Normatives de seguretat sortides de camp

MESURES PER A LA SEGURETAT A LES PRÀCTIQUES DE CAMP DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA TERRA
(aprovada el 7 de maig de 2012 per la Junta de Facultat de Ciències de la Terra de la UB)

Preàmbul

Les mesures que aquí es presenten recullen l’experiència del col·lectiu dels professors de la Facultat al llarg de tots els anys, així com alguns aspectes inclosos de les Normes 1/98 i 2/98 recollides a la Normativa de Prevenció UB, aprovada per Junta de Govern que fan referència a la utilització d’equips de protecció individual a les pràctiques de laboratori i a les mesures de prevenció a adoptar en les pràctiques de camp efectuades per alumnes de la Universitat de Barcelona.

Totes les pràctiques de camp, siguin del tipus que siguin, s’han de considerar des del punt de vista de la seguretat, amb la màxima seriositat. El risc zero no existeix i per tant caldrà prendre tot un seguit de mesures per minimitzar el risc, prèviament a la sortida de camp (programació, elecció d’itinerari, etc.) i durant la realització de la mateixa.

La responsabilitat és compartida per l’organitzador de la sortida i per tots els assistents.

En aquest sentit:

— Cadascú és responsable de la seva pròpia seguretat i d’adoptar les mesures proposades pel professor. En qualsevol cas, si algú creu que una situació és potencialment perillosa, haurà d’indicar-ho clarament.
— Cadascú és responsable de la seguretat dels qui l’envolten, no posant en perill als altres per les pròpies accions i senyalant, educadament però amb fermesa, qualsevol comportament potencialment perillós. Les situacions potencialment perilloses en una sortida de camp són les següents:
  - Desplaçaments de Barcelona al punt d’inici de la sortida i entre les diferents parades.
  - Desplaçaments a peu i parades al costat de carreteres.
  - Activitats en afloraments (caigudes de pedres, esquirles, ...).
  - Activitats a bord d’un vaixell.
  - Altres situacions que consideri el professor.

Les consignes següents permeten minimitzar el risc en aquestes situacions:

Mesures en els desplaçaments de Barcelona al punt d’inici de la sortida i entre les diferents parades

- Preferentment s’utilitzarà l’autocar o qualsevol mitjà de transport públic.
- Les sortides amb menys de 8 alumnes, o aquelles més nombroses que ho justifiquin, podran utilitzar vehicles de la UB o de lloguer. La conducció d’aquests vehicles anirà sempre a càrrec de professors o becaris del Departament que acceptin aquesta tasca.
- No és permès l’ús de vehicles propis dels estudiants. En algun cas excepcional, el professor pot autoritzar-ho si les circumstàncies ho aconsellen; en aquest cas l’alumne ha de fer constar, per escrit, l’acceptació explícita de tota responsabilitat.

Mesures en els desplaçaments a peu i parades al costat de carreteres i en les activitats en afloraments

- El professor ha d’analitzar, tant a priori com sobre el terreny, el perill potencial de tots els desplaçaments i afloraments visitats, suprimir aquells que consideri especialment perillosos, i prendre totes aquelles mesures que consideri oportunes per minimitzar el risc.
- Cal evitar al màxim els desplaçaments a peu per carretera i les parades en afloraments de carretera, especialment en carreteres molt transitades, sense vorals i amb visibilitat dolenta. Si aquests desplaçaments o la visita d’aquests afloraments són imprescindibles, caldrà advertir als alumnes del perill que això comporta, extremar les precaucions i exigir l’ús d’armilles grogues reflectants.
- Si la visita d’un aflorament a peu de carretera comporta l’estada de tot el grup en un mateix punt durant un cert període de temps, caldrà posar dos triangles de senyalització reflectants a algunes desenes de metres davant i darrera de la parada.
- Si cal visitar una localitat (pedrera, mina, etc.) que comporta un risc de caiguda de pedres s’haurà de proporcionar i exigir l’ús obligatori de cascs.
- L’ús del martell pot comportar el risc de què una esquirla produeixi una ferida als ulls. La prudència i unes ulleres (de sol o graduades) hauria de ser suficient per evitar els danys. Tanmateix, cadascú és responsable d’utilitzar, si ho creu convenient, ulleres de seguretat.

Mesures per activitats a bord de vaixells

- És obligatori que els estudiants participants sàpiguen nedar.
- És obligatori documentar, abans de l’inici de l’activitat al vaixell, la cobertura d’assegurança, tant per als menors de 28 anys com per als majors.
- El professor responsable vetllarà perquè no se sobrepassi la capacitat màxima del vaixell i es segueixin les mesures de seguretat aplicables (armilles, salvavides, senyals d’avis, etc.).
- Seguir totes les normes específiques que es determinin en cada sortida a la mar.

Altres mesures de seguretat

- Tots els assistents a les pràctiques de camp han de portar: documentació (DNI, Tarja del ICS o equivalent, TSE si la pràctica és a l’estranger); calçat i vestit adequats a l’activitat i condicions meteorològiques; armilla reflectant; aigua i
aliments; protecció per al sol; rellotge i xiulet d’alarma; diners i telèfon mòbil. El professor té la potestat d’exigir que els alumnes vagin equipats adequadament i d’impedir que els mal equipats realitzin la pràctica de camp.
- És obligatori que els alumnes comuniquin de manera reservada al professor responsable les malalties o situacions que poden afectar la seva salut durant la campanya de camp.
- En les pràctiques dirigides sobre el terreny per un professor, els grups de treball de camp hauran de ser com a mínim de dos alumnes.
- El professor ha de portar un telèfon mòbil i el Departament n’ha de conèixer el número (així com els números de telèfon dels hotels o albergs previstos).
- En cas d’emergència cal trucar al 112 i, posteriorment, avisar al Departament i/o a la Facultat.
- El professor ha de disposar d’una llista de tots els alumnes amb els números dels telèfons mòbils personals i dels telèfons per trucar en cas d’emergència. A cada sortida, el professor ha de repassar el nom dels assistents.
- El professor responsable d'una sortida de pràctiques de camp ha d'estar acompanyat sempre per un segon professor o becari que pugui ajudar-lo en cas d'emergència; excepte si el nombre d'alumnes és 8 o inferior (capacitat d'una furgoneta).
- Si les pràctiques de camp es realitzen a l’estranger, s’haurà de vetllar especialment per l’ampliació de la cobertura de l’assegurança escolar.

Mesures de prevenció a adoptar en les practiques de camp efectuades per alumnes de la Universitat de Barcelona

Aprovada pel Comité: 16/01/1998

Aprovada per Junta de Govern: 16/04/1998

  1. La Universitat de Barcelona cobreix el risc derivat de les pràctiques de camp previstes en el pla docent de les seves assignatures. En el cas de pràctiques d’immersió, l’estudiant ha d’estar al corrent de llicència i d’assegurança.
  2. A principi de semestre es dipositarà a la secretaria de cada Facultat o Escola la planificació de les sortides de camp de cada assignatura, amb el vist-i-plau del Cap d’Estudis. En aquesta planificació cada sortida estarà detallada amb el seu itinerari i les activitats que comporta. Abans de cada sortida el professor entregarà un full on s’indicaran el professor i els estudiants que participen en cada sortida de camp. D’aquest full n’hi haurà còpia al Departament responsable de l’activitat i a la secretaria de la Facultat. Si hi haguessin canvis en la planificació inicial, cal notificar-ho a secretaria amb el vist-i-plau del Cap d’Estudis.
  3. Les activitats amb un nombre d’estudiants superior a vint hauran de fer les sortides de camp amb autocar. Les excepcions hauran d’ésser degudament justificades. A aquelles assignatures amb un nombre d’estudiants inferior a vint, se’ls pot autoritzar l’ús de vehicles propis, sempre que aquests compleixin la normativa que exigeix la llei (assegurança obligatòria, ITV en regla i documentació del vehicle). No s’autoritzarà la utilitzacióde vehicles particulars per desplaçaments que impliquin una durada de més de vuit hores de conducció per dia.
  4. Si el grup d’estudiants és nombrós i l’activitat té una durada de més d’un dia, s’ha de donar avís a les autoritats pertinents per tal que tinguin coneixement de les activitats que es realitzen i puguin intervenir si és necessari en cas d’accident.
  5. En cap cas es permetrà la realització de treballs de camp que obliguin a l’alumne a estar sol. Això vol dir que els grups hauran de ser com a mínim de dos alumnes. Els alumnes i professors acordaran l’hora i el lloc de trobada per quan acabi la feina del dia. En cas de faltar algun grup d’alumnes es donarà avís a les autoritats pertinents i al deganat de la Facultat i s’iniciarà la seva recerca.
  6. En aquelles pràctiques en queè existeixi el risc de caiguda de blocs o ensulsiades (vores de cingles, pedreres, mines, etc.), l’alumne haurà d’anar proveït de casc i de les altres mesures de seguretat que el professor cregui convenient. El professor encarregat vetllarà perqueè es compleixi aquesta norma.
  7. En cas d’activitats que requereixin l’ú d’embarcacions de la Universitat de Barcelona, el professor vetllarà perqueè no es sobrepassi la capacitat màxima i es segueixin totes les mesures de seguretat aplicables (armilles, salvavides, senyals d’avís, etc.)
Comparteix-ho: