Universitat de Barcelona

Grau de Pedagogia

Pla d'acció tutorial

Introducció

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) és un servei de la facultat d’Educació que integra el conjunt d’accions de suport i d’orientació. La seva missió és connectar l’estudiantat  amb la vida acadèmica i social universitària i amb la realitat del món laboral amb la intenció de contribuir a que esdevinguin professionals de qualitat en l’àmbit de l’educació.

Alhora, el PAT pretén donar resposta a un dels drets específics recollits en l’Estatut de l’Estudiant Universitari.

“Els estudiants de grau tenen dret a rebre orientació i tutoria personalitzada en el primer any i durant els estudis per facilitar l’adaptació a l’entorn universitari i el rendiment acadèmic, així com en la fase final amb la finalitat de facilitar la incorporació laboral, l’exercici professional i la continuïtat de la seva formació universitària.” (Art. 8.e de l’Estatut de l’estudiant universitari, RD. 17191/2010, de 30 de desembre)

El pla d’acció tutorial (PAT) pretén ser reconegut com un pla sostenible i sistèmic que té les següents finalitats: enfortir l’experiència acadèmica i social de l’estudiant en relació al seu grau; connectar l’estudiant amb els serveis i recursos universitaris disponibles que, segons les seves necessitats i interessos, poden ajudar-lo durant el seu procés formatiu i;  al mateix temps, ajudar a l’estudiant a persistir en la seva intenció d’aprofundir, actuar, i millorar en el seu àmbit professional. Per impulsar-ho, el PAT es planteja els següents objectius:

- Afavorir l’adaptació i la integració acadèmica i social al context universitari

- Afavorir el desenvolupament professional

- Orientar sobre els procediments d’inserció laboral

- Potenciar la formació continuada

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) es coordina amb els graus de la facultat a través dels i de les caps d’estudis en representació del consell d’estudis.

Igualment, els i les caps d’estudis, com a responsables de l’ensenyament,  indiquen quin és el procediment més òptim per vincular el PAT amb el pla d’estudis per tal de que les accions de suport i d’orientació arribin a tots i a totes les estudiants.

Tanmateix, el Pla d’Acció Tutorial (PAT), a l’hora de dissenyar i planificar les accions de suport i orientació, es relaciona amb els agents educatius, serveis i recursos que conformen el context universitari. En aquest sentit, el context universitari s’entén com l’espai d’aprenentatge des del qual l’estudiant esdevé un agent actiu, implicat i compromès en el seu desenvolupament acadèmic i professional. Des d’aquesta perspectiva, la participació de l’estudiant a la vida universitària és clau per al seu procés formatiu.

SERVEIS RELACIONATS AMB EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

UNIVERSITAT

- Servei d’Atenció a l’estudiant (SAE)

FACULTAT/ GRAUS (Vicedeganat d’Afers Acadèmics i Innovació docent; Secretaria acadèmica i estudiants; Consells d’estudis; Caps d’estudis )

- Secretaria d’estudiants i docència (SED)

- CRAI Biblioteca Mundet

- Serveis Lingüístics

- Aprenentatge Servei (APs)

- Programa de Política Social i Accés a la Universitat (PSAU)

AULA (professorat; estudiants)

- Tutoria Universitària

- Campus virtual

- Delegats de grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de la coordinació del PAT

Dra. Montserrat Freixa Niella

Dra. Imma Dorio Alcaraz

Horari d’atenció als estudiants i al professorat

Dijous de 13.00h a 14.30h i de 15.30h a 17.30h

També es pot atendre, si s’escau, a hores convingudes enviant un missatge a  pat.educacio@ub.edu

Ubicació

4rt planta de l’Edifici Migdia

Comparteix-ho: