Universitat de Barcelona

Grau de Mestre d'Educació Infantil

Mencions i optativitat

L'optativitat del grau de Mestre d’Educació Infantil representa un total de 21 crèdits dels 240 que conformen el grau.

El grau de Mestre d’Educació Infantil estableix itineraris construïts en base a les assignatures optatives que configuren intensificacions curriculars o especialitzacions i comporten l’obtenció de mencions. També s’ofereix la possibilitat de cursar el grau en un itinerari sense mencions.

Els estudiants que fan una menció, han de cursar 12 dels 21 crèdits amb assignatures optatives “obligades de menció” i els restants 9 crèdits escollint assignatures d’una relació d’assignatures ofertades pel centre cada curs acadèmic. Els estudiants que optin cursar el títol de grau en un itinerari sense menció cursaran els 21 crèdits optatius amb assignatures de qualsevol matèria del títol.

Les mencions es cursen a quart curs.

Accés a les mencions

La tria de la menció es realitza per:

Prova d'accés, en el cas de la Menció en Llengues Estrangeres.

L'estudiant que supera la prova de nivell obté plaça a la menció a la qual ha optat, no ha de fer la preinscripció. Si, malgrat haver passat la prova de nivell, decideix preinscriure's a una menció sense prova i obté plaça, aquesta última es converteix en la tria vinculant.

Preinscripció, per a la resta de mencions.

Només es triarà una menció i aquesta és vinculant per a la matrícula.

L’ordre de tria s’estableix en funció de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic. Aquesta es calcularà tenint en compte les assignatures superades fins el primer semestre del curs de la tria. En cas d'empat s'utilitzarà el cognoms i nom començant per la lletra que cada any sorteja la Generalitat de Catalunya per als seus processos. Per al 2019 es començarà per la lletra "Y"

El divendres 15 de març de 2019 se celebraran les reunions informatives sobre les mencions.

Al matí, de 13.00 a 14.30, a la Sala de Graus de la 4a planta de l’Edifici de Migdia, s’informarà de les mencions:

 • Motricitat Infantil
 • Expressions artístiques
 • Mitjans d’expressió i comunicació
 • Exploració de l’entorn i experimentació

A la tarda, de 15.30 a 17.00, a l’Aula Magna de l’Edifici del Teatre, s’informarà de les mencions:

 • Biblioteques escolars
 • Tecnologies digitals
 • Atenció a la diversitat
 • Llengües estrangeres

L’ordre del dia de les sessions serà la següent:

 1. Informació general sobre les mencions
 2. Informació específica sobre les mencions de cada sessió informativa
 3. Precs i preguntes

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2019-2020

S'oferten: 15 places en torn de matí i 20 places en torn de tarda.
-Un cop realitzada la matrícula, no es concediran canvis de grup matí-tarda d'aquesta menció-

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363239 Discapacitat, Desenvolupament i Aprenentatge
363238 Les Necessitats Educatives Especials de l'Alumnat

Optatives de 3 crèdits
363243 Atenció a l'Alumnat en Situació de Risc d'Exclusió Social
363244 Intervenció en les Dificultats de Comunicació, Lectura i Escriptura
363240 Projectes i Experiències en Escoles en Relació amb l'Atenció de la Diversitat

Plans docents.

Coordinador/a: Imma Dorio (idorio@ub.edu) i Elvira Martí ( elvira.marti@ub.edu)

Correu e:  mencio.diversitat@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2019-2020

S'oferten: 15 places en torn de tarda.

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363246 Biblioteconomia per a Mestres
363247 Lectura de la Imatge

Optatives de 3 crèdits
363249 El Fons Musical a les Biblioteques
363251 La Biblioteca per als Infants de 0 a 6 Anys
363254 Narrativa Gràfica: Àlbum, Còmic i Cinema

Plans docents.

Coordinador/a: Emma Bosch emmabosch@ub.edu

Correu e: mencio.biblioteques@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2019-2020

S'oferten: 30 places en torn de matí.

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363291 Desenvolupament Biològic de l'Infant i Intervenció Didàctica
363290 Identitat Cultural i Acció Didàctica

Optatives de 3 crèdits
363294 Construcció de l'Espai i el Temps
363293 Medi Ambient, Diversitat i Sostenibilitat
363297 La Comunicació Cientificosocial i el Llenguatge Verbal

Plans docents.

Coordinador/a: Joaquin Giménez Rodríguez quimgimenez@ub.edu

Correu e: mencio.exploracio@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2019-2020

S'oferten: 30 places en torn de tarda.

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363282 Mestres, Infants i Expressió Plàstica
363283Teatre Musical per a l'Educació Infantil

Optatives de 3 crèdits
363284 Escoltar Música a l'Etapa d'Educació Infantil
363285 Contes i Poemes de la Literatura Hispànica per a Infants
363287 Infants, Espais i Objectes: Disseny de Tallers Didàctics

Plans docents.

Coordinador/a: Carolina Martín  carolinamartin@ub.edu

Correu e: mencio.arts@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2019-2020

S'oferten: 30 places en torn de matí.

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363274 Mitjans d'Expressió i de Comunicació Infantils
363275 Tallers d'Expressió i Comunicació

Optatives de 3 crèdits
363278 Tècniques de Veu i Locució en el Discurs Oral
363280 Didàctica de la Comunicació Literària
363281 Mitjans de Comunicació i Públic Infantil: la Música i el So

Plans docents.

Coordinador/a: Francina Torras ftorras@ub.edu

Correu e: mencio.comunicacio@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2019-2020

S'oferten: 30 places en torn de tarda.

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363267 Desenvolupament i Aprenentatge Motor en la Primera Infància
363266 Motricitat i Contextos Educatius

Optatives de 3 crèdits
363268 Psicomotricitat i Expressió
363273 Observació del Comportament Motor a la Infància
363270 So, Ritme i Moviment

Plans docents.

Coordinador/a: Teresa Godall tgodall@ub.edu

Correu e: mencio.motricitat@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2019-2020

S'oferten:  10 places en torn de matí i 5 places en torn de tarda

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363227 Didàctica de la Llengua Anglesa
363226 Llengua Anglesa: Nivell Avançat

Optatives de 3 crèdits
363229 Aspectes Culturals dels Països de Parla Anglesa
363230 Contes i Relats per Aprendre Anglès
363232 Pronunciació de la Llengua Anglesa

Plans docents.

Coordinador/a: Isabel Civera icivera@ub.edu

Correu e: mencio.llengues@ub.edu

Accés:  per prova d'accés

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2019-2020

S'oferten: 10 places en torn de matí.

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363255 Aprendre i Ensenyar amb Tecnologies Digitals
363256 Comunicació Audiovisual

Optatives de 3 crèdits
363258 Animació i Vídeo
363260 Aprenentatge Col·laboratiu en Xarxa
363261 Dinamització, Coordinació i Gestió de les TIC a l'Escola

Plans docents.

Coordinador/a: Joan Anton Sánchez joananton.sanchez@ub.edu

Correu e: mencio.tecnologies@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

 • Pedagogia i didàctica de la religió catòlica

  Els estudiants de quart curs que desitgin cursar l’assignatura optativa de 6 crèdits Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica (codi 363264), han de realitzar la seva matrícula a la Secretaria de la Facultat del 14 al 21 de desembre, en horari d’atenció al públic.

  Aquesta assignatura s'oferirà en un únic grup de matrícula, obert als estudiants dels graus de Mestre d'Educació infantil i Mestre d'Educació Primària i s'impartirà durant el segon semestre, els dimarts i dijous de 19.30 a 21.30 hores.

  Important: L’aprovació d’aquesta assignatura no habilita per impartir docència de religió a les escoles. Per poder impartir religió, és necessari haver obtingut el títol de Declaració Eclesiàtica de Competènica Acadèmica (DECA) de 24 crèdits.
  La facultat ofereix un curs de postgrau propi de 24 crèdits que es pot homologar per la DECA. En tot cas, els alumnes que tinguin superada l’assignatura Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica, podran sol·licitar el reconeixement acadèmic dels 6 crèdits al postgrau i cursar els 18 restants per obtenir el títol.

Comparteix-ho: