Comissió de qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat es va crear per primera vegada per acord de Junta de Facultat de 21 de desembre de 2009, seguint la normativa de la UB. Aquesta Comissió va ser ‘reactivada’ per acord de la Junta de Facultat de 26 de maig de 2016, per tal d’ajustar-ne la composició a la nova normativa de la Universitat de Barcelona adoptada en el Consell de Govern de 20 d’abril de 2015 (acord 025/2015). La darrera revisió del SAIQU-Dret del curs 2020-21 ha comportat una actualització tant de la composició com de les seves funcions de la comissió. Així doncs, en Junta de 25 de març de 2021 es modifica el Reglament de la Facultat per incorporar aquesta modificació.

Segons l’article 27 bis del Reglament de la Facultat, i la comissió de qualitat està integrada per: 

 • Els responsables dels processos de qualitat del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de Dret, professors o professora de la Facultat un membre del personal d’administració i serveis, un o una alumne/a –tots tres a proposta del degà-,  el tècnic o tècnica de la unitat de qualitat del centre. La Comissió de Qualitat estarà presidida pel responsable de qualitat del centre.

 

Són funcions de la Comissió de Qualitat, a més de les que la Junta de Facultat pugui fixar, les següents:

 • Revisar i mantenir actualitzada la política i objectius de qualitat del centre,
 • Revisar el sistema de garantia interna de la qualitat del centre (SAIQU), el mapa de processos i els processos específics de qualitat del centre,
 • Donar suport i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació) d’acord amb la legislació vigent,
 • Actualitzar el manual de qualitat del centre,
 • Facilitar i garantir la recollida i gestió de la informació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat.
 • Analitzar els indicadors recollits en els diferents processos específics de qualitat (PEQ)
 • Vetllar per l’accés a la informació pública del sistema de garantia interna de qualitat com a retiment de comptes a la societat.
Comissió de qualitat

 • Xavier Pons - Degà de la Facultat

 • Enriqueta Expósito - Vicedegana d'Afers Acadèmics i Qualitat

 • Montse Casanellas - Vicedegana de Relacions Institucionals, Patrocini i Postgrau

 • Pep Vallbé - Vicedegà de Recerca, Transferència i Relacions Internacionals

 • Fernando Barbancho - Vicedegà de Comunicació, Compromís Social i Igualtat

 • Elena Guixé - Secretària de la Facultat

 • Albert Madrenas - Administrador de Centre 

 • Rosa M. Peris - Cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència 

 • Mar Campins - Personal docent i investigador. 

 • Marta Ruiz - Personal d'administració i serveis

 • Ana María Guijarro - Alumna

 • Berta Roca - Tècnica de Qualitat

Comparteix-ho:

segell saiqu dret