Pla d'acció tutorial

 • Objectius

  Facilitar el procés d'incorporació i d'adaptació de l'estudiant als ensenyaments del Centre.

  Assessorar l'estudiant en la configuració del seu itinerari curricular, prestant atenció personalitzada.

  Orientar per a facilitar l'accés de l'estudiant al món professional i/o la continuació dels seus estudis.

  Identificar punts forts i febles de la docència, per poder formular propostes de millora.

 • Modalitat

  (Presencial i Virtual: Grupal i Individual)

  Amb accions i sessions que poden ser reglades i programades dins del calendari acadèmic del Centre, o que s'organitzin a instàncies dels coordinadors/res i tutors/res del PAT de cada titulació, o a petició de l'alumnat.

  El sistema de comunicació i difusió pot ser mitjançant el correu electrònic, per enviament massiu des de la Secretaria d’estudiants, o amb el suport del Campus Virtual, sigui aquest el del Consell d'Estudis, de l'assignatura de pràctiques externes o un de nova creació específic del PAT.

  Durada: Al llarg de tota la titulació

 • Activitats i accions del PAT (Graus i Màsters)

  1. Accions prèvies a l’ingrés dels estudiants

   Saló de l'Ensenyament.

   Jornada de Portes Obertes del Centre.

   Saló Futura (Màster).
    

  2. Accions a l'inici dels estudis

   Jornada d'acollida al centre i als ensenyaments de grau.

   Sessió oberta a l'alumnat de primer dels tres graus.

   Sessió de PAT del professorat responsable de les assignatures de primer dels tres graus.

   Jornades d'acollida de cada programa de Màster.

   Accions durant el desenvolupament dels estudis. 

   Orientació respecte de l'itinerari curricular de l'alumne i d'ampliació del seu horitzó formatiu.

   Orientació, informació i assessorament respecte de les pràctiques, especialment les curriculars.

   Orientació, informació i assessorament respecte de la mobilitat nacional i internacional: Erasmus, SICUE, etc.
    

  3. Accions a la part final dels estudis 

  Jornada d'Orientació Professional

  Sense Títol

  Atenció personalitzada a l'estudiant per a la seva orientació, especialment respecte de la seva inserció professional i/o de continuïtat dels estudis.

 • Coordinadora del Pla d'Acció Tutorial

  Marta Negre Buso 

  Adreça electrònica: martanegre@ub.edu

   

   

Comparteix-ho: