Pla d'acció tutorial

 • Objectius

  Facilitar el procés d'incorporació i d'adaptació de l'estudiant als ensenyaments del Centre.

  Assessorar l'estudiant en la configuració del seu itinerari curricular, prestant atenció personalitzada.

  Orientar per a facilitar l'accés de l'estudiant al món professional i/o la continuació dels seus estudis.

  Identificar punts forts i febles de la docència, per poder formular propostes de millora.

 • Modalitat

  (Presencial i Virtual: Grupal i Individual)

  Amb accions i sessions que poden ser reglades i programades dins del calendari acadèmic del Centre, o que s'organitzin a instàncies dels coordinadors/res i tutors/res del PAT de cada titulació, o a petició de l'alumnat.

  El sistema de comunicació i difusió pot ser mitjançant el correu electrònic, per enviament massiu des de la Secretaria d’estudiants, o amb el suport del Campus Virtual, sigui aquest el del Consell d'Estudis, de l'assignatura de pràctiques externes o un de nova creació específic del PAT.

  Durada: Al llarg de tota la titulació

 • Activitats i accions del PAT (Graus i Màsters)

  1. Accions prèvies a l’ingrés dels estudiants

   Saló de l'Ensenyament.

   Jornada de Portes Obertes del Centre.

   Saló Futura (Màster).
    

  2. Accions a l'inici dels estudis

   Jornada d'acollida al centre i als ensenyaments de grau.

   Sessió oberta a l'alumnat de primer dels tres graus.

   Sessió de PAT del professorat responsable de les assignatures de primer dels tres graus.

   Jornades d'acollida de cada programa de Màster.

   Accions durant el desenvolupament dels estudis. 

   Orientació respecte de l'itinerari curricular de l'alumne i d'ampliació del seu horitzó formatiu.

   Orientació, informació i assessorament respecte de les pràctiques, especialment les curriculars.

   Orientació, informació i assessorament respecte de la mobilitat nacional i internacional: Erasmus, SICUE, etc.
    

  3. Accions a la part final dels estudis 

  Jornada d'Orientació Professional

  Sense Títol

  Atenció personalitzada a l'estudiant per a la seva orientació, especialment respecte de la seva inserció professional i/o de continuïtat dels estudis.

 • Coordinadors/es del Pla d'Acció Tutorial

  Coordinadora del PAT de la Facultat de Belles Arts

  Montse Morcate Casera: montsemorcate@ub.edu

   

  Coordinador del PAT del grau de Belles Arts:

  Ricardo Guixà: rguixa@ub.edu

  Coordinador del PAT del grau de Disseny

  Oriol Moret: oriolmoret@ub.edu

  Coordinadora del PAT del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals

  Iris Bautista Morenilla: ibautista@ub.edu

  Coordinador del PAT del màster de Producció i Recerca Artística

  Àngels Viladomiu: angelsviladomiu@gmail.com

  Coordinador del PAT del màster d’Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista

  José Aurelio Castro Varela: aurelio.castro@ub.edu

  Coordinadora del PAT del màster d’Estudis Avançats en Disseny - Barcelona

  Sheila González: sheilagonzalez@ub.edu

  Coordinadora del PAT del màster de Direcció de Projectes de Conservació-Restauració

  Manel Àngel Iglesias Campos: manuel.iglesias@ub.edu

Comparteix-ho: