Universitat de Barcelona

Grau en Mestre d'Educació Infantil

Pràcticum I

El pràcticum I té l’assignació de 18 crèdits es realitza al segon semestre del segon curs. Es tracta d’una assignatura de presa de contacte, d’anàlisi i d’aprofundiment de la realitat escolar d’educació infantil. Comprèn:

- L’observació: té la finalitat de l’anàlisi global del centre, valorant la seva relació amb l’entorn i l’aplicació del seu projecte educatiu.
- La intervenció tutelada: observació participant i intervenció amb la supervisió dels tutors/es.

Es desenvolupa en dos escenaris:

A l’escola, l’alumnat estarà assignat a un mestre/a tutor/a amb qui romandrà durant tot l’horari lectiu juntament amb els nens i nenes.
A la Universitat, tindrà un tutor/a que s’encarregarà d’organitzar i vetllar tot el procés de l’assignatura.

L'alumnat ha de tenir en compte que:

Les escoles d'aquest pràcticum es troben ubicades a la ciutat de Barcelona.
L’horari d’estada a l’escola, és de 6 hores diàries i serà el corresponent a l’horari del centre triat.
No es podrà repetir escola al llarg de les diferents assignatures de la matèria Pràctiques.(PI-PII)
No es pot fer pràctiques i estar treballant amb horari coincident.
No es recomanable fer les pràctiques en una escola on l’estudiant tingui lligams familiars amb algun membre del centre

Pla docent

Comparteix-ho: