Pràctiques curriculars

Les pràctiques externes contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional. S’afavoreix d’aquesta manera, el desenvolupament per a obtenir una experiència pràctica que tendeixi efectivament a la inserció dels futurs egressats en el mercat de treball.

Les pràctiques curriculars són assignatures (obligatòries o optatives), incloses en el pla d’estudis de les titulacions oficials universitàries i també en els títols propis que així ho hagin previst. La Facultat de Dret de la UB ofereix als estudiants la possibilitat d'obtenir aquests crèdits obligatoris o optatius amb l'assignatura PRÀCTIQUES EXTERNES, mitjançant la realització de pràctiques a diferents entitats col·laboradores.

Formalització del conveni 
La realització de pràctiques curriculars en una entitat col·laboradora exigeix la formalització d’un conveni de cooperació educativa entre la Facultat i l’entitat, i d’un projecte formatiu que ha d’incloure  la descripció de les tasques i les competències que l’estudiant desenvoluparà durant la seva estada. Ambdós documents han d’estar signats per la Universitat de Barcelona i l’entitat col·laboradora abans de la data d’inici de les pràctiques.

La formalització de la documentació es realitza, per totes les parts (institució, estudiant i Facultat) mitjançant la plataforma GIPE (cal identificació d'estudiant de la UB).

Desenvolupament de les pràctiques 
Les pràctiques curriculars tenen la durada i els horaris que van lligats al pla docent corresponent com a assignatura obligatòria o optativa. La distribució horària la determinarà l’entitat col·laboradora, conjuntament amb l’estudiant, en base a la seva disponibilitat.

Les funcions que assumeixi l’estudiant durant les pràctiques han d’estar relacionades amb els estudis que estigui cursant. Així mateix, el perfil de les institucions en què l’estudiant pot desenvolupar les seves pràctiques ve determinat per la memòria de verificació del corresponent títol.

Per a la realització de les pràctiques els alumnes disposen d’un tutor de l’entitat col·laboradora i d’un tutor acadèmic de la pròpia Universitat. El tutor de l’entitat col·laboradora ha de ser una persona vinculada i designada per aquesta, amb experiència professional en l’àrea en què l’estudiant desenvolupi les pràctiques, i amb els coneixements necessaris per dur a terme una tutela efectiva. El tutor acadèmic ha de ser designat pels procediments establerts per la Universitat de Barcelona i ha de ser preferentment un professor que imparteixi docència en la mateixa branca de coneixement de la titulació cursada per l’estudiant. El tutor de l’entitat i el tutor acadèmic no poden ser la mateixa persona.

Avaluació de les pràctiques 
El tutor acadèmic assignat a cada estudiant, avalua l’assignatura i posa la qualificació corresponent en base a la memòria final que realitza l’estudiant i l’informe emès pel tutor de l'entitat col·laboradora, d’acord amb el model normalitzat proporcionat per la Facultat, que garanteix l’avaluació de coneixements, habilitats i destreses, i actituds i valors. 

Nombre d’hores de pràctiques a realitzar 
Les hores de pràctiques que l’estudiant ha de realitzar varia en funció del nombre de crèdits que te l’assignatura Pràctiques externes al corresponent pla d’estudis. Al següent quadre es recullen les hores de pràctiques en funció del grau o màster Oficial al que està matriculat l’estudiant:

GRAU O MÀSTER OFICIAL

CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES

HORES DE PRÀCTIQUES

Grau en Dret

6 crèdits

150 hores

Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració

6 crèdits

150 hores

Grau en Relacions Laborals

12 crèdits

300 hores

Grau en Criminologia

6 crèdits

150 hores

Grau en Gestió i Administració Pública

12 crèdits

300 hores

Màster en Advocacia

21 crèdits

450 hores

Màster en Gestió Pública Avançada

5 crèdits

125 hores

Màster en Gestoria Administrativa

6 crèdits

150 hores

Màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional

3 crèdits

75 hores

Màster en Direcció estratègica de seguretat

3 crèdits

75 hores

 

PTGAS de pràctiques curriculars

Pràctiques curriculars de GRAU

Secretaria d'Estudiants i Docència

  • Dret, Gestió i Adminitració Pública i Ciències Polítiques:

Maribel Valverde
Tel. 934 020 127
practiquescurriculars.dret@ub.edu

  • Criminologia:

Yolanda Benito
David Caso
Tel. 934 029 079
practiques.criminologia@ub.edu 

  • Relacions Laborals:

Daniel Núñez
Tel. 934 020 127
practiques.rlaborals@ub.edu

 

Pràctiques curriculars de MÀSTER OFICIAL

  • Màster en Advocacia

Montserrat Maurelo
Tel. 934 037 658 
pcurrmadvocacia@ub.edu 

  • Resta de màsters oficials

Adrián Garrido
Aurora Olivares
Tel. 934 024 348
practiques.masters.dret@ub.edu