Consells d'estudis

Els ensenyaments són unitats d'estructuració de la docència i l'estudi que, integrant un conjunt sistemàtic i coherent de matèries, permeten

a l'alumnat d'obtenir una formació superior en un àmbit d'activitat i de coneixements, i d'accedir als títols o certificats corresponents.

A cada ensenyament hi ha un consell d'estudis que té com a comesa la coherència i la interrelació de les matèries de l'ensenyament en el marc del pla d'estudis i extreu, entre el professorat de l'ensenyament, els tutors i les tutores encarregades d'aconsellar i de supervisar els currículums individualitzats de l'alumnat.

L'organització dels cursos i el seguiment i el control de la docència són responsabilitat del Consell d'Estudis, compost per una representació del professorat dels departaments que tenen assignada docència a l'ensenyament i una representació d'igual nombre de l'alumnat matriculat a l'ensenyament.

Els consells d'estudis estan formats per:

a) el/la cap d'estudis,
b) membres del professorat dels departaments que tenen encomanada docència a l'ensenyament,
c) representants de l'alumnat en igual nombre que del professorat.

El Consell d'Estudis és presidit pel cap d'estudis, escollit, entre els seus membres, pel Consell.

Els Consells d'Estudis de la Facultat d'Educació:

Comparteix-ho: