Universitat de Barcelona

Grau de Pedagogia

Objectius i competències

Objectius

  • Dissenyar projectes d’educació i de formació integral, adequats a les característiques dels educands, de les organitzacions i de la societat.
  • Diagnosticar situacions complexes de desenvolupament personal, professional, social i cultural.
  • Dissenyar, desenvolupar i avaluar programes de desenvolupament personal i d’intervenció educativa.
  • Planificar, gestionar i avaluar accions educatives i formatives en contextos socials i institucionals.
  • Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, accions, projectes i productes educatius adaptats als contextos analitzats.
  • Analitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar tecnologies de la informació i la comunicació en entorns educatius.
  • Promoure processos de sensibilització, detecció i transformació per a la igualtat, la inclusió i els valors democràtics en contextos educatius, formatius i socials.
  • Analitzar problemes educatius associats a la mateixa pràctica, mitjançant eines científiques.
     

Competències

Competències generals

Les competències generals descrites en la memòria del grau de Pedagogia es basen en la capacitat d’anàlisi, síntesi i aplicació dels coneixements a la pràctica amb una actitud creativa, emprenedora i innovadora, tot considerant l’adquisició de presa de consciència dels fenòmens pedagògics des d’una perspectiva interdisciplinària i intercultural per resoldre problemes educatius en una societat multicultural i complexa. En aquest sentit és important col·laborar i treballar en equip en projectes comuns i mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

En tots aquests processos cal comprendre i expressar-se oralment dominant el llenguatge especialitzat per transmetre el coneixement educatiu a diferents audiències adaptant-se al canvi en la societat del coneixement.

Competències específiques

Les competències específiques que cal que l’estudiant desenvolupi al grau de Pedagogia se centren en conceptes clau com ara l’anàlisi dels referents culturals, polítics i legals de les propostes educatives i formatives per aplicar les eines pròpies de la diagnosi, avaluació i anàlisi de la pedagogia, i dissenyar programes educatius i formatius, ja siguin propostes d’organització i gestió de centres, institucions o serveis educatius o plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a situacions i necessitats educatives noves.

En aquest context cal ser capaç de dur a terme estudis prospectius, avaluatius i crítics sobre característiques, necessitats i demandes educatives i formatives en la societat actual, i en conseqüència aplicar i avaluar tècniques i estratègies d’assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals, institucionals, socials i educatius.

Comparteix-ho: