Universitat de Barcelona

Grau de Pedagogia

Treball final de grau

Presentació

El TFG constitueix la culminació dels procés formatiu i activa un nombre important de competències adquirides al llarg del grau, que tindran repercussions positives de caràcter individual (identitat, formació, inserció professional…), com acadèmica i social (iniciació a la recerca, innovació, propostes vinculades a la transferència del coneixement…).

A més de la necessària activació del bagatge previ, el TFG fomenta l'adquisició de noves competències per realitzar una activitat pròpia d'autèntics professionals. Més enllà de la simulació que significa “actuar o fer de pedagog o pedagoga” (pròpia de les pràctiques externes), el TFG permet “exercir de pedagog o pedagoga” de manera autònoma, singular. D'aquí la importància del TFG com a peça imprescindible en l'anhelada ocupabilitat dels nostres graduats i graduades en Pedagogia.

— Adquirir els coneixements teoricopràctics rellevants de les temàtiques a tractar en el TFG.
— Adquirir competències lingüístiques i comunicatives orals i escrites.
— Comprendre el TFG com un treball integrador, sistemàtic i estructurat de coneixement educatiu.
— Mostrar capacitat analítica i reflexiva sobre la temàtica escollida per a l’elaboració del TFG.
— Aplicar una metodologia rigorosa per al desenvolupament d’un treball de caràcter global i adequada a les seves característiques.
— Posar en pràctica les competències comunicatives en l’elaboració del treball escrit i en la seva exposició oral.
— Reflexionar sobre el rol i la pràctica del professional de la pedagogia.
— Prendre consciència dels reptes pedagògics, així com d’algunes de les necessitats i demandes educatives de la societat actual.
— Prendre consciència de la necessitat de concretar les fonts bibliogràfiques i documentals emprades per a l’elaboració del TFG.

Pla docent.

Després del procés de matriculació, l’estudiant seguirà les instruccions que es presentaran al campus virtual. En síntesi, el procediment comença a mitjan setembre i consisteix a emplenar un qüestionari d’interessos ubicat al campus virtual, a partir del qual la Comissió de Coordinació, durant la primera quinzena d’octubre, assigna el professorat tutor que considera més adient.

A partir de l’assignació, estudiant i tutor o tutora acorden el procés de seguiment i acompanyament que es durà a terme entre mitjan octubre i final de maig.

Els tribunals de defensa del TFG solen ser a mitjan de juny i els primers dies de setembre, segons el calendari que es fa públic a l’inici de curs.

L’avaluació consta de dues parts: el tutor o la tutora avalua el procés de treball i el producte final (65%); el tribunal, format per dos membres de l’equip de tutoria, avalua la presentació oral i el document de síntesi (35%).

Alguns dels treballs presentats es poden consultar en el dipòsit digital de la UB. 

•    Zoia Bozu (DOE) (zoiabozu@ub.edu)
•    Maria José Rubio (MIDE) (mjrubio@ub.edu)
•    Enric Prats (THE) (enricprats@ub.edu)

Comparteix-ho: