Lloguer d'espais

Facultat de Belles Arts

La Facultat de Belles Arts està situada en la zona sud del Campus de la Diagonal Portal del Coneixement.

L'Administració de centre de Belles Arts consta de cinc edificis:

 • Edifici Principal
 • Edifici Parxís
 • Edifici Florensa 
 • Edifici Menjadors
 • Annex escultura

 

La Facultat de Belles Arts es troba en un bon lloc i ben comunicada per transport públic, en metro, línia III, verda, estació de Zona Universitària, en autobús, línies 7, 33, 67 i H-6, i també en Tram, amb parada al mateix carrer de Florensa.

 

Condicions d'ús d'instal·lacions

L'usuari no farà cap obra ni instal·lació en els espais objecte de la cessió d'ús temporal, ni efectuarà cap canvi en les estructures de les instal·lacions, excepte que hi hagi autorització expressa i per escrit.

Es respectarà en tot moment l'ornamentació de la UB, sense afegir-hi o suprimir-hi res sense prèvia autorització expressa i escrita.

La senyalització de l'acte concret que es dugui a terme serà a compte del sol·licitant.

L'usuari es compromet a mantenir en bon estat els espais objecte de cessió.

L'usuari no cedirà l'ús a terceres persones sense autorització expressa i escrita.

A la finalització de permís, sigui per expiració del termini o per revocació, s'hauran de deixar lliures vacus i expedits els espais objecte del present permís d'ocupació temporal, i retornar-se els espais en el mateix estat en què van ser lliurats.

Els desperfectes o avaries que s'hagin causat a les instal·lacions objecte del present permís, hauran de ser reparades a càrrec de l'usuari.

Els serveis de xarxa (Internet/Wifi) són d’ús exclusiu per les activitats directament relacionades amb la docència, amb la recerca o amb les activitats administratives pròpies de la Universitat”.

Normes de seguretat

L'usuari es compromet a actuar conforme la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene, i especialment la que es refereix a la capacitat màxima de les sales, sortides d'emergència i mesures contra incendis, assumint la plena responsabilitat pels incompliments que d'aquestes normatives pogués fer.

L'usuari seguirà en tot moment les instruccions que al respecte pugui donar el personal de la UB en matèria de seguretat.

En cap cas es poden introduir als espais materials perillosos, explosius inflamables o insalubres, i tampoc objectes que bloquegin o dificultin les sortides i els accessos a les sales.

L'usuari es compromet a vetllar pel compliment de les normes de seguretat per part dels assistents a l'acte.

El control d'accés dels assistents anirà a càrrec de l'usuari.

En cas que en l'acte estigui prevista la presència d'autoritats, es comunicarà immediatament a la UB per tal de prendre les mesures de seguretat oportunes, sense perjudici de les que hagi d'adoptar el mateix usuari.

Responsabilitats

La UB queda lliure de tota responsabilitat per la pèrdua de material, furs o robatoris que es puguin produir en els espais objecte del permís.

La UB queda al marge i totalment exonerada de tota responsabilitat pel que fa al contingut o manifestacions que es puguin fer durant la celebració de l'acte, podent en cas de considerar-ho necessari, exigir a l'usuari que manifesti públicament la desvinculació de la UB al respecte.

L'usuari disposarà d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi en quantia suficient els possibles danys materials o personals que pugui ocasionar a la UB, a membres de la comunitat universitària o a tercers.

En el cas que l'usuari utilitzi els equips de traducció simultània es podrà demanar a l'usuari que dipositi una garantia que respondrà de les pèrdues o desperfectes que puguin esdevenir durant el desenvolupament de l'acte. Aquesta garantia serà dipositada a l'Oficina d'Afers Generals de l'Administració, i serà retornada un cop finalitzat el termini de duració del permís sempre que no hagi hagut de ser executada.

Consulta prèvia de les necessitats, disponibilitat en les dates sol·licitades i visita de les instal·lacions:

Unitat de logística

Telèfon: 934 039 988

Cal especificar dades de contacte: nom de l'entitat, persona de contacte, descripció de l'activitat, data i horari d'ús, telèfon i correu electrònic.

Una vegada rebuda la sol·licitud es donarà resposta escrita a totes les demandes i es confirmarà l'efectivitat de la reserva i les despeses que s'hagin d'abonar. La reserva d'espais està condicionada a les disponibilitats que hi hagi, d'acord amb el calendari i l'horari.

En qualsevol cas, sempre es dona prioritat als actes de caràcter institucional i acadèmic organitzats per la mateixa Universitat i les seves unitats, davant les demandes d'institucions i entitats alienes a la comunitat universitària.

 • Tècnic logístic: Javier Lamiel Carrera
 • Telèfon934 039 988
 • Correu electrònicjlamiel@ub.edu

 

 

Els edificis

 • Edifici Principal de la Facultat

  L'edifici Principal disposa de dos espais per a actes institucionals i culturals, conferències, etcètera. La Sala d'Actes és un espai amb distribució convencional mentre que la Sala de Juntes permet un espai multifuncional, amb mobiliari o diàfan. 

  Els edificis
  Sala d'Actes

  Capacitat de 160 a 170 persones.

  Equipament audiovisual

  Els edificis
  Sala de Juntes

  Capacitat de 60 a 70 persones

  Equipament audiovisual

 • Edifici Florensa

  L'edifici Florensa és un espai actualment compartit entre les activitats docents habituals dels graus que imparteix Belles Arts, i diferents serveis de la UB. El mobiliari de les aules és de cadires amb braç o de pala. 

  Els edificis
  Aula 12

  Ubicació: planta primera 

  Capacitat 60 persones

  Equipament audiovisual

  Els edificis
  Aula 13

  Ubicació: planta primera 

  Capacitat 60 persones

  Equipament audiovisual

  Els edificis
  Aula 14

  Ubicació: planta primera 

  Capacitat 60 persones

  Equipament audiovisual

  Els edificis
  Aula 16

  Ubicació: planta primera 

  Capacitat 85 persones

  Equipament audiovisual

 • Edifici Menjadors

  L'edifici de Menjadors conserva el nom dels antics menjadors de la UB, ofereix dues plantes totalment diàfanes.

  Els edificis
  Planta 1

  Equipament
  audiovisual

  Els edificis
  Jardi

Comparteix-ho: