Acreditacions

Les titulacions universitàries oficials s’han de sotmetre a un procés d’acreditació passats 4 anys des de la verificació, en el cas dels graus, i passats 6 anys en el cas dels màsters.

El procés d’acreditació té per objectiu evidenciar que el títol s’està desenvolupant d’acord amb el projecte inicial verificat, que se’n fa el seguiment periòdic, i s’introdueixen les modificacions o accions de millora que se’n deriven.

L’acreditació es desenvolupa en dues fases diferenciades. Una primera fase en la que la Facultat realitza una avaluació interna de les titulacions, i elabora l’autoinforme. I una segona fase en la que un comitè d’avaluació externa realitza una visita externa al centre i desenvolupa audiències als diferents grups d’interès de la Facultat.

El procés d’acreditació finalitza amb l’Informe d’Avaluació Externa per part del Comitè Extern, i l’Informe d’Acreditació per part de la Comissió d’Acreditació d’AQU.

Acreditació 2021

Titulacions implicades:

  • Grau de Ciències del Mar
  • Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris
  • Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics

 

Processos:

 

Visita del Comitè d'Avaluació Externa (CAE). Els dies del 2 i 3 de febrer tindran lloc les audiències virtuals del CAE amb els diferents col·lectius d’interès (equip directiu, professorat, alumnat, egressats, ocupadors) per a l’Acreditació dels títols de Grau de Ciències del Mar i Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris i Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics.