Normatives de seguretat sortides de camp

MESURES PER A LA SEGURETAT A LES PRÀCTIQUES DE CAMP DE LA FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA TERRA

(Revisió aprovada el 13 de març de 2023 per la Comissió Acadèmica de la Facultat de Ciències de la
Terra de la UB)
Preàmbul
Els articles 124.1 i 138.1 de l’estatut de la UB reconeixen, respectivament, el dret de l’alumnat
de la UB i del PDI a gaudir de la informació i de la protecció eficaç en matèria de seguretat i salut
en les seves activitats. Alhora els articles 124.2 i 138.2 estableixen l’obligació de l’alumnat i
PDI de conèixer les normes de seguretat i fer un ús adequat dels recursos, mitjans, instal·lacions
i serveis que la UB posa al seu abast.
En el marc de les pràctiques de camp —en tant que activitats previstes en el pla docent que formen
part de l’activitat de docència de la universitat—, fou establerta per la junta de govern, el 16 d’abril de 1998, la norma 2/98, que recull les mesures de prevenció a adoptar en les pràctiques de camp efectuades per alumnes de la Universitat de Barcelona.
Per altra banda, la responsabilitat de la Universitat de Barcelona i de l’actuació del personal al seu servei resta coberta per la corresponent assegurança que inclou l’activitat d’aquestes pràctiques de camp previstes en el pla docent de les assignatures.
Les mesures que aquí es presenten recullen l’experiència del col·lectiu dels professors de la Facultat al llarg de tots els anys, així com alguns aspectes inclosos de les mencionades Normes 1/98 i 2/98 recollides a la Normativa de Prevenció UB, aprovada per Junta de Govern (fan referència a la utilització d’equips de protecció individual a les pràctiques de laboratori i a les mesures de prevenció a adoptar en les pràctiques de camp efectuades per alumnes de la Universitat de Barcelona).
Primer. Totes les pràctiques de camp, siguin del tipus que siguin, s’han de considerar des del punt
de vista de la seguretat, amb la màxima seriositat. El risc zero no existeix i, per tant, caldrà
prendre tot un seguit de mesures per minimitzar el risc, prèviament a la sortida de camp
(programació, elecció d’itinerari, etc.) i durant la realització d'aquesta.
La responsabilitat és compartida per l'organització de la sortida i per tots els/les assistents.
En aquest sentit:
• Cadascú és responsable de la seva pròpia seguretat i d’adoptar les mesures proposades pel
professorat. En qualsevol cas, si algú creu que una situació és potencialment perillosa, haurà
d’indicar-ho clarament.
• Cadascú és responsable de la seguretat dels qui l’envolten, no posant en perill als altres per
les pròpies accions i assenyalant, educadament però amb fermesa, qualsevol comportament potencialment
perillós.
Les situacions potencialment perilloses en una sortida de camp són les següents:
• Desplaçaments de Barcelona al punt d’inici de la sortida i entre les diferents parades.
• Desplaçaments a peu i parades al costat de carreteres.
• Activitats en afloraments
• Activitats a bord d’una embarcació.
• Altres situacions que consideri el professorat.
Les consignes següents permeten minimitzar el risc en aquestes situacions.
Segon. Mesures en els desplaçaments per accedir al lloc de la pràctica i entre les diferents
parades
1.  En el cas de grups més grans de 20 estudiants el transport serà sempre que es pugui en autocar
o transport públic.
2.  Les sortides amb menys de 8 alumnes, o aquelles més nombroses que ho justifiquin, podran
utilitzar vehicles de la UB o de lloguer. La conducció d’aquests vehicles anirà sempre a càrrec del
professorat de l’assignatura del Departament que acceptin aquesta tasca i que compleixin les
condicions del lloguer de vehicles.
3.  No és permès l’ús de vehicles propis dels/les estudiants. En algun cas excepcional, el
professorat pot autoritzar-ho si les circumstàncies ho aconsellen; en aquest cas l’alumne/a ha de
fer constar, per escrit, l’acceptació explícita de tota responsabilitat.
Tercer. Mesures en els desplaçaments a peu, en parades al costat de carreteres i en les activitats
en afloraments
1.  El professorat ha d’analitzar, tan a priori com sobre el terreny, el perill potencial de tots
els desplaçaments i afloraments visitats, suprimir aquells que consideri especialment perillosos, i
prendre totes aquelles mesures que consideri oportunes per minimitzar el risc.
2.  Cal evitar al màxim els desplaçaments a peu per carretera i les parades en afloraments de
carretera, especialment en carreteres molt transitades, sense vorals i amb visibilitat dolenta. Si
aquests desplaçaments o la visita d’aquests afloraments són imprescindibles, caldrà respectar en
tot moment les normes de circulació viària que tot vianant ha de complir, advertir a l’alumnat del
perill que això comporta, extremar les precaucions i, si és necessari, exigir l’ús d’armilles
grogues reflectants, llums de posició o altres elements necessaris.
3.  Si la visita d’un aflorament a peu de carretera comporta l’estada de tot el grup en un mateix
punt durant un cert període de temps, caldrà posar dos triangles de senyalització reflectants a
algunes desenes de metres davant i darrere de la parada.
4. Si cal visitar una localitat (pedrera, mina, etc.) que comporta un risc de caiguda de pedres
el professor ha d’advertir del perill i l’alumne haurà d’anar proveït de casc.
5.  L’ús del martell pot comportar el risc que una esquirla produeixi una ferida als ulls. La
prudència i unes ulleres (de sol o graduades) hauria de ser suficient per evitar els danys.
Tanmateix, cadascú és responsable d’utilitzar, si ho creu convenient, ulleres de seguretat.
Quart.  Mesures per activitats a bord d’embarcacions i dins l’aigua.
1.  En el cas de pràctiques d’immersió, l’alumnat ha d’estar al corrent de llicència i
d’assegurança.
2.  És obligatori documentar, abans de l’inici de l’activitat a l’embarcació, la cobertura
d’assegurança, tant per als/les menors de vint-i-vuit anys com per als/les majors.
3.  El professorat responsable vetllarà perquè no se sobrepassi la capacitat màxima de l’embarcació
i se segueixin les mesures de seguretat aplicables tenint en compte la mida i el tipus d’embarcació
(armilles, salvavides, senyals d’avis, etc.).
4. L’alumnat haurà de seguir totes les normes específiques que es determinin en cada sortida a la
mar.
Cinquè.  Altres mesures de seguretat
1.  Tots/es els/les participants de l’activitat han d’estar informats abans de sortir del lloc on
es durà a terme l’activitat, de quin itinerari se seguirà, de la durada aproximada de la sortida i
del tipus de transport. També hauran rebut recomanacions sobre material necessari, vestuari i si
cal o no portar menjar i aigua. Aquesta informació es penjarà al Campus virtual de cada assignatura. Es recomana també informar sobre els hospitals més propers i sobre els punts amb lavabos d’ús públic.
2.  Tots els/les assistents a les pràctiques de camp han de portar: documentació (DNI, Targeta del
ICS o equivalent, TSE si la pràctica és a l’estranger); calçat i vestit adequats a l’activitat i condicions meteorològiques; armilla reflectant; aigua i aliments; protecció per al sol; rellotge i xiulet d’alarma; diners i telèfon mòbil. El professorat té la potestat d’exigir que els/les alumnes vagin equipats/des adequadament i d’impedir que els mal equipats realitzin la pràctica de camp.
3.  És obligatori que els/les alumnes comuniquin de manera reservada al professorat responsable les
malalties o situacions que poden afectar la seva salut durant la campanya de camp.
4.  En les pràctiques dirigides sobre el terreny, els grups de treball de camp hauran de ser com a
mínim de dos alumnes.
5. El professorat ha de portar un telèfon mòbil i el Departament n’ha de conèixer el número
(així com els números de telèfon dels hotels o albergs previstos).
6.  En cas d’emergència cal trucar al 112 i, posteriorment, avisar al Departament o a la
Facultat.
7.  El professorat ha de disposar d’una llista de tots els/les alumnes amb els números dels
telèfons mòbils personals i dels telèfons per trucar en cas d’emergència.
En començar cada sortida, el professorat ha de repassar el nom dels/les assistents, inclòs el
professorat, i enviar la llista d’assistents a un email de la facultat facilitat per això
(camp.fcterra@ub.edu).
8.  El/la professor/a responsable d'una sortida de pràctiques de camp ha d'estar
acompanyat/da sempre per un segon professor/a que pugui ajudar en cas d'emergència; excepte si el
nombre d'alumnes és 8 o inferior (capacitat d'una furgoneta).
9.  Si les pràctiques de camp es realitzen a l’estranger, s’haurà de vetllar especialment per
l’ampliació de la cobertura de l’assegurança escolar.
10. El professorat haurà d’incloure en el material de camp una farmaciola amb els elements bàsics
per a una cura d’emergència.

Mesures de prevenció a adoptar en les practiques de camp efectuades per alumnes de la Universitat de Barcelona

Aprovada pel Comité: 16/01/1998

Aprovada per Junta de Govern: 16/04/1998

  1. La Universitat de Barcelona cobreix el risc derivat de les pràctiques de camp previstes en el pla docent de les seves assignatures. En el cas de pràctiques d’immersió, l’estudiant ha d’estar al corrent de llicència i d’assegurança.
  2. A principi de semestre es dipositarà a la secretaria de cada Facultat o Escola la planificació de les sortides de camp de cada assignatura, amb el vist-i-plau del Cap d’Estudis. En aquesta planificació cada sortida estarà detallada amb el seu itinerari i les activitats que comporta. Abans de cada sortida el professor entregarà un full on s’indicaran el professor i els estudiants que participen en cada sortida de camp. D’aquest full n’hi haurà còpia al Departament responsable de l’activitat i a la secretaria de la Facultat. Si hi haguessin canvis en la planificació inicial, cal notificar-ho a secretaria amb el vist-i-plau del Cap d’Estudis.
  3. Les activitats amb un nombre d’estudiants superior a vint hauran de fer les sortides de camp amb autocar. Les excepcions hauran d’ésser degudament justificades. A aquelles assignatures amb un nombre d’estudiants inferior a vint, se’ls pot autoritzar l’ús de vehicles propis, sempre que aquests compleixin la normativa que exigeix la llei (assegurança obligatòria, ITV en regla i documentació del vehicle). No s’autoritzarà la utilitzacióde vehicles particulars per desplaçaments que impliquin una durada de més de vuit hores de conducció per dia.
  4. Si el grup d’estudiants és nombrós i l’activitat té una durada de més d’un dia, s’ha de donar avís a les autoritats pertinents per tal que tinguin coneixement de les activitats que es realitzen i puguin intervenir si és necessari en cas d’accident.
  5. En cap cas es permetrà la realització de treballs de camp que obliguin a l’alumne a estar sol. Això vol dir que els grups hauran de ser com a mínim de dos alumnes. Els alumnes i professors acordaran l’hora i el lloc de trobada per quan acabi la feina del dia. En cas de faltar algun grup d’alumnes es donarà avís a les autoritats pertinents i al deganat de la Facultat i s’iniciarà la seva recerca.
  6. En aquelles pràctiques en queè existeixi el risc de caiguda de blocs o ensulsiades (vores de cingles, pedreres, mines, etc.), l’alumne haurà d’anar proveït de casc i de les altres mesures de seguretat que el professor cregui convenient. El professor encarregat vetllarà perqueè es compleixi aquesta norma.
  7. En cas d’activitats que requereixin l’ú d’embarcacions de la Universitat de Barcelona, el professor vetllarà perqueè no es sobrepassi la capacitat màxima i es segueixin totes les mesures de seguretat aplicables (armilles, salvavides, senyals d’avís, etc.)
Comparteix-ho: