Universitat de Barcelona

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Treball final de màster

El Projecte final de màster (TFM) es pot dur a terme en centres de recerca i universitats, o en empreses privades o a través de departaments de l'administració pública. Els estudiants que passin períodes supervisats en empreses o institucions de recerca externes han de tenir el vistiplau del coordinador acadèmic de TFM. Les tasques específiques realitzades pels estudiants seran determinades per l'empresa o institució anfitriona.

Per dur a terme el TFM, els estudiants realitzaran un projecte en una àrea temàtica específica relacionada amb les temàtiques pròpies del màster, sota la supervisió d’un membre del professorat del màster.

Es contemplen 2 tipus de modalitats de TFM, una modalitat es pot estructurar com a treball de recerca; i l’altra modalitat es pot estructurar com un projecte típic de restauració o gestió, però prou competitiu per poder ser presentat a qualsevol administració pública (vegeu la normativa de TFM d'aquest Màster)

Els alumnes de l'especialitat  d'ECOLOGIA, especialitat adreçada a futurs investigadors, es recomana un treball de recerca. Aquest treball de recerca pot ser

  • Treballs experimentals basats en recollida de dades pròpies amb hipòtesis i objectius; metodologia i processat de les dades; i amb una discussió dels resultats i conclusions finals.
  • Treball d’anàlisi de dades experimentals procedent d'altres treballs publicats o de dades públiques, o fent una revisió de treballs de recerca publicats.

 

Els alumnes de l'especialitat de Gestió i Restauració del Medi Natural, especialitat adreçada a futurs professionals que vulguin treballar en l’àmbit de la gestió, i com a consultors ambientals, tenen l'opció de presentar:

  • Treball estructurat com si fos un avant-projecte de Gestio o de Restauració 
  • Treball d'analisi de dades procedents de treballs publicats i de dades públiques. Pot incloure una revisió exhaustiva de projectes de restauració i/o de gestió.
  • Treballs de seguiment d'obra realitzada de treballs de restauració

 

Els TFMs son defensats a finals de curs (última setmana del mes de septembre) davant d’un tribunal format per 3 professors del Màster durant 20 minuts més 15 min. de preguntes.

L’avaluació del TFM es basa en la part de la memòria escrita més la seva defensa oral.. La memòria s'ha de redactar segons la Normativa TFM de la Facultat de Biologia (Vegeu la normativa de TFM d'aquest Màster).
 
Per uniformitzar criteris d'avaluació entre les diferents comissions avaluadores i els tutors, l'avaluació es basa en un sistema de rúbriques que contempla diferents ítems: (Rúbriques tribunals)
 
El coordinador del mòdul dels TFMs és el Dr. Joan Lluís Riera, per qualsevol dubte contacteu amb:  jlriera@ub.edu.
 
 

"Erasmus a Màsters" nova web de l’ORI: http://www.ub.edu/ori-bio/informaciogeneral/erasmusamasters

La UB disposa també d'un ampli ventall de convenis amb diferents països on és possible realitzar el TFM. Per tal de conèixer les ofertes, possibilitats d'obtenir finançament a través de programes de mobilitat, convocatòries ERASMUS, etc, contacteu amb la Oficina de Relacions Internacionals ORI de la Facultat de Biologia: http://www.ub.edu/biologia/org/rels_inter.htm

La convocatòria de mobilitat s'obre entre setembre i octubre. 

Correu electrònic:   practicum.erasmusbio@ub.edu 
Telèfon: +34 93 403 48 27
Skype: ori.biologiaub

 

Comparteix-ho: