Procediment per a la presentació de les propostes de màster, postgrau i extensió universitària

Amb motiu de l'adequació de la formació contínua a l'EEES, s'han fet imprescindibles certs ajustos en el procedimient de presentació i tramesa de les propostes.

Us recomanem encaridament que, abans de iniciar les vostres propostes consulteu del document el·laborat per l'Agència de Postgrau "El sistema ECTS en els títols propis de postgrau".

El procediment per a la presentació de propostes queda establert com es detalla a continuació:

 1. Entrar a l’aplicació, dins de l’espai personal -PDI-, tenint en compte que és important llegir tota la informació que es troba abans d’emplenar la proposta. Validar-la i deixar-la en estat finalitzat pel professor. Recordeu que el nombre de crèdits del curs ha d'estar especificat en crèdits ECTS.
 2. Emplenar el document d'EXCEL PG_professorat_despeses on cal fer constar la relació de professorat i càrrega docent, així com el detall de les partides "Despeses de funcionament" i "Altres despeses" de la memòria econòmica, si n'hi ha.
 3. Cal fer la reserva de l’espai per la docència, en cas que el curs s'imparteixi a la Facultat.
 4. Preparar i lliurar l’esborrany del conveni, si escau.

Tota la documentació, excepte la proposta del curs (que no cal imprimir-la), s’ha de lliurar a la Secretaria d’Estudiants i Docència.

Cal enviar per correu electrònic a Carles Sánchez (carsanchez@ub.edu) la documentació següent:

 • EXCEL PG_professorat_despeses
 • Esborrany de conveni, si escau

Tot i que es poden fer les propostes en qualsevol moment, des de la Secretaria es recullen el dia 10 de cada mes (abans d’aquesta data s’ha d’haver lliurat tota la documentació).

Aprovació dels cursos

Per a l'aprovació de cursos és impresincible l'aprovació de la Comissió de Formació Continuada de la Facultat, prèviament a l'aprovació de la Comissió Permanent de l'Agència de Postgrau, la qual es reuneix bimensualment.

Per tal que els cursos aprovats per la Comissió de Formació Continuada de la Facultat es puguin sotmetre a aprovació de l'Agència de Postgrau s'estableix el calendari següent:

 • Documentació lliurada: abans del 10 d'octubre
  Aprovació Facultat: octubre
  Aprovació Agència: novembre
  Curs actiu: 1 de desembre
   
 • Documentació lliurada: abans del 10 de novembre
  Aprovació Facultat: novembre
  Aprovació Agència: gener
  Curs actiu: 1 de febrer
   
 • Documentació lliurada: abans del 10 de febrer
  Aprovació Facultat: febrer
  Aprovació Agència: març
  Curs actiu: 1 d'abril
   
 • Documentació lliurada: abans del 10 de març
  Aprovació Facultat: març
  Aprovació Agència: abril
  Curs actiu: 1 de maig
   
 • Documentació lliurada: abans del 10 de maig
  Aprovació Facultat: maig
  Aprovació Agència: juny
  Curs actiu: 1 de juliol


La Comissió de Formació Continuada de la Facultat tracta les propostes presentades a la Secretaria d’Estudiants i Docència abans del dia 10, sempre que la documentació estigui complerta. Emet l’informe corresponent i, en cas d'informe favorable, les envia a l’Agència de Postgrau per a la seva consideració en la sessió corresponent. Si l’Agència de Postgrau aprova el curs, aquest podrà iniciar el seu normal funcionament a partir del dia 1 del mes posterior a l'aprovació per l'Agència.

El Consell Social és l’òrgan encarregat d’aprovar les propostes dels cursos. No obstant, ha delegat en l’Agència de postgrau l’aprovació de les propostes que compleixen els següents requisits:

 • Cost del crèdit ≤200€
 • Preu hora docència ≤ 125 €
 • Despeses direcció i coordinació ≤ 9% ingressos bruts, amb un màxim de 8000 € (fins a 500 € es tractaran tots els casos com si no excedissin el 9%)

La Comissió de Postgrau de la Facultat, en la reunió del 23 de febrer de 2005, va acordar el següent :

 • Tots els cursos (ja existents i nous) hauran de fer la reserva d’espais per a impartir les classes abans de la presentació de la proposta.
 • Els cursos hauran de ser impartits com a mínim amb un 40% de professorat de la UB. En cas que aquest requisit no es compleixi, el responsable del curs cal que presenti una justificació motivada.
 • Cap curs pot ser deficitari. El director del curs és el responsable de la seva gestió econòmica. En cas de reducció dels ingressos previstos al pressupost inicial, les despeses s’hauran de modificar i adaptar als ingressos reals finals, presentant la corresponent modificació de pressupost a la Secretaria d’Estudiants i Docència, adreçada al president de la Comissió de Postgraus.
 • Cap nova proposta de curs podrà versar sobre temàtica que imparteixin altres cursos ja existents.

 •  En el moment de confeccionar una proposta de curs de postgrau cal determinar si s’admetrà com alumnes a persones que no gaudeixen de la condició de graduat i que optaran a un títol de "Diploma d’Extensió Universitària" en lloc del Diploma de Postgrau o Màster que s’expedirà als postgraduats.

Aquesta nova possibilitat substitueix l’opció "Té extensió associada?" que generava, de forma automàtica un curs d’extensió d’idèntica denominació i pressupost compartit amb el postgrau presentat.

En cap cas es podrà, una vegada formalitzada la matrícula, acreditar la condició de graduat per modificar les condicions d’accés. Tampoc es podrà permutar el títol d’extensió per el de postgrau si l’alumne passa a gaudir de la condició de graduat durant la realització del curs o un cop aquest hagi acabat.

 • En el mateix moment de confeccionar la proposta de curs de postgrau cal determinar si s’admetrà la matrícula condicional d’estudiants als que resta fins d’un 10% dels crèdits per acabar els seus estudis en el sistema educatiu espanyol. En cas afirmatiu podran accedir als cursos de postgrau realitzant una matrícula condicionada. Si gaudeixen de la condició de llicenciat el dia que la proposta de la memòria del curs, formalment aprovada, estableix com a data de finalització de la docència, podran obtenir el títol de postgrau corresponent. 

Si el curs preveu la incorporació de no titulats, els estudiants amb matrícula condicional que no puguin acreditar la condició de titulat en el termini establert podran obtenir el corresponent títol d’extensió universitària.

Si el curs no preveu la possibilitat d’incorporació de no titulats per optar a un títol d’extensió universitària, l’estudiant que no pugui acreditar la condició de titulat en el termini establert, no tindrà dret a l’obtenció de cap mena de títol ni a la devolució total o parcial de l’import de la matrícula.

Comparteix-ho: