des de la  SED se us enviarà un correu electrònic comunicant-vos que esteu en disposició de fer la sol·licitud del títol de grau. A partir d'aquest moment podreu iniciar aquest tràmit, sempre i quan tingueu els rebuts de matrícula pagats, entrant a: https://www.ub.edu/acad/soti/benvinguda.php.

Si us heu oblidat de la contrasenya i/o l'identificador: https://www.ub.edu/portals/satelites/RecordatoriIdentificacio

És molt important que comproveu i modifiqueu, si escau, les dades personals que apareixen, ja que seran les que constaran al títol.

A més s'haurà de pagar el preu per a l'expedició del títol, segons l'establert al Decret de Preus Públics, que es publica cada any. El Decret de Preus del 2018 va establir el preu  de 218,15 €, al qual s'aplicarà la bonificació que correspongui per tenir el carnet de família nombrosa. Es pot fer el pagament amb targeta de crèdit o per rebut, que es podrà pagar a qualsevol oficina de CaixaBank, BBVA o del Banco de Santander.

Un cop la SED hagi fet les comprovacions necessàries els/les sol·licitants obtindran el resguard del títol dins de l’Espai Personal.
 

2. Procediment per sol·licitar el títol de Llicenciat/da, Màster o Doctor/a.

– Cal presentar a la SED la documentació següent:
   Dues fotocòpies del DNI o original i dues fotocòpies del passaport per l'alumnat estranger.
   Dues fotocòpies del document que acredita la condició per la qual es té dret a l'exempció dels preus públics.

 – Haureu de pagar el preu per a l'expedició del títol, segons l'establert al Decret de Preus Públics, que es publica cada any. El Decret de Preus del 2018 va establir el preu  de 218,15 €, al qual s'aplicarà la bonificació que correspongui. Es pot fer el pagament amb targeta de crèdit o per rebut, que es podrà pagar a qualsevol oficina de CaixaBank, BBVA o del Banco de Santander. En el cas de pagament per rebut caldrà que ens presenteu una còpia segellada.

Pots demanar l’expedició de documents acadèmics, si estàs cursant o has cursat estudis llicenciatura, grau i/o màster universitari a la Facultat de Belles Arts. No es pot utilitzar aquest procediment si es va cursar la Llicenciatura de Belles Arts del pla de 1982.

La Secretaria d'Estudiants i Docència gestionarà la teva sol.licitud quan hagis fet el pagament de les taxes (excepte en el cas de l'expedient acadèmic que és gratuït) i quan el document estigui disponible et farà la corresponent comunicació.

Per sol·licitar documents és imprescindible que estiguis al corrent del pagament de la matrícula, sense cap rebut impagat, sigui d’aquest curs o anteriors.

Els documents es poden tramitar són:

 

Iniciar la sol·licitud
 

Preus públics:  
Expedient acadèmic - gratuït
Certificat de matrícula  - 27,27 €
Certifcat acadèmic personal - 27,27 €
Certificat per trasllat a una altra universitat - 54,54 € 

La Normativa Acadèmica i Econòmica de matrícula de la UB estableix els supòsits en què es poden aplicar exempcions i/o bonificacions als preus públics.

 

 

Premi extraordinari de grau

Opten al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs 2019-2020 amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne.

En aquells ensenyaments en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior el centre ha de proposar la concessió de premi extraordinari a un màxim d’un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.

 

CONVOCATÒRIA PER AL GRAU DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

L'alumnat que va finalitzar aquest grau el curs 2019-2020  amb una nota mitjana de 8,5 o superior i ha pagat els drets del títol pot fer la petició a través de la instància genèrica de la UB.

L'alumnat proposat per a premi extraordinari rebrà la comunicació de la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED).

Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficial de grau

 

Premi extraordinari de màster oficial

Opten al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs 2019-2020 amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d'un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.


L'alumnat proposat per a premi extraordinari rebrà la comunicació de la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED).

Normativa per a l'atorgament de premis extraordinari del ensenyaments oficials de màsters

 

23 de novembre de 2020

 

Comparteix-ho: