Recerca

 • El grup de recerca en Estadística, Ciència de les Dades i Bioinformàtica centra la seva recerca en aplicar mètodes d'estadística computacional, d'intel·ligència artificial i d'estadística bayesiana a sistemes biològics, amb especial èmfasi en dades clíniques i biològiques. Col·laboren sovint en l'anàlisi de dades de grans experiments duts a terme per empreses.

   

  Membres de la secció que formen part del grup:
  1. Monleon Getino, Antonio
 • La línia d'investigació en Estadística Ambiental té com a objectiu principal l'aplicació de tècniques estadístiques per entendre l'origen de la contaminació ambiental i quantificar el seu impacte en la salut humana i el clima. La principal àrea d'experiència és l'anàlisi estadístic multivariant i de sèries temporals. 

   

  Membres de la secció que formen part del grup:
  1. Pay Pérez, Maria Teresa
 • El grup de recerca en Estadística i Bioinformàtica té com a objectiu principal la recerca, el desenvolupament i aplicació de mètodes estadístics en els problemes que sorgeixen en la interfície entre la bioinformàtica i l'estadística.

   

  Membres de la secció que formen part del grup:
  1. Carmona Pontaque, Francesc
  2. Cubedo Culleré, Marta
  3. Miñarro Alonso, Antonio
  4. Reverter Comes, Ferran
  5. Sánchez-Pla, Alex (Responsable del grup)
  6. Vegas Lozano, Esteban
 • El grup de recerca consolidat en Bioestadística i Bioinformàtica (GRBIO) va sorgir del grup de Modelització Estadística i Computacional Multivariant liderat pel professor Carles Cuadras, consolidat l'any 2005. L'any 2014 i sota el lideratge de Guadalupe Gómez (UPC) es va iniciar un nou projecte amb l'objectiu de combinar investigadors tant de Bioestadística com de Bioinformàtica de la UB i de la UPC. S'ha construit un grup cohesionat que té com a finalitat promoure la recerca en Bioestadística i Bioinformàtica tant en les seves aplicacions com en el desenvolupament teòric i computacional de noves metodologies.

   

   

  Membres de la secció que formen part del grup:

  1. Arenas Sola, Concepción (Coordinadora de divulgació científica)
  2. Besalú Mayol, Mireia
  3. Miñarro Alonso, Antoni
  4. Monleon Getino, Antonio
  5. Oliva Cuyàs, Francesc
  6. Pérez de Hoyos, Santiago
  7. Reverter Comes, Ferran (Organitzador de seminaris juntament amb J. Cortés (UPC))
  8. Salicrú Pagés, Miquel
  9. Sánchez-Pla, Alex (Coordinador part UB)
  10. Vegas Lozano, Esteban
 • Grup Reconegut d’Innovació Docent de la UB constituït l’any 2000. Al llarg d'aquests anys ha dut a terme projectes MQD, PMID i Redice liderant iniciatives de millora i innovació docent. Les seves aportacions han permès gestionar l’avaluació continuada d’uns 500-700 alumnes anuals de 7 graus (Biologia, Ciències Ambientals, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques, Bioquímica, Geologia i Estadística) en assignatures de diferents cicles on han millorat indicadors com la taxa d’èxit o l’assistència a pràctiques.

   

  Membres de la secció que formen part del grup:
  1. Arcas Pons, Antoni
  2. Arenas Sola, Concepción
  3. Calvo Llorca, Miquel
  4. Carmona Pontaque, Francesc
  5. Cubedo Culleré, Marta
  6. Miñarro Alonso, Antonio
  7. Reverter Comes, Ferran
  8. Subirana Cachinero, Isaac
  9. Vegas Lozano, Estaban (Coordinador)
 • Arenas Sola, Concepción. La meva recerca esta centrada en el desenvolupament teòric i computacional de noves metodologies estadístiques per l’anàlisi de gran volum de dades integrant diferents fonts d’informació. Col·laboro com a estadística amb diferents investigadors del camp de la genètica evolutiva, genètica humana, biomedicina, bioinformàtica i robòtica.

   

  Besalú Mayol, Mireia. Actualment la meva recerca es centra en dos camps diferents. Dins de l’anàlisi de supervivència en l’estudi de la bondat d’ajustament per dades censurades i de models multiestat que no satisfant la hipòtesi de Markov. I en el camp de processos estocàstics en l’estudi de equacions diferencials estocàstiques dirigides per moviments Brownians fraccionaris i l’estudi de models epidemiològics estocàstics. 

   

  Carmona Pontaque, Francesc. La meva recerca es desenvolupa en l'aplicació de tècniques d'Anàlisi Multivariant i dels Models Lineals clàssics i Generalitzats, també no lineals, a diverses ciències experimentals. Treballo amb dades òmiques i de les neurociències, immunologia i nutrició. Col·laboro amb diferents grups de recerca experimental i principalment amb el grup GRBIO i amb el de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments.

   

  Civit Vives, Sergi. Centro la meva recerca en l'estadística computacional i els metòdes de remostratge desenvolupant i aplicant mètodes de modelització/simulació de dades en l'anàlisi de pacients de càncer conjuntament amb el Dr. Clèries (UB-IDIBELL). Tanmateix faig recerca col·laborativa en Paleogenòmica amb el Dr. Lalueza-Fox (Institut de Biologia Evolutiva, (CSIC-UPF)) i Nanomedicina amb l'equip de la Dra. Trigueros (UB).

   

  Crespo Palomo, Carlos. ha centrat la seva recerca en els mètodes per la generació de model farmacoeconòmics i d'economia de la salut. En concret ha desenvolupat mètodes de metanàlisi d'estudis cost-efectivitat, així com models de simulació probabilística mitjançant distribucions copules. Col·labora impartint docència de bioestadística i dissenys d'experiments, com també en modelització farmacoeconòmica a nivell nacional e International.

   

  Cubedo Culleré, Marta. El meu interès investigador es centra, per una banda, en les propietats geomètriques dels models estadístics i, per altra, en la modelització estadística i l’anàlisi de dades. Col·laboro com assessora estadística i/o investigadora en grups de recerca mèdica i de nutrició.

   

  Garrido Martín, Diego. La meva recerca se centra en el desenvolupament i aplicació de mètodes estadístics en Bioinformàtica, especialment en el context de l'anàlisi de dades òmiques (tant bulk com single cell) i els estudis d'associació genotip-fenotip. Col·laboro habitualment amb el grup de recerca liderat per Roderic Guigó al Centre de Regulació Genòmica (CRG).

   

  Llopis Pérez, Jaime. La meva investigació està centrada en aplicar l'Estadística al maneig dels pacients amb Endocarditis infecciosa, a nivell diagnòstic i de factors pronòstics. Aquesta investigació la faig al Grup d'Endocarditis de l'Hospital Clínic. Estic últimament treballant en l'aplicació del Propensity Score Analysis a bases de dades de l’Hospital, estatals i mundials.

  Miñarro Alonso, Antonio.  La meva recerca està especialitzada en anàlisi multivariant i les seves aplicacions a l’anàlisi de dades clíniques i òmiques. Em dedico especialment a les tècniques integratives de dades i en particular a les xarxes d’interaccions entre components de sistemes complexos en el món de la biologia i medicina. Col·laboro com assessor estadístic de diferents grups de recerca experimental.  

   

  Monleón Getino, Antonio. Centro la recerca en diferents aspectes dels mètodes computacionals i l'anàlisi de dades. En particular, treballant en l'estudi d'algoritmes “Machine-Learning” i d'aprenentatge profund per identificar organismes biològics i plàstics, mètodes bayesians i patrons complexos de la biodiversitat del microbiota. Coordino el grup de recerca Biost3, dirigint 5 tesis doctorals, projectes competitius i contractes amb empreses (laboratoris, hospitals, industria, etc).

   

  Oliva Cuyas, Francesc. Participo des de fa anys en un grup de recerca que estudia la influència dels canvis globals en l'estructura, la biodiversitat i la funció d'ecosistemes fluvials temporals. Col·laboro també amb altres grups de recerca, tant de medi natural com de l'àrea biomèdica. Expertesa a nivell de consultoria en gestió de la qualitat, control de processos i disseny d'experiments.

   

  Pay Pérez, Maria Teresa. La meva recerca es basa en l'aplicació de l'anàlisi multivariant i sèries temporals per al reconeixement de tendències i interdependències dels contaminants atmosfèrics, i l'aplicació de models d'aprenentatge automàtic per al diagnòstic/predicció dels nivells de contaminació. Sóc investigador col·laborador del grup Composició Atmosfèrica del Barcelona Supercomputing Center i investigador visitant al Departament d'Enginyeria Química i Química Aplicada, Universitat de Toronto.

   

  Pérez Hoyos, Santiago. La meva recerca es bàsicament aplicada, donat el meu treball principal en la Unitat d’Estadística i Bioinformàtica dels Institut de la Vall d’’Hebron. Em dedique a la translació de tècnicas d’anàlisis de supervivència, dades longitudinals, models diagnòstics, models causals i construcció de models predictius a l’anàlisi de dades reals de recerca clínica tant de cohorts com d’assajos clínics.

   

  Reverter Comes, Ferran. Enfoco la recerca en el desenvolupament i aplicació de mètodes d'aprenentatge màquina basats en funcions en espais amb nucli reproductor (RKHS) o en xarxes neuronals per a l'anàlisi integratiu de dades òmiques, mèdiques i histopatològiques. També col·laboro com assessor estadístic de diferents grups de recerca experimental.

   

  Ríos Azuara, Santiago. Participo en estudis epidemiològics i anàlisis de dades òmiques com la proteòmica o la microbiota intestinal. També col·laboro amb grups de recerca enfocats a la microbiologia.

   

  Sànchez Plà, Alexandre. El meu interès investigador resideix en la interfície entre Estadística i Bioinformàtica, especialment en mètodes i eines per a l'anàlisi integrativa de dades òmiques. Participo en investigacions col·laboratives en neurociències, immunologia i nutrimetabolòmica. Mantinc una llarga col·laboració amb l'Institut de Recerca Vall d'Hebron on sóc responsable de la Plataforma de Projectes de Ciència de Dades.

   

  Soler Artigas, Maria. Les principals línies de la meva recerca se centren en l'epidemiologia genètica de malalties/trastorns complexos i trets concurrents, a través de l'estudi de les bases genètiques i de biomarcadors, així com en la inferència de possibles relacions causals entre ells, mitjançant l'anàlisi de dades genètiques i òmiques.

   

  Subirana Cachinero, Isaac. El meu camp de recerca principal és l’ajust i validació de models predictius en l’àmbit de la biomedicina, entre ells la regressió de Cox o de Weibull amb variables temps dependents, o els Joint models. També he desenvolupat aplicacions web usant eines del paquet Shiny d’R.  

   

  Vegas Lozano, Esteban: La meva recerca es centra a la millora metodològica i aplicació de mètodes d’aprenentatge estadístic basats en kernels o en xarxes neuronals aplicat per l’anàlisi i visualització de dades biomèdiques i òmiques de manera conjunta. Per altra part, també col·laboro com assessor estadístic en alguns grups d’investigació.

Comparteix-ho: