En detall

Instrucció conjunta del Vicerector d’Economia i del Gerent, sobre compra directa de viatges amb ulterior rescabalament a càrrec de pressupostos de la UB

Notícia | 14-07-2022

Benvolguts i benvolgudes,

Atès que durant el mes de maig, el número de sol·licituds de viatges i congressos a la UB han tingut un increment molt important que s’ha situat per sobre del 180%  respecte les sol·licituds realitzades durant el mateix període de l’any 2019 (abans de la pandèmia).

Atès que a aquesta situació s’afegeix  que el procediment de licitació de la UB per tal d’ homologar dues noves agències resta pendent de resolució d’un recurs per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, des del mes de desembre de 2021.

Atès que les dues agències que treballen actualment amb la UB, Atlanta i VECI, no han pogut encara sortir dels ERTEs i EROs provocats per la pandèmia, una situació que els impedeix la contractació de personal de reforç, i prestar el servei necessari per atendre l’alt nombre de sol·licituds.

Atès que  hi ha la possibilitat de realitzar la contracció de viatges de forma directa, segons la Instrucció vigent de data 22 de gener de 2018,   Instrucció conjunta del Vicerector d’Economia i del Gerent, sobre compra directa de bitllets de transport i reserva d’allotjament mitjançant pagament avançat per part del viatger amb ulterior rescabalament a càrrec de pressupostos de la UB.

Es comunica que , davant aquesta situació crítica, la Gerència ha resolt fer dues actuacions temporals  urgents:

  • Contractar una tercera agència de viatges, que previsiblement podrà començar a prestar servei a finals de la setmana vinent (primera setmana de juny).
  • Fins el 30 de setembre, la possibilitat de tramitar bestretes de tresoreria a justificar de sol·licitants de viatges, per a contractar directament despeses de desplaçaments i allotjament d’acord amb les regles de contractació menor (*), excepcionant temporalment el que indica l’article 32.1.d) de les Bases d’execució del Pressupost (BEX)  només per aquelles despeses que es paguen mitjançat factura a tercers per a desplaçaments i allotjament (en cap cas dietes de manutenció), quan l’import de la bestreta sigui igual o superior a 300 euros i inferior o igual a 2.000 euros i l’aplicació sigui per a viatges dins l’espai europeu.

(*)  art 53. BEX. Els llindars de contractació menor s’aplicaran a nivell d’unitat funcional i per objecte contractual.

Es considera unitat funcional cadascuna de les possibles combinacions Centre Gestor-Programa i Centre Gestor-sense programa, amb codificació del Centre gestor a nivell dels 11 primers dígits, sense considerar els 3 últims dels 14 definits, per tal d’evitar el fraccionament en subcentres gestors.

Es considera un objecte contractual cadascun del codis CPV (del vocabulari de contractació pública europea) a nivell de 4 dígits en subministraments i serveis i 8 dígits en obres.

Aquestes bestretes s’hauran de justificar i regularitzar en un termini de 90 dies des del seu lliurament.

Vegeu Resolució (link)

Nogensmenys, per als casos complexos, com l’organització de Congressos, quan una de els Agències contractades no doni una resposta adequada,  podeu posar-vos en contacte amb la Unitat de Compres, per a  donar-vos suport en la priorització de tasques de les agències de viatge contractades.

Atentament,

Unitat de Comptabilitat

Àrea Finances


Comparteix-ho: