Universitat de Barcelona

Grau en Mestre d'Educació Infantil

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 102
Obligatòria 66
Optativa 21
Pràctiques externes 45
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Psicologia de l'Educació a l'Etapa d'Infantil Anual FB 12
Infància, Salut i Educació 1 FB 6
Llengua Estrangera per a l'Ensenyament: Anglès 1 FB 6
Sistema Educatiu, Contextos Educatius a l'Etapa d'Infantil 1 FB 6
Sociologia de l'Educació: Canvis Socials, Educatius i Multiculturalitat 1 FB 6
Art, Societat i Educació 2 FB 6
Intervenció a l'Aula d'Educació Infantil 2 FB 6
Llengua Castellana per a l'Ensenyament 2 FB 6
Llengua Catalana per a l'Ensenyament 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Acció Tutorial: Relacions entre Escola, Família i Comunitat 1 FB 6
Alfabetització Digital 1 FB 6
Expressió Musical i Corporal 1 FB 6
Habilitats Comunicatives Orals 1 FB 6
Matemàtiques, Ciències Experimentals i Educació 1 FB 6
Observació i Innovació a l'Aula 2 FB 6
Pràcticum I 2 PR 18
Teoria i Pràctica de l'Escola Inclusiva 2 FB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Didàctica de la Música Anual OB 9
Didàctica de l'Educació Física Anual OB 9
Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica Anual OB 9
Didàctica de les Matemàtiques Anual OB 9
Didàctica de la Llengua I 1 OB 6
Didàctica de les Ciències Socials 1 OB 6
Coneixement i Exploració de l'Entorn Natural 2 OB 6
Didàctica de la Literatura Infantil 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Pràcticum II Anual PR 27
Didàctica de la Llengua II 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 12
Assignatures Optatives 2 OT 9

Itineraris i mencions

Menció en Motricitat Infantil
Menció en Expressions Artístiques
Menció en Exploració de l'Entorn i Experimentació
Menció en Mitjans d'Expressió i Comunicació
Menció en Biblioteques Escolars
Menció en Atenció a la Diversitat
Menció en Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, la Comunicació i l'Expressió
Menció en Llengües Estrangeres
Comparteix-ho: