Departaments

 • Informació general

  Els departaments són les unitats bàsiques de docència i recerca de la Universitat. S’encarreguen d’organitzar i desenvolupar la recerca i els ensenyaments propis de les seves àrees de coneixement.

  Es responsabilitzen de potenciar la tasca investigadora i docent dels seus membres, i col·laboren en la millora continuada de la formació de l’alumnat.

  Cada departament té un director, un secretari i un Consell de Departament format per tots els col·lectius docents i investigadors i per una representació d’estudiants dels ensenyaments en què els departaments participen, i entre els quals hi ha necessàriament estudiants de tercer cicle.

  Els departaments tenen entre les seves competències:

  1. Organitzar i impartir la docència assignada dins el marc de la programació dels diferents ensenyaments.
  2. Organitzar i desenvolupar la recerca dels seus membres.
  3. Organitzar cursos d’especialització, de reciclatge i d’extensió universitària.
  4. Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres.
  5. Promoure l’elaboració de treballs científics i tècnics, d’acord amb l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
  6. Fomentar la relació amb altres departaments.
  7. Intervenir en el govern de la Universitat, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
  8. Elaborar els seus propis reglaments, que han de ser aprovats pel Consell de Govern.
  9. Totes les altres competències que l’Estatut i els reglaments de la Universitat de Barcelona els atribueixin.
    
Comparteix-ho: