Expert en polítiques públiques i direcció pública

Dades generals

 • Títol propi Universitat de Barcelona d’Expert
 • 23 crèdits ECTS
 • Directors: Esther Pano i Jaume Magre.

 • Les titulacions oficials que donen accés seran el graus (i les llicenciatures anteriors) de l’àmbit de les ciències jurídiques, polítiques, econòmiques i sociològiques.
 • Igualment serà possible accedir des de qualsevol altra titulació universitària oficial.
 • Cal matricular de manera simultània les assignatures equivalents del màster de gestió pública avançada.

 • Persones que es vulguin incorporar i prestar serveis al sector públic.
 • Persones que ja presten serveis a les administracions públiques o en ens o empreses vinculades, i en empreses que presten serveis a les administracions públiques o exerceixen funcions públiques.
 • Persones interessades en la gestió pública.

 • Adquirir els coneixements per especialitzar-se en tècniques de gestió i administració pública, segons un perfil generalista i interdisciplinari en l’àmbit de les polítiques públiques i la direcció pública. 
 • Capacitar, en l’àmbit de les polítiques públiques i la direcció pública, per al desenvolupament de les tasques pròpies dels alts funcionaris, directius i categories laborals i cossos superiors de les administracions públiques i del sector públic en general, així com també d'altres organitzacions i empreses que presten serveis al sector públic o exerceixen funcions públiques. 

MÒDUL 1: Anàlisi i disseny de les polítiques públiques (5 crèdits) 

A.- Polítiques Públiques
1. Introducció a l’anàlisi de polítiques públiques 1.1. Marcs teòrics i enfocaments per l’estudi de les polítiques públiques 1.2. Models d’intervenció pública 2. Agenda i dinàmica política 2.1. Sobre quins problemes es dissenyen polítiques publiques? 2.2. Formació de l’agenda i definició de problemes 2.3. La dinàmica de les polítiques públiques 3. Institucions i preferències polítiques 3.1. Incentius electorals 4. Actors clau en l’anàlisi de polítiques 4.1. La burocràcia com a actor polític 4.2. Grups d’interès: regulació i accés a l’arena política 4.3. Opinió pública i mitjans de comunicació 5. Indicadors i metodologia per l’anàlisi de les polítiques públiques

B.- Gestió Pública
Tema 1. Qüestions conceptuals: Gestió pública, administració pública. Política i administració. Tema 2. La situació actual de l'administració pública. Tensions i respostes. Tema 3. La Nova Gestió Pública. Tema 4. La gestió formal de les organitzacions públiques Tema 5. El control de la gestió Tema 6. La gestió estratègica. Tema 7. La gestió de la qualitat. Tema 8. La gestió dels recursos humans. Tema 9. El govern electrònic

 

MÒDUL 2: Aspectes clau de la direcció pública avançada

Es poden escollir quatre de les sis assignatures proposades de manera expressa en aquest apartat per aconseguir la totalitat del mòdul. També és possible que amb caràcter excepcional es demani als directors d‘aquest títol d'expert cursar assignatures amb una especial incidència en la matèria polítiques públiques i direcció pública, de les que s'imparteixen en els diferents mòduls dels títols d'expert en gestió financera i pressupostària de les AAPP; expert en gestió de recursos humans del sector públic i expert en organització i règim jurídic de les AAPP. Per fer-ho caldrà en tot cas la conformitat dels directors dels esmentats títols d'expert.

 

Disseny i anàlisi d'organitzacions públiques (2,5 crèdits)

1. Teoria de l’organització i administració pública. Estructures administratives 2. Models teòrics d’apropament a l’estudi de les organitzacions públiques 3. Tipologies, processos i elements de les organitzacions públiques 4. Disseny aplicat i anàlisi de cas Governança i polítiques públiques(2,5 crèdits) 1. Governança i governabilitat a. Crisis de governabilitat i canvis en les funcions de l’Estat b. El concepte de governança c. Governança europea i bona governança d. Estudi de cas 2. Xarxes de polítiques públiques a. Definició i orígens del concepte b. Pluralisme, neopluralisme, neocorporativisme i pluralisme reformat c. Tipologies de xarxes d. Les xarxes com a estructures de poder e. Estudi de cas 3. Institucions i agenda política a. Definició i tipologies d’agenda b. El procés de formació de l’agenda c. Interacció entre institucions i marcs conceptuals d. Estudi de cas 4. Capital social i tercer sector.

 

Gestió pública i partenariat (2,5 crèdits)

1. Partenariat i col·laboració publicoprivada 1.1. Elements conceptuals i marc analític 1.2. Models o tipus dels partenariats publicoprivats 1.3. Àmbits en què es desenvolupen els PPP 1.4. Actors públics i privats 1.5. Principis i previsions normatives aplicables als PPP 2. Els partenariats publicoprivats de base contractual 2.1. Principis que emmarquen la relació dels partenariats de base contractual 2.2. Les modalitats contrcatuals 3. Els partenariats publicoprivats institucionalitzats 3.1. Principis que caracteritzen la configuració dels partenariats publicoprivats institucionalitzats (PPPI) 3.2. Les societats mixtes publicoprivades 3.3. Els consorcis 3.4. Les fundacions mixtes 3.5. Altres modalitats de partenariats publicoprivats institucionalitzats 3.6. La problemàtica de les relacions entre els PPPI i les parts 3.7. Recapitulació 4. Altres formes de partenariats publicoprivats.

 

Màrqueting de polítiques públiques (2,5 crèdits)

1. L’administració orientada als ciutadans 1.1. El sector públic com a productor de serveis. L’especificitat dels productes i serveis públics 1.2. Els paradigmes de la producció i el consum de serveis públics: ciutadans, clients i usuaris. L’administració orientada al servei dels ciutadans 2. Màrqueting i comunicació al sector públic 2.1. El màrqueting de serveis com a part de la gestió pública. Legitimitat, necessitat i utilitat. Disseny de serveis públics. Cicle de gestió dels serveis públics 2.2. El màrqueting com a funció integrada: comunicació de serveis, ús de mitjans de comunicació, publicitat i esdeveniments institucionals. 2.3. Màrketing digital i gestió de les xarxes socials en el sector públic. 2.4. El Pla de Comunicació i Màrqueting 2.5. Organització i funcions dels departaments de comunicació a les organitzacions públiques 2.6. La gestió de la marca a les organitzacions públiques. "City marketing" i "Nation marketing" 2.7. La distinció entre comunicació pública i comunicació política. Les regulacions legals de la comunicació institucional 3. Eines i instruments per a la gestió de les relacions amb els ciutadans 3.1. Gestió del coneixement al sector públic. Informació i bases de dades al sector públic 3.2. L’atenció al ciutadà: organització i gestió dels canals presencials, web i telefònic. Gestió de queixes i suggeriments dels ciutadans 3.3. Identificació i avaluació de les necessitats, expectatives i satisfacció dels ciutadans. Tècniques d’investigació 4. El Govern Obert com a paradigma emergent 4.1. Origen i desenvolupament del Govern Obert 4.2. Transparència governamental i comunicació pública 4.3. Govern Obert. Experiències i casos 5. Gestió de la qualitat al sector públic.

 

Tècniques i mètodes d'avaluació pública (2,5 crèdits)

1. L’avaluació de polítiques públiques: conceptes introductoris 1.1. Presentació de l’assignatura 1.2. L’avaluació en el marc de les polítiques públiques 1.3. Evolució dels enfocaments sobre l’avaluació i autors principals. Avaluació criterial i Avaluació orientada per la teoria 1.4. Singularitat de l’avaluació entre altres estratègies d’investigació social 1.5. Cas pràctic: Identificació de programes públics (per grups) 2. Planificació estratègica d’intervencions públiques i seguiment. Teoria del canvi com a recurs per a l’avaluació 2.1. Planificació estratègica 2.2. Teoria del canvi / Model lògic 2.3. Cas pràctic: Descripció del programa i Anàlisi estratègica amb la teoria del canvi 2.4. Seguiment de programes. Indicadors 2.5. Cas pràctic: indicadors del programa 3. Plantejament de l’avaluació 3.1. Tipus d’avaluació segons el cicle de gestió d’un programa 3.2. Preguntes d’avaluació. Cas pràctic 3.3. Cas pràctic d’aplicació de diferents tipus d’avaluació i anàlisi de l’avaluabilitat del programa 3.4. Fases d’un projecte d’avaluació. Organització de l’avaluació 3.5. Encàrrec d’avaluació. Cas pràctic 4. Enfocament metodològic i tècniques quantitatives aplicades a l’avaluació 4.1. Enfocament metodològic. Formulació d’hipòtesis i abordatge de l’avaluació 4.2. Conceptes bàsics Dissenys Descriptors estadístics bàsics Anàlisi bivariant Anàlisi multivariant 4.3. Cas pràctic: aplicació al programa a avaluar 5. Tècniques qualitatives aplicades a l’avaluació 5 6. Resultats de l’avaluació 6.1. Anàlisi i interpretació: els criteris d’avaluació i el judici de valor 6.2. Les conclusions i les recomanacions de millora 6.3. La comunicació i difusió de resultats 6.4. L’aplicació de l’avaluació 6.5. Cas pràctic.

 

Direcció i gestió d’institucions públiques (2,5 crèdits)

1.-El Sector Públic en els contextos de crisi. 2.-Institucions i ciutadania: models de relació. 3.-La construcció de la confiança.4.-Política i gestió: definició de rols i distinció de funcions.5.-Gestió i direcció. Institucions públiques que funcionen.

 

MÒDUL 3: Matèries optatives i pràctiques externes (5 crèdits)

L'estudiant haurà d'escollir 5 crèdits entre les assignatures que es proposen dels tres blocs següents:

Bloc 1: Una de les tres assignatures de matèries transversals vinculades
Gestió fiancera
Gestió de Recursos Humans en el Sector Públic (5crèdits)
Aprofundiment en el dret administratiu (5 crèdits)

Bloc 2: Les dues assignatures no escollides del mòdul 2 entre les expressament definides (cada una té
2,5 crèdits) i d’altres vinculades.

Bloc 3: Pràctiques externes (5 crèdits)

 

MÒDUL 4: Informe final (3 crèdits)

L'estudiant haurà de realitzar un treball de síntesi tutoritzat.

Àmbit polítiques públiques i direcció pública

Jaume Magre
Lluis Medir Tejado
Esther Pano Puey
Anna Tarrach
Antoni Fernández 
Antoni Pérez
Jose Luis Martinez-Alonso 

 

Àmbit gestió financera i pressupostària de les administracions públiques

Daniel Montolio
Salvador Illa Roca
Antonio Muñoz 
Daniel Mas
Jordi Baños
Antoni Mora
Marta Espasa

 

Àmbit gestió de recursos humans 

Joan Mauri 
Josep Aldomà 
Joan Xirau
Fernando Curioso

 

Àmbit organització i règim jurídic de les administracions públiques 

Joaquín Tornos 
Tomàs Font
Alfredo Galán 
Alexandre Peñalver
Domènec Sibina
Xavier Bernadí
Francesc Xavier Padros 
Ferran Farriol

 

En cada assignatura com a mínim un 30 % de les sessions s'imparteixen en forma de conferències i col·loquis realitzats amb persones amb responsabilitats en administracions i empreses públiques i en organitzacions socials i amb professors convidats d'altres universitats.

 • Olga Hierro
  Telèfon de contacte: 934 037 691
  Adreça electrònica: mmuu.dret@ub.edu
   
 • Juan Antonio Mas
  Telèfon de contacte: 934 020 129
  Adreça electrònica: propis.dret@ub.edu

Comparteix-ho: