Títols

Obtenció de les diverses titulacions oficials

Per obtenir el títol cal haver superat els crèdits necessaris que s'estableixen en cadascun dels ensenyaments. Juntament amb el títol es tramitarà el Suplement Europeu del Títol (SET).

A continuació hi trobareu els procediments a seguir per a obtenir el títol dels diversos cicles d'estudis de la Facultat de Biologia.

Normativa

Són títols universitaris oficials i amb validesa a tot el territori nacional els que són establerts com a tals pel Govern a través de reials decrets. Aquests títols tenen efectes acadèmics plens i habiliten per a l'exercici professional, d'acord amb la normativa vigent.

 • Títol de Llicenciat/da
 • Títol de Graduat/da
 • Títol de Màster
   

1. SOL·LICITUD DE TÍTOL
Un cop superat l'ensenyament, l'estudiant ha de fer una sol·licitud telemàtica del títol des del seu espai personal del MónUB.

Documentació que cal aportar

 1. Còpia llegible del DNI vigent (passaport pels estrangers) i si hi ha canvi de nom o cognoms, s'ha de presentar document acreditatiu del Registre civil o partida de naixement.
 2. Còpia llegible que acrediti exempcions de pagament (família nombrosa, persones discapacitades amb discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes, víctimes de violència de gènere).

Preu: L'import, que varia cada curs acadèmic, d'acord amb el decret de preus públics. www.ub.edu/biologia/taxes


2. RESGUARD/CERTIFICAT DE PAGAMENT DELS DRETS D'EXPEDICIÓ

És el document que el centre lliura a l‘estudiant una vegada ha aportat la documentació necessària i ha fet efectiu el pagament dels drets d'expedició.

En aquest resguard s'han de fer constar les causes legals que poguessin limitar els efectes del títol.

3. CERTIFICAT SUBSTITUTORI DEL TÍTOL

Aquest certificat conté la mateixa informació que figura en el resguard de títol, però el fet que sigui signat pel degà/na o director/a del centre, possibilita la seva legalització i/o afavoreix l'eficàcia del resguard davant organismes on s'ha de justificar el títol.

És el document que té els mateixos efectes que el títol i s'expedeix amb caràcter provisional a petició expressa de l'estudiant fins que aquell s'editi.

La sol·licitud d'aquest certificat no comporta el pagament de cap taxa addicional.

4. NOTIFICACIÓ PER RECOLLIR EL TÍTOL

El centre comunica per escrit a l'estudiant quan pot passar a recollir el títol expedit.

5. ENTREGA DEL TÍTOL

El títol s'ha de retirar personalment pel seu titular. Si no pot fer-se personalment, es pot autoritzar una altra persona, sempre amb un poder notarial. En aquest cas, la persona que el reculli ha de portar el poder notarial i el seu DNI.

Si el titular viu fora de Barcelona, pot demanar per escrit al centre la tramesa del títol a la Direcció Provincial d'Educació i Cultura, Oficina d'Educació o Oficina Consular, més propera al seu lloc de residència.


6. DUPLICATS/RECTIFICACIONS

Quan calgui modificar i/o rectificar les dades inicials d'un títol per causa imputable a l'estudiant, aquest haurà de justificar documentalment el motiu del duplicat.

En tots els casos en què se sol·liciti un duplicat, el centre lliurarà un nou resguard de títol en el que constarà la causa per la qual s'ha abonat un duplicat del títol anterior.

Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són:

 1. Per canvi de nom, cognoms o dades personals.
 2. Per incorporar-hi el grau de llicenciatura, el premi extraordinari o una segona especialitat, en aquells casos en què això estigui previst.
 3. Per canvi de nacionalitat.
 4. Per pèrdua.
 5. Per deteriorament

L'estudiant haurà de pagar la taxa de duplicat en els casos següents:

 • Quan calgui modificar les dades inicials per causa imputable a l'estudiant.
 • Quan el títol està en tràmit i s'hi vol incorporar el grau, el premi extraordinari o una segona especialitat.
 • Sempre que el títol hagi estat lliurat a l'estudiant i s'hagi de rectificar.
 • En el cas de pèrdua del títol, l'estudiant, a més de la taxa de duplicat, ha de pagar l'import de la publicació de l'anunci al BOE.

El títol de doctor té caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, té efectes acadèmics plens i habilita per a la docència i la investigació d'acord amb el que estableixen les disposicions legals.

1. SOL·LICITUD DE TÍTOL
Un cop aprovada la tesi doctoral l'estudiant ha de fer arribar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat tota la documentació necessària i fer el pagament corresponent (doctorat.biologia@ub.edu)

 • Documentació que cal aportar
 
 1. Model sol·licitud títol doctor/a
 2. Còpia llegible del DNI, NIE o passaport vigent i si hi ha canvi de nom o cognoms, s'ha de presentar document acreditatiu del Registre Civil o partida de naixement.
 3. Còpia llegible que acrediti exempcions de pagament (família nombrosa, persones discapacitades amb discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes, víctimes de violència de gènere).

Preu: l'import, que varia cada curs acadèmic, d'acord amb el decret de preus públics. www.ub.edu/biologia/taxes

 

2. RESGUARD/CERTIFICAT DE PAGAMENT DELS DRETS D'EXPEDICIÓ

És el document que el centre lliura a l'estudiant una vegada ha aportat la documentació necessària i ha fet efectiu el pagament dels drets d'expedició.

En aquest resguard s'han de fer constar les causes legals que poguessin limitar els efectes del títol.

3. CERTIFICAT SUBSTITUTORI DEL TÍTOL

Aquest certificat conté la mateixa informació que figura en el resguard de títol, però el fet que sigui signat pel degà/na del centre, possibilita la seva legalització i/o afavoreix l'eficàcia del resguard davant organismes on s'ha de justificar el títol.

És el document que té els mateixos efectes que el títol i s'expedeix amb caràcter provisional i a petició expressa de l'estudiant fins que aquell s'editi.

La sol·licitud d'aquest certificat no comporta el pagament de cap taxa addicional.

4. ENTREGA DEL TÍTOL

El títol s'ha de retirar personalment pel seu titular. Si no pot fer-se personalment, es pot autoritzar una altra persona, sempre amb un poder notarial. En aquest cas, la persona que el reculli ha de portar el poder notarial i el seu DNI.

Si el titular viu fora de Barcelona, pot demanar per escrit al centre la tramesa del títol a la Direcció Provincial d'Educació i Cultura, Oficina d'Educació o Oficina Consular, més propera al seu lloc de residència.


5. DUPLICATS/RECTIFICACIONS

Quan calgui modificar i/o rectificar les dades inicials d'un títol per causa imputable a l'estudiant, aquest haurà de justificar documentalment el motiu del duplicat.

En tots els casos en què se sol·liciti un duplicat, el centre lliurarà un nou resguard de títol en què constarà la causa per la qual s'ha pagat un duplicat del títol anterior.

Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són:

 1. Per canvi de nom, cognoms o dades personals.
 2. Per incorporar-hi el premi extraordinari, en aquells casos en què això estigui previst.
 3. Per canvi de nacionalitat.
 4. Per pèrdua.
 5. Per deteriorament

L'estudiant haurà de pagar la taxa de duplicat en els casos següents:

 • Quan calgui modificar les dades inicials per causa imputable a l'estudiant.
 • Quan el títol està en tràmit i s'hi vol incorporar el grau, el premi extraordinari o una segona especialitat.
 • Sempre que el títol hagi estat lliurat a l'estudiant i s'hagi de rectificar.
 • En el cas de pèrdua del títol, l'estudiant, a més de la taxa de duplicat, ha de pagar l'import de la publicació de l'anunci al BOE.

 

6. CERTIFICAT DE DOCÈNCIA DE TERCER CICLE (CPD)

Prèviament a la defensa de la tesi doctoral, el doctorand haurà d'obtenir un mínim de 32 crèdits en el programa al qual està adscrit, distribuïts en dos períodes. En el període de docència haurà de completar un mínim de 20 crèdits. La superació d'aquests crèdits donarà dret a l'obtenció, per part del doctorand, d'un Certificat de Docència de Tercer Cicle (CPD) que serà homologable en totes les Universitats espanyoles.www.ub.edu/biologia/taxes

7. DIPLOMA D'ESTUDIS AVANÇATS (DEA)

En el període d'investigació haurà de completar un mínim de 12 crèdits. Una vegada superats ambdós períodes, es farà una valoració dels coneixements adquirits en una exposició pública davant un tribunal únic per a cada programa. La superació d'aquesta valoració garantirà la suficiència investigadora del doctorand i permetrà l'obtenció d'un Diploma d'Estudis Avançats que serà homologable en totes les Universitats espanyoles.www.ub.edu/biologia/taxes

La UB, fent ús de l'autonomia universitària, imparteix ensenyaments per a postgraduats a l'empara de l'art. 34.3 de la Llei orgànica d'universitats i que no tenen el caràcter oficial previst a l'art. 34.1 de la mateixa Llei. Una vegada superades amb aprofitament les avaluacions previstes als programes corresponents, aquests ensenyaments condueixen a l'obtenció de:

 • Títol de màster corresponent a determinats ensenyaments d'especialització amb una durada superior a 30 crèdits.
 • Diploma de postgrau corresponent a ensenyaments de durada superior o igual a 15 crèdits.
 • Certificat d'aprofitament corresponent a ensenyaments de durada inferior a 15 crèdits.

 

Expedició del títol www.ub.edu/biologia/taxes

Una vegada qualificades les actes, la UB expedeix els títols, diplomes o certificats d'aprofitament dels estudiants que han superat els ensenyaments corresponents.

Notificació per recollir el títol

El responsable del curs, la divisió corresponent a l'àrea d'estudis o el centre comuniquem a l'estudiant quan pot passar a recollir el títol expedit.

Entrega del títol

El títol s'ha de retirar personalment pel seu titular. Si no pot fer-se personalment, es pot autoritzar per escrit una altra persona. En aquest cas, qui el reculli ha de dur l'autorització, el seu DNI i el DNI original de la persona interessada.

Si el titular viu fora de Barcelona, pot demanar per escrit al centre la tramesa del títol a la Direcció Provincial d'Educació i Cultura, Oficina d'Educació o Oficina Consular, més propera al seu lloc de residència.

Duplicats/rectificacions

Quan calgui modificar i/o rectificar les dades inicials d'un títol per causa imputable a l'estudiant, aquest haurà de justificar documentalment el motiu del duplicat.

La divisió corresponent de l'àrea d'estudis facilitarà a l'estudiant l'imprès per poder pagar la taxa d'expedició d'un duplicat.

Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són:

 1. Per canvi de nom i/o cognoms.
 2. Per pèrdua.
 3. Per deteriorament

L'estudiant haurà de pagar la taxa de duplicat en els casos següents:

 • Quan calgui modificar les dades inicials per causa imputable a l'estudiant.
 • Sempre que el títol hagi estat lliurat a l'estudiant i s'hagi de rectificar.

Superats els períodes de docència i d'investigació es farà la valoració de coneixements adquirits pels estudiants en exposició pública i davant del tribunal constituït a aquest efecte per tres membres doctors que compleixin les condicions establertes al RD 778/98.

La superació de la valoració dels coneixements adquirits pels estudiants conduirà a l'obtenció de la suficiència investigadora.

A petició de l'interessat s'expedirà un certificat i diploma d'estudis avançats, d'acord amb el model normalitzat a aquest efecte. Aquest certificat i diploma serà homologable en totes les universitats espanyoles.

Comparteix-ho: