Tràmits administratius

Reconeixement de crèdits per a l'admissió als graus per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris - Curs 2019/2020

Procediment per a l’accés als graus de la Facultat de Belles Arts amb estudis universitaris estrangers

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

1. Cal lliurar la documentació següent:

 • Sol·licitud que es presentarà juntament amb la documentació a la Secretaria d'Estudiants i Docència.
 • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituït per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
 • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació aprovada, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i les qualificacions.
 • Pla docent de les assignatures superades en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen.
 • Pla d’estudis de la carrera iniciada pel sol·licitant, en què constin la duració dels estudis en anys acadèmics i les assignatures que els integren, amb el segell original de la Universitat on s'imparteixen.
 • Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d’origen (nota mínima i màxima per la superació de les assignatures).
 • Títol i denegació de l’homologació o del certificat d’equivalència del Ministerio de Educación y Ciencia, en el cas d’estudis complets per obtenir el corresponent títol al país d’origen.
 • Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol·licitud.

Els documents han de ser originals oficials, expedits per les autoritats competents i degudament legalitzats i traduïts
 

2. Període de presentació de la sol·licitud:  del 27 de maig al 14 de juny de 2019.

3. Pagament de les taxes

La sol·licitud s’haurà de registrar a la Secretaria d´Estudiants i Docència i fer el pagament de les taxes. El Decret  de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient  acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. Aquest curs 2018/2019 el preu és de 54,54 €.

4. Resolució de reconeixement de crèdits

A partir del25 de juny es notificaran les resolucions a l’adreça indicada a la sol·licitud.

El fet d'haver obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits no atorga dret a plaça. Els/les sol·licitants que hagin obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits hauran de sol·licitar l’accés al grau mitjançant la sol·licitud de plaça dirigida a la degana de la facultat. Es recomana demanar, a més, accés a la Universitat per preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d'Accés a la Universitat. Cal tenir en compte que les dues vies d’accés poden ser simultànies (sol·licitud d’accés al centre i preinscripció universitària).

L’alumnat al qual es reconeguin menys de 30 crèdits ha de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant preinscripció universitària.

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2 -  08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
accesnet.cur@gencat.cat

En el cas que la degana resolgui favorablement l’accés a un grau de la Facultat cal formalitzar la matrícula en el mateix curs en què s’ha obtingut plaça. En cas contrari l’admissió quedarà sense efecte.

Els estudiants que han homologat un títol estranger o que tenen una titulació estrangera amb què han obtingut una resolució d’equivalència a nivell acadèmic universitari oficial han d’accedir a un grau per preinscripció universitària.

————————————————————————————————

Procediment per a l’accés als graus de la Facultat de Belles Arts amb estudis universitaris oficials espanyols

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

1. Cal lliurar la documentació següent:

 • Sol·licitud que es presentarà juntament amb la resta documentació a la Secretaria d'Estudiants i Docència.
 • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituït per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
 • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació aprovada, la denominació, els crèdits, l’any acadèmic i les qualificacions.
 • Pla docent de les assignatures superades en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen.
 • Pla d’estudis de la carrera iniciada pel sol·licitant, en què constin la duració dels estudis en anys acadèmics i les assignatures que els integren, amb el segell original de la Universitat on s'imparteixen.
 • Full de pagament de la sol·licitud d´estudi d´expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de reconeixement.
 • Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol·licitud.

 

2. Període de presentació de la sol·licitud:  del 3 al 25 de juny de 2019.

3. Pagament de les taxes

La  sol·licitud  s’haurà  de registrar  a la  Secretaria d´Estudiants i Docència  i  fer  el  pagament  de les taxes. El  Decret de preus  públics estableix  una  taxa  per  a  la  sol·licitud  d'estudi  de  l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. Aquest curs 2018/2019 el preu és de 54,54 €.

4. Resolució de la sol·licitud de reconeixement de crèdits

A partir de l’1 de juliol de 2019 es notificaran les resolucions a l’adreça indicada a la sol·licitud. El fet d'haver obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits no atorga dret a plaça. Els/les sol·licitants que hagin obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits hauran de sol·licitar l’accés al grau mitjançant la sol·licitud de plaça dirigida a la degana de la facultat. Es recomana demanar, a més, accés a la Universitat per preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d'Accés a la Universitat. Cal tenir en compte que les dues vies d’accés poden ser simultànies (sol·licitud d’accés a la Facultat i preinscripció universitària).

L’alumnat al qual es reconeguin menys de 30 crèdits ha de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant preinscripció universitària.

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2 -  08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
accesnet.cur@gencat.cat

En el cas que la degana resolgui favorablement l’accés a un grau de la Facultat cal formalitzar la matrícula en  el mateix curs en què s’ha obtingut plaça. En cas contrari l’admissió quedarà sense efecte.

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS CURSATS A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

1. Cal lliurar la documentacio següent:

 • Sol·licitud
 • Fotocòpia del DNI o del passaport.
 • Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol·licitud.
   

2. Període de presentació de la sol·licitud:  del 3 al 25 de juny de 2019.

3. Pagament de les taxes

La sol·licitud s’haurà  de registrar a la Secretaria d´Estudiants i Docència i fer el  pagament  de les taxes. El  Decret de preus  públics estableix una taxa per a la sol·licitud  d'estudi  de  l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. Aquest curs 2018/2019 el preu és de 54,54 €.

4. Resolució de la sol·licitud de reconeixement de crèdits

A partir de l’1 de juliol de 2019 es notificaran les resolucions a l’adreça indicada a la sol·licitud.

El fet d'haver obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits no atorga dret a plaça. Els/les sol·licitants que hagin obtingut el reconeixement de 30 o més crèdits hauran de sol·licitar l’accés al grau mitjançant la sol·licitud de plaça dirigida a la degana de la facultat. Es recomana demanar, a més, accés a la Universitat per preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d'Accés a la Universitat. Cal tenir en compte que les dues vies d’accés poden ser simultànies (sol·licitud d’accés a la Facultat i preinscripció universitària).

L’alumnat al qual es reconeguin menys de 30 crèdits ha de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant preinscripció universitària.

Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2 -  08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
accesnet.cur@gencat.cat

En el cas que la degana resolgui favorablement l’accés a un grau de la Facultat cal formalitzar la matrícula en  el mateix curs en què s’ha obtingut plaça. En cas contrari l’admissió quedarà sense efecte.

 

+ Més informació 

 CONVOCATÒRIA PER A L’ADMISSIÓ ALS ENSENYAMENTS DELS GRAUS DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS PER CANVI D’UNIVERSITAT I/O D’ESTUDIS UNIVERSITARIS

Poden sol·licitar l’admissió a un estudi de grau de la Universitat de Barcelona per aquesta via:

a) Estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials. 

b) Estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials. 

c) Estudiants amb estudis universitaris estrangers totals  sempre que no hagin obtingut la credencial d’homologació del seu títol o el certificat d’equivalència a nivell acadèmic universitari oficial a  Espanya.

 

En tots tres supòsits s’ha de complir el requisit de tenir reconeguts un mínim de 30 crèdits en l’estudi de grau al qual es vol accedir.

 

OFERTA DE PLACES DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS PER AL CURS 2019-2020

 

Un cop reconeguts un mínim de 30 crèdits en l’estudi de grau al qual es vol accedir es podrà sol·licitar l’accés al grau per aquesta via.

1.  Termini per a la presentació de sol·licituds

La sol·licitud s’haurà de presentar i registrar a la Secretaria d’Estudiants i Docència del 1 al 10 de juliol de 2019.
 

2.  Places                     

Ensenyament

Estudis universitaris oficials espanyols parcials

Estudis universitaris estrangers (supòsits b i c)

Belles Arts

5

4

Conservació-Restauració de Béns Culturals

7

2

Disseny

5

2

 

3.   Criteris

Nota mitjana dels estudis universitaris cursats amb anterioritat.

     

4. Documentació

S’haurà de presentar i registrar la sol·licitud a la Secretaria d´Estudiants i Docència.   

La Universitat reconeix 6 crèdits computables com a optatius per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació i altres activitats organitzades pel centre:

1. Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB, o per altres centres de la UB  CURS 2018-2019:

 • CRAI
 • Àrea de formació complementària                                           
 1. Escola d’Idiomes Moderns (EIM)                           
 2. Institut d'Estudis Hispànics                          
 3. Gabinet Projectes Institucionals: Els Juliols, Opera Oberta, UBISS
 4. Xarxa Joan Lluís Vives
 5. Gaudir UB
 1. Cor UB
 2. Orquesta universitària de la UB
 • Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística
 1. Observatori de l'Estudiant
 • Vicerectorat d'Igualtat i Acció Social
 1. Fundació Solidaritat UB
 2. Unitat d'Igualtat i Mediació
 • Vicerectorat de Projecció i Internacionalització
 • Vicerectorat de Recerca

 

2. Activitats organitzades per la Facultat susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2018-19

 

Més informació

 1. Procediment de sol·licitud: la sol·licitud de reconeixement d'activitats institucionals és gratuïta. Per sol·licitar reconeixement de crèdits heu de fer la sol·licitud telemàtica adreçada a la cap d'estudis. Un cop rebuda la resposta, podeu matricular els crèdits reconeguts en la propera matrícula.

 2. Més informació: Normativa UB

D’acord amb l’article 6 de la Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per a estudiants que cursen graus i màsters universitaris  es considera que un estudiant ha abandonat un grau quan han transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s’hi hagi matriculat.

►Si s’ha abandonat l’ensenyament havent superat algun crèdit, es pot sol·licitar la readmissió al deganat mitjançant aquest formulari.

La petició es podrà fer del 10 de juny al 19 de juliol de 2019.

Si ha abandonat l’ensenyament de grau sense haver superat cap crèdit, es pot sol·licitar una plaça nova per preinscripció universitària (Oficina d'Accés a la Universitat).

►D'altra banda si un cop iniciat un ensenyament s'ha estat un any sense formalitzar la matrícula caldrà que es comuniqui mitjançant aquest formulari que el proper curs es voldrà matricular per continuar els estudis iniciats. D'aquesta manera, si no hi ha cap incidència, s'assignarà a l'alumne/a dia i hora per l'automatrícula de setembre.

La petició es podrà fer del 10 de juny al 12 de juliol de 2019.

 

 

Premi extraordinari de grau

Opten al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs 2017-2018 amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne.

En aquells ensenyaments en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior el centre ha de proposar la concessió de premi extraordinari a un màxim d’un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.

L'alumnat proposat per a premi extraordinari rebrà la comunicació de la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED).

Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficial de grau

Premi extraordinari de màster oficial

Opten al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs 2017-2018 amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d'un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.


L'alumnat proposat per a premi extraordinari rebrà la comunicació de la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED).

Normativa per a l'atorgament de premis extraordinari del ensenyaments oficials de màsters

Segons la Normativa reguladora dels plans docent de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges (aprovada per Consell de Govern en data 8 de maig de 2012), com a norma general, l’avaluació és continuada i dins el període lectiu fixat per a l’assignatura, d’acord amb la seqüència del pla d’estudis i el calendari marc aprovat per la Universitat.

 

No obstant això l’estudiant pot sol·licitar l’avaluació única que, un cop demanada seguint el procediment establert, comportarà la renuncia a l’avaluació continuada. Perquè un estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments establerts per la Comissió Acadèmica del centre. La petició s’entregarà a tot el professorat que imparteix l'assignatura i se’n facilitarà una còpia firmada per cada professor/a a l’estudiant sol∙licitant.  

Procediment

 

1. Calendari de petició d’avaluació única

 

Primer semestre: del 17 al 28 de setembre.

Segon semestre:  del l’11 al 22 de febrer.

 

2. L’alumnat que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar aquest imprès i lliurar-lo signat per duplicat al seu professor/a, que li retornarà la seva còpia. Per obtenir informació sobre el procés d’avaluació caldrà consultar el pla docent de l’assignatura que es vol avaluar per aquest procediment.

Més informació: Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges

Un cop matriculat a un ensenyament de la Universitat de Barcelona, l'estudiant pot fer el seguiment continuat del seu expedient a través de l'autoconsulta d'expedient. En el cas que la matricula estigui suspesa per impagament no es podrà obtenir l’expedient.

L'autoconsulta d'expedient es pot fer a través de dues vies diferents:

1. Accedint a Món UB  / Intranet la teva UB / Consulta de qualificacions i expedient. Per accedir-hi cal tenir l'identificador que figura al rebut de la matrícula i haver generat una contrasenya personal. Si no teniu algun d’aquests paràmetres es pot obtenir informació a través del botó d'ajuda que es troba al propi accés.

2. Clicant a Autoconsulta d'expedient. En aquest cas per accedir l’expedient cal introduir el NIUB i la data de naixement.

 

A través de l'autoconsulta d'expedient, l'alumnat pot conèixer l'estat del seu expedient acadèmic en un moment específic: qualificacions provisionals o definitives, assignatures matriculades, assignatures reconegudes pendents de matriculació, assignatures matriculades pendents de qualificació, avisos puntuals d'incidències de pagament i altres informacions d'interès.
 

 


Pots demanar l’expedició de documents acadèmics, si estàs cursant o has cursat estudis llicenciatura, grau i/o màster universitari a la Facultat de Belles Arts. No es pot utilitzar aquest procediment si es va cursar la Llicenciatura de Belles Arts del pla de 1982.

La Secretaria d'Estudiants i Docència gestionarà la teva sol.licitud quan hagis fet el pagament de les taxes (excepte en el cas de l'expedient acadèmic que és gratuït) i quan el document estigui disponible et farà la corresponent comunicació.

Per sol·licitar documents és imprescindible que estiguis al corrent del pagament de la matrícula, sense cap rebut impagat, sigui d’aquest curs o anteriors.

Els documents es poden tramitar són:

 

Iniciar la sol·licitud
 

Preus públics:  
Expedient acadèmic - gratuït
Certificat de matrícula  - 27,27 €
Certifcat acadèmic personal - 27,27 €
Certificat per trasllat a una altra universitat - 54,54 € 

La Normativa Acadèmica i Econòmica de matrícula de la UB estableix els supòsits en què es poden aplicar exempcions i/o bonificacions als preus públics.

 

 

1. Procediment per sol·licitar el títol de grau. Únicament procediment en línia.

El procediment de sol·licitud del títol de grau no es tramitarà presencialment a la
Secretaria d´Estudiants i Docència (SED).Tot el procediment es farà en línia i no caldrà que passeu per la SED fins al moment de recollir el títol, un cop us haguem avisat, o si teniu alguna incidència durant la tramitació.

Un cop tingueu totes les qualificacions necessàries per obtenir els 240 crèdits, d'acord amb el pla docent del grau, des de la  SED se us enviarà un correu electrònic comunicant-vos que esteu en disposició de fer la sol·licitud del títol de grau. A partir d'aquest moment podreu iniciar aquest tràmit, sempre i quan tingueu els rebuts de matrícula pagats, entrant a: https://www.ub.edu/acad/soti/benvinguda.php.

Si us heu oblidat de la contrasenya i/o l'identificador: https://www.ub.edu/portals/satelites/RecordatoriIdentificacio

És molt important que comproveu i modifiqueu, si escau, les dades personals que apareixen, ja que seran les que constaran al títol.

A més s'haurà de pagar el preu per a l'expedició del títol, segons l'establert al Decret de Preus Públics, que es publica cada any. El Decret de Preus del 2018 va establir el preu  de 218,15 €, al qual s'aplicarà la bonificació que correspongui per tenir el carnet de família nombrosa. Es pot fer el pagament amb targeta de crèdit o per rebut, que es podrà pagar a qualsevol oficina de CaixaBank, BBVA o del Banco de Santander.

Un cop la SED hagi fet les comprovacions necessàries els/les sol·licitants obtindran el resguard del títol dins de l’Espai Personal.
 

2. Procediment per sol·licitar el títol de Llicenciat/da, Màster o Doctor/a.

– Cal presentar a la SED la documentació següent:
   Dues fotocòpies del DNI o original i dues fotocòpies del passaport per l'alumnat estranger.
   Dues fotocòpies del document que acredita la condició per la qual es té dret a l'exempció dels preus públics.

 – Haureu de pagar el preu per a l'expedició del títol, segons l'establert al Decret de Preus Públics, que es publica cada any. El Decret de Preus del 2018 va establir el preu  de 218,15 €, al qual s'aplicarà la bonificació que correspongui. Es pot fer el pagament amb targeta de crèdit o per rebut, que es podrà pagar a qualsevol oficina de CaixaBank, BBVA o del Banco de Santander. En el cas de pagament per rebut caldrà que ens presenteu una còpia segellada.

L’article 15.3 de la Normativa Reguladora dels Plans Docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges estableix el dret dels estudiants a una convocatòria extraordinària de final d’estudis sempre que es compleixin els requisits necessaris.

► Qui pot sol·licitar-la

• L’alumnat que en matricular-se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim d’un 10 % dels crèdits corresponents per finalitzar  l’ensenyament (216 crèdits o més)  té  dret  a  una  convocatòria  extraordinària  de  final  d’estudis, amb  el  benentès  que  només  té  dret  a  la  docència  corresponent  al  semestre  en  què s’imparteix l’assignatura.

• Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l’ensenyament. Quan es demani la convocatòria extraordinària d’una assignatura cal que estigui matriculada aquest curs.

► Sol·licitud

L’alumnat que compleixi els requisits cal que faci la petició de la convocatòria extraordinària a través del formulari (actiu a partir del 29 d'octubre).
 

• Assignatures de segon semestre

Termini de sol·licitud: del 29 d'octubre al 9 de novembre del 2018.

Un cop rebuda la sol·licitud i si es compleixen els requisits, la SED de Belles Arts registrarà la convocatòria extraordinària.
 

• Assignatures de primer semestre

Termini de sol·licitud: de l'1 al 12 d'abril de 2019.

Un cop rebuda la sol·licitud i si es compleixen els requisits, la SED de Belles Arts registrarà la convocatòria extraordinària.

 

L’alumnat que opti per la convocatòria extraordinària de Treball de fi de grau no té dret a tutor.


Calendari:

Extraordinària per assignatures del segon quadrimestre

Entrega: 7 de gener de 2019

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 9 de gener

Revisió i reavaluació: 14 de gener

Reclamació: 18 de gener

Actes: 21 de gener

 

Extraordinària per assignatures del primer quadrimestre

Entrega: 3 de juny de 2019

Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 5 de juny

Revisió i reavaluació: 10 de juny

Reclamació: 17-19 de juny

Actes: 20 de juny

 

Extraordinària de l'assignatura del TFG:

Entrega del TFG: 11 de gener de 2019
Presentació del TFG: 28 al 31 de gener
Publicació de les qualificacions al Campus virtual: 1 de febrer
Revisió i reavaluació: 6 al 8 de febrer
Reclamació: 13 al 15 de febrer
Actes: 18 de febrer

 

 

D'acord amb l'article 2.2.3 de la Normativa de Permanència de la Universitat de Barcelona, excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic

El cap d'Estudis dels graus de la Facultat de Belles Arts únicament autoritzarà matricular més de 60 crèdits quan es tracti de crèdits d'assignatures no superades i per als grups amb places disponibles. Els/les estudiants que demanin l'ampliació de matrícula hauran de tenir en compte que pot afectar el compliment de la normativa de permànencia, respecte al nombre  mínim de crèdits a superar i l'increment per matrícula d'un mateix crèdit per segona, tercera, quarta o més vegades. Quan el cap d'Estudis ho autoritzi, i abans de fer la matrícula, l'alumnat haurà de comprovar els horaris de les assignatures ja que no es concedirà canvi de grup, en el cas que es produexi solapament d'horaris com a conseqüència d'aquesta ampliació

Sol·licitud

Només a través del formulari del 9 al 25 de juliol.
Només a través del formulari del 3 al 7 de setembre.

►1ª Resolució del cap d'Estudis autoritzant matricular més de 60 crèdits als/les alumnes que ho van sol·licitar.

►2ª Resolució del cap d'Estudis autoritzant matricular més de 60 crèdits als/les alumnes que ho van sol·licitar. Automatrícula dels crèdits autoritzats a través de MONUB als grups amb places disponibles.


Ampliació de la matrícula anual - febrer 2019

Sol·licitud

Només a través del formulari del 21 al 25 de gener de 2019 (ampliat el termini fins al 5 de febrer)
.

3ª Resolució del cap d'Estudis. Automatrícula dels crèdits autoritzats a través de MONUB als grups amb places disponibles.

4ª Resolució del cap d'Estudis. Automatrícula dels crèdits autoritzats a través de MONUB als grups amb places disponibles.

 

Comparteix-ho: