Qualitat

El sistema de qualitat de la Facultat de Ciències de la Terra integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials i desplega el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU-CCTerra) com a l’instrument que ha d’utilitzar tant en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del seguiment continu d’aquests per assegurar l'assoliment dels objectius associats a la formació. El SAIQU-CCTerra pren com a referència els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior elaborats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d’Educació europeus a Bergen (2005), segueix les directrius establertes per les agències de qualitat Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) en el programa AUDIT i compleix els requisits de la normativa que s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d’Educació i Ciència. 

El compromís de la Facultat de Ciències de la Terra amb l’assegurament de la qualitat dels seus ensenyaments té ja un recorregut que s’inicia a mitjans dels anys 90, amb l'establiment de criteris i l'ús d'indicadors, en clara sintonia amb els models d'avaluació emprats en els països europeus amb més tradició en l'avaluació institucional. Així, a través de la metodologia emprada per l’AQU Catalunya es van avaluar les titulacions de les llicenciatures de tots els centres de la UB. Més endavant, el 2008, l’AQU de Catalunya en el marc del programa AUDIT va certificar el model d’assegurament de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat i va aprovar el seu primer document de Política i objectius de Qualitat de la Facultat en Junta de Facultat el 24 de febrer de 2010, revisat posteriorment el 22 de juliol de 2020, i que ha estat actualitzat i renovat el 15 de desembre de 2022.  

En conseqüència, la Facultat ha renovat el seu compromís definint i documentant els diferents mecanismes i processos necessaris per dur a terme el procés de disseny i aprovació de les titulacions, facilitar el procés de seguiment —i, si escau, el procés de modificació de les titulacions—, i garantir la millora continuada de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives. A més, i d’acord amb els principis de qualitat i transparència (ESG 1.7), la Facultat té establerts procediments per publicar informació actualitzada, imparcial i objectiva de les titulacions, dirigida als diferents grups d’interès. 

 

El SAIQU-CCTerra es basa en els elements següents:  

— Política de Qualitat  

— Pla Director de la Facultat  

— Comissió de Qualitat 

— Manual de qualitat 

— Processos Específics de Qualitat (PEQ) i mapa de processos  

— Pla de Millora del centre  

— Gestió de la documentació  

— Quadre de comandament  

— Certificació del SAIQU-CCTerra 

 

Responsable:                                    Tècnica de Qualitat:          

Gemma Alías López                            Nekane Garcia Amezaga 

VD de Qualitat                                     934021086 

934021407                                           nekane.garcia@ub.edu 

galias@ub.edu 

 

Comparteix-ho: