Participació dels estudiants a la Facultat

Òrgans

En quins òrgans?

És important participar en la vida de la Facultat, ja que els estudiants teniu veu i vot en moltes decisions que us afecten. Això es tradueix en la participació en els diferents òrgans de govern. Els estudiants podeu ser membres dels òrgans de govern de tota la Universitat de Barcelona i dels òrgans de la Facultat.

Com a estudiant, també pots participar en els òrgans de govern vinculats als ensenyaments de la Facultat.

  • Consell d’estudis: per cada ensenyament vinculat a la Facultat hi ha un consell d’estudis format per una representació del professorat dels departaments que tenen encomanada docència de l’ensenyament, i una representació dels estudiants matriculats a l’ensenyament en nombre igual al dels professors membres del consell. Per saber-ne més.
  • Comissió de màster: per cada màster universitari vinculat a la Facultat hi ha una comissió formada pel coordinador o coordiandora del màster, una representació del professorat i una de l'alumnat (com a mínim, un estudiant per màster).

Com a estudiant de la UB també pots participar activament en diferents òrgans de govern de la Universitat, com ara:

  • Claustre Universitari: és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. La representació d’estudiants està distribuïda proporcionalment per facultats i escoles universitàries fins a un total de 90 membres, inclòs l’alumnat de doctorat. Per saber-ne més.
  • Consell de l’Alumnat: és el màxim òrgan de representació de l’alumnat de la Universitat de Barcelona. És l’encarregat, en l’àmbit universitari, de generar el debat i el seguiment posterior de les polítiques generals de la Universitat de Barcelona. Per saber-ne més.
  • Consell de Govern: és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. En formen part 5 estudiants de grau i/o màster i un estudiant de doctorat, escollits pel Consell de l'Alumnat. Per saber-ne més.
  • Consell Social: és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat. En forma part un estudiant escollit pel Consell de l'Alumnat. Per saber-ne més.

La normativa que regeix la Facultat i els seus òrgans de govern s’anomena Reglament de la Facultat d’Economia i Empresa. En aquest document pots trobar tota la informació corresponent al seu funcionament. Els principals òrgans de govern de la Facultat són:

  • Junta de Facultat: la Junta de Facultat és l’òrgan de govern col·legiat més important de la Facultat i escull el degà o degana. Un 30 % dels seus representants són estudiants de la Facultat, dels quals un 28 % són de grau i un 2 %, de màsters universitaris i doctorat. Consulta la composició actual de la Junta de Facultat.
  • Consells d’estudis: per cada ensenyament vinculat a la Facultat hi ha un consell d’estudis format per una representació del professorat dels departaments que tenen encomanada docència de l’ensenyament, i una representació dels estudiants matriculats a l’ensenyament en nombre igual al dels professors membres del consell. Per consultar informació dels consells d’estudis de la Facultat.
  • Comissions delegades de la Junta: la Junta de Facultat pot delegar l’exercici de les competències que siguin susceptibles de delegació, en l’equip deganal o en comissions de caràcter permanent o temporal. Per consultar informació de les comissions delegades.
  • Consells de departament: en els consells de departament també hi ha representació dels estudiants. Per saber més sobre els Consells de departament. 

Si vols més informació sobre la participació als òrgans de govern com a estudiant (normatives, reglaments, ajuts i subvencions) pots consultar el web de Participació dels estudiants de la UB

Comparteix-ho: