Normatives de seguretat dels laboratoris

Utilització d’equips de protecció individual a les pràctiques de laboratori

Aprovada pel Comité: 16/01/1998

Aprovada per Junta de Govern:19/02/1998

A les pràctiques corresponents a qualsevol ensenyament de la Universitat de Barcelona, i en les que es manipuli qualsevol producte o material que per les seves característiques de perill pugui representar un risc per a la seguretat i salut de les persones, serà norma d’obligat compliment, per a tot el personal i alumnes de la Universitat, la utilització, com a mínim, de bata de laboratori i d’ulleres de seguretat (ulleres que presentin protecció contra impactes o esquitxos frontals i perifèrics), homologades segons la normativa de la CEE relativa a equips de protecció individual. A aquests efectes la Universitat de Barcelona facilitarà al seu personal els equips necessaris.

Comparteix-ho: