Consells d'estudis

Els ensenyaments són unitats d'estructuració de la docència i l'estudi que integren un conjunt sistemàtic i coherent de matèries, i permeten l'alumnat d'obtenir una formació superior en un àmbit d'activitat i de coneixements per accedir als títols o certificats corresponents.

A cada ensenyament hi ha un consell d'estudis que té com a comesa la coherència i la interrelació de les matèries de l'ensenyament en el marc del pla d'estudis i extreu, entre el professorat de l'ensenyament, els tutors i les tutores encarregades d'aconsellar i de supervisar els currículums individualitzats de l'alumnat.

L'organització dels cursos i el seguiment i el control de la docència són responsabilitat del Consell d'Estudis, compost per una representació del professorat dels departaments que tenen assignada docència a l'ensenyament i una representació d'igual nombre de l'alumnat matriculat a l'ensenyament.

Els consells d'estudis estan formats per:

a) el cap o la cap d'estudis,
b) membres del professorat dels departaments que tenen encomanada docència a l'ensenyament,
c) representants de l'alumnat en igual nombre que del professorat.

El Consell d'Estudis és presidit pel cap d'estudis, escollit pel Consell entre el professorat que n'és membre. 

Comparteix-ho: